با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه‌ ی آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(90 نفر)، و نیز روسا و نواب رئیس هیات‌های ورزشی استان کرمانشاه(96 نفر) تشکیل داد. نمونه برابر با جامعه و به شیوه نمونه‌گیری تمام‌ شمار، 150 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. از پرسشنامه محقق‌ساخته SWOT استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان ورزشی و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ(92/0 =α) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، مقایسه میانگین‌ها و آزمون فریدمن استفاده، و به منظور شناسایی موقعیت راهبردی از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی(IFE)، ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس داخلی و خارجی(IE) استفاده شد. نتایج نشان داد، در بخش ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه؛ 8 ضعف، 7 قوت، 7 فرصت و 7 تهدید، تایید و بر اساس آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که، جایگاه استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی، در موقعیت WO قرار دارد. در این راستا، نتیجه‌گیری می‌شود که سیاست گذاران ورزش استان تمرکز بیشتری را بر کاهش ضعف های بخش ورزش همگانی؛ و استفاده از فرصت های موجود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

اتقیاء، ناهید (1386). «نیازسنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش همگانی». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 17، صص 31-15.##آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، امیر احمد (1384). «مقایسه دیدگاه‏های اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی». نشریه علوم حرکتی و ورزش. شماره3، صص 21-1.##پیری، رقیه ( 1390). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی.##جهان بینی، عباس (1388). تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان قم. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.##حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد (1389). تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی. شماره 8، صص54-37.##خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یدالهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد (1388). «شناسایی قوّت ها، ضعف­ها، فرصت‏ها و تهدید‏های کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‏های فراروی آن». مدیریت ورزشی. شماره 1، صص 35-19.##خسروی زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه تهران. ##رشیدلمیر، امین؛ دهقان قهفرخی؛ امین؛ رشیدلمیر، امیر (1392). «تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی». نشریه مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 198- 179. ##رضوی، سید محمد حسین؛ نیازی، سید محمد؛ برومند دولق، محمد رضا (1393). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. شماره 9، صص 60-49.##سمیع نیا، مونا؛ پیمانی زاد، حسین؛ جوادی پور، محمد (1392). «آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT» . مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 20، صص 238-221.##غفوری، فرزاد (1385). مطالعه انواع ورزش‏های همگانی و تفریحات مطلوب جامه و ارائه مدل برای برنامه ریزیهای آینده. طرح پژوهشی.##فرجی، رسول؛ پورسلطانی، حسین (1390). «ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استان ‏های ایران بر اساس مدل EFQM». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 9، صص 192-177.##کشاورز، لقمان؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصراله (1388). «تدوین منظر‏ها و نقشه راهبردی کمیته ملی المپیک با کارت امتیازی متوازن». نشریه المپیک. شماره1، صص 24-7.##گودرزی، مهدی (1392). «تبیین وضعیت موجود اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT» . پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. شماره 2، صص 74-61.##گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود (1392). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور». پژوهش در ورزش دانشگاهی. شماره 5، صص 134-117.##محمد قلی نیا، جواد (1383). ایجاد زمینه و برنامه­ریزی برای همگانی کردن ورزش. طرح پژوهشی. سازمان تربیت بدنی.##گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب (1386). «طراحی و تدوین نظام جامع ورزشی کشتی ایران». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 14، صص 54-33.##نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره خانی،حسن (1390). «بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور». نشریه مدیریت ورزشی. شماره9، صص 27-5.##نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ سالاری، محسن (1393). «تدوین و معرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید». مدیریت ورزشی. شماره 1، صص 172-157. ##نوری، جعفر؛ عباس پور، مجید؛ مقصودلو کمالی، بیژن (1385). «ارزیابی زیست محیطی سیاست‏های استراتژیک توسعه صنعتی ایران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)». علوم تکنولوژی و محیط زیست. شماره 29، صص 38-25.##
Aslan, I., Cnar, O., ozen, U. (2014). Developing Strategies for the Future of Healthcare in Turkey by Benchmarking and SWOT Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Strategic Management Conference, 230-240.##Collins, M. F. (2002). Sport for all as a Multifaceted Product of Domestic and International Influences. Email: M. F. Collins @ lboro. Ac. UK. ##Cuixia Yi, Tao Yang. (2013). Research on the Characteristics of Folk Sports Culture Based on SWOT Method and Structure Equation. 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering.##Ganjali, K. Shayesteh, A. Ghasemi, H. Mohammadi, M. (2014). “Environmental and Strategic Assessment of Ecotourism Potential in Anzali Wetland using SWOT analysis”. Caspian Journal of Environmental Sciences, 1(12). 155-164.##Haslip, S. (2001). “A Treaty Right to Spent Murdoch University”. Journal of Electronic of Law. 1(2). 33-41.##Karakdis, K., Kaplanidou, K., Karlis, G. (2010). “Event Leveraging of Mega Sport Events: a SWOT Analysis Approach”. International Journal of Event and Festival Management. 170-185.##Paraga, M. M., Cancelas, N. G., Flores, F. S. (2014). “DELPHI and SWOT Tools Used in Strategic Planning of the Port of Manta”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 129-138.##Ramooshjan, K., Sobhanollahi, M. A., Arshadikhamse, A. (2014). “An Improved SWOT Evidential Reasoning Based on Approach for Strategy Evaluation under Uncertainty”. Decision Science Letters.73-84.##Richard, F., Mull, Kathryn, G., Bayless, L., Jamison, M. (2005). Recreational Sport Management. Fourth Edition, 65-84.##Sport England. (2002). Positive Future: “A Review of Impact and Good Practices”. Sport England, Reference. 2178. 60-73.##