با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بود.این تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی-میدانی است. ابزار جمع آمری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که با بررسی چهارچوب نظری تحقیق 39 معرفه شناسایی و در شش دسته‌ی کلی طبقه‌بندی شدند. .جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر اهواز در سال1393بودند. حجم نمونه به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کو کران 383نفر تعیین شد. (383n=).مدل ضرایب معنادار t برای بررسی معناداری رابطه بین معرفه‌ها و مؤلفه‌های مربوطه با استفاده از نرم‌افزار لیزرل ارائه شده است.با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری در مدل‌بالاتر از 96/1 و نتایج تمامی معرفه‌ها در نظر گرفته‌شده برای مؤلفه‌های مربوطه دارای همبستگی بالای4/0بود ، در نهایت روایی مؤلفه‌های اندازه‌گیری پرسشنامه در سطح 05/0 و پایایی 91%تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تاپسیس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ،از دیدگاه سالمندان در بین مؤلفه‌های بازدارنده ،مؤلفه فرهنگی و اجتماعی با وزن(0.0146) بالاترین رتبه و مؤلفه فردی و شخصیتی با وزن(0.0209) پایین‌ترین رتبه از مؤلفه‌های بازدارنده مشارکت در فعالیت بدنی را به خود اختصاص داده است.با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان و با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که توجه بیشتر و درک عمیق آموزش‌دهندگان و سایر متخصصین سلامت در طراحی برنامه‌های مداخلاتی مناسب می‌توان مشکلات ورزش و فعالیت بدنی سالمندان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

   احمدی، سیروس؛ مختاری، مریم؛ زارعی، هوشنگ (1394). «تحلیل رابطه عزت نفس جسمانی و نگرش به ورزش با مشارکت ورزشی زنان با استفاده از مدل معادله ساختاری». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 4، شماره 3، صص: 51-41.##اسحاقی، رضا؛ شاه ثنایی، آرمین دخت ؛ ملت اردکانی، مریم (1390). «وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان». مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال 29، شماره 1. ص:47.##ثنایی، محمد؛ زردشتیان، شیرین؛ نوروزی سید حسینی، رسول (1392). «اثر فعالیت‌های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی سالمندان در استان مازندران». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 17،صص:157-137.##خدایی، غلامحسین؛ توکلی­راد، محمود؛ صفاحی، فرزانه؛ سالک، مریم؛ لطف‌آبادی، مریم؛ اقبالی، بابک؛ کیخا، محبوبه؛ وفا، فرشید؛ ناظریان‌پور، فهیمه؛ دهقان؛ مهدی (1391). سالمندی و سلامت. تهران: همسایه‌ی آفتاب. ##خلدی، ناهید (1388). اصول تغذیه رابینسون. نوشته رابینسون کارین هاگدن. تهران: نشر سالمی.##سازمان ثبت احوال کشور، سامانه ثبت احوال کشور (1392). دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل: ص 5.##صالحی، لیلی؛ افتخار اردبیلی، حسن؛ محمد، کاظم ؛ تقدیسی، محمد حسین؛ جزایری، ابوالقاسم؛ شجاعیزاده، داوود؛ رشیدیان، آرش (1378). «عوامل تسهیل کننده و بازدارنده شیوه زندگی سالم در سالمندان». مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتی بهداشت. دوره6. شماره 2. صص: 57-49.##صالحی، لیلی؛ تقدیسی، محمد حسین؛ قاسمی، همایون؛ شکر­وش، بهجت (1389). «بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده انجام فعالیت بدنی در سالمندان تهران». مجله تخصصی اپیدمیولوژِن ایران. دوره6. شماره2، صص: 15-7.##صدیق، سلمان (1385). بررسی سبک زندگی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر رشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.##عبدلی، بهروز ( 1386). مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش. تهران: انتشارات بامداد کتاب.##مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران (1391). مؤسسه‌ی نشر شهر. صص: 16-14.##نقدی، اسدالله؛ بلالی، اسماعیل؛ ایمانی، پروین (1390). «موانع فرهنگی-اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی». زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره 9، شماره1. صص: 16-15.##هزاوه­ای، محمد مهدی (1381). ورزش و درمان بیماری‌ها. بریان لئوتولتزواگناسیو ریپول. تهران: انتشارات فن‌آوران. ##
 Cheng S, Chan C.W, Huang G.H (2003): An integrated multi-criteriaapproach decision analysis and inexact mixed integer linear programmingapproach for solid waste management, Engineering Applications of Artificial Intelligence; Vol. 16: 543-554.##Cohen-Mansfield J, Marx MS, Guralnik JM(2003) Motivators and barriers to exercise in an older community-dwelling population. J Aging Phys Activ 2003, 11:242-253.##Crombie I, Irvine L, Williams B, McGinnis A, Slane P(2004), Alder E,et al. Why older people do not participate in leisure time physical activity: a survey of activity levels, beliefs and deterrents. Age Ageing; 33: 287-92.##Dawson J, Hillsdon M, Boller I, Foster C(2007): Perceived barriers to walking in the neighborhood environment: A survey of middle-aged and older adults. J Aging Phys Activ, 15:318-335.##Dergance JM, Calmbach WL, Dhanda R, Miles TP, Hazuda HP, Mouton CP(2003): Barriers to and benefits of leisure time physical activity in the elderly: Differences across cultures. J Am Geriatr Soc, 51:863-868.##Gudrun S, Georg M(2004). What influences self perception of health in the elderly? The role of objective health condition, subjective well-being and sense of coherence. Department of Geriatrics and Gerontology; 39:227-37.##Hosseini SS, Karimi Asl A, Rostamkhany H (2012). “The effect of strength and core stabilization training on physical fitness factors among elderly people”. World Applied Sciences Journal; 16: 479-484.##Hywaerd.vivianH، Ghbson.Anni، ((2014 ( Advaced fitness and exercise prescription، Human kineticf .Seventh Edition:59.##King AC, Rejeski WJ, Buchner DM(1998). Physical Activity Interventions Targeting Older Adults:A Critical Review and Recommendations. Am J Pre Med; 15:19.##Kwong EWY, Kwan AYH(2007): Participation in health-promoting behaviour: influences on community-dwelling older Chinese people. J Adv Nurs, 57:522-534.##Lee Morgan(2013). Exercise Barriers in Cancer Survivors: A Multi-Dimensional Approach University of South Florida Scholar Commons.2013.1:74. ##Lees FD, Clarkr PG, Nigg CR, Newman P(2005). Barriers to exercise behavior among older adults: a focus-group study. J Aging Phys Act; 13: 23-33.##Lin W, Lee YW(2008). Nutrition Knowledge, attitudes, and dietry restriction behavior of the Taiwanese elderly. Asia Pac J ClinNutr. 14: 221.##Mathews AE, Laditka SB, Laditka JN, Wilcox S, Corwin SJ, Liu R,Friedman DB, Hunter R, Tseng W, Logsdon RG(2010): “Older adults’ perceived physical activity enablers and barriers: a multicultural perspective”. J Aging Phys Activ, 18:119-140.##Moschny، Anna, Klaaben-Mielke Renate. Klaaben-Mielke, Trampisch، Ulrike Trampisch, and Timo Hinrichs، Timo (2011). “Barriers to physical activity in older adults in Germany: a cross-sectional study”. Int J Behav Nutr Phys Act.; 8: 121.##Rimmer JH, Wang EW, Smith D(2008). “Barriers associated with exercise and community access for individuals with stroke”. Journal of Rehabilitation Research &Development .2008; 45: 315-22.##