با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصین حوزه ورزش قهرمانی، فدراسیون‌های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور که تعداد آنها «850 نفر» بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 25 تن از متخصصین ورزش قهرمانی استفاده شد که نمونه‌ها به طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 265 نفر به طور تصادفی‌- طبقه‌ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصتها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران تهیه شد. سپس بر مبنای فهرست تهیه شده، پرسشنامه محقق ساخته 61 سئوالی تهیه و در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای توسعه ورزش قهرمانی 10 نقطه قوت، 15 ضعف، 6 فرصت و 16 تهدید وجود دارد. بر اساس تحلیل SWOT در مجموع 15 راهبرد برای توسعه ورزش قهرمانی ایران تدوین شد. همچنین موقعیت راهبردی توسعه ورزش قهرمانی ایران در وضعیت تدافعی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

حسینی، سید شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصراله (1392). «شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت‏ها تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالشهای فراروی آن». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 17، صص 54-29.##حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد (1391). «تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 15، صص 33-15.##حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا؛ اکبری یزدی، حسین (1389). «تدوین راهبردهای توسعه ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 26، صص40-27.##حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا. اکبری یزدی، حسین. حمیدی، محسن (1390). «ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، چشم­انداز و راهبردهای توسعه». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 2، صص 26-13.##حمیدی، مهرزاد (1388). تدوین اهداف کلان سیاست و راهبردی ورزش دانشجویی کشور. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص 32-21.##خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری. دانشگاه تهران.##خسروی‌زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یدالهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد (1388). «شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، تهدیدها و فرصت‌های کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های فراروی آن». نشریه مدیریت ورزشی. شماره1، صص 35-19.##سجادی، نصرالله (1379). «جنبش صد ساله المپیک». مؤسسه و تحقیقات انتشارات نور. شماره 5، صص 53-47.##سیف پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین (1390). «طراحی و تدوین استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 8، صص 73-57.##قالیباف، محمد باقر (1389). نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامه پیشرفت و عدالت. تهران: نگارستان حامد.##گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب (1386). «طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور». نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 14، صص 54-33.##
 Alexandra L. (1999). “A strategic planning primer for higher Education”, collage of business administrating and economics, 4: 1-34.##Ansoff H. I., MC Donnell, E. (1990). Implanting strategic management, New York: Prentice Hal, PP: 12-20.##Augestad, P. and Bergsgard, N.A. (2007). ”Toppidrettsformelen-Olympiatoppen som alkymist, preliminary manuscript”, Telemark University College, 5: 214-220.##Barrie H., Green M. (2008). Comparative Elite sport development, systems, structures and public policy, Fiji association of sport and national Olympic committee, pp: 100-115.##Fred R.David. (1998). “How companies define their mission”, long range planning, pp: 27-40.##Hong, F. (2005). Beijing ambitions: ”An analysis of the Chinese elite sport system and its Olympic comparative elite sport development”, the international journal of the History of sport, 4: 510-529.##John, C. (2006). Strategic plan for the participant of the 2001, Australian Olympic team may, 16-19.##Makoto Matlala , Bernardus van der Spuy, Sumayya Khan, Alec Moemi, Gert Oosthuizen, Fikile Mbalula (2012). “Strategic plan for the fiscal years 2012 – 2016, Ministry of Sport and Recreation South Africa”, available on the http://www.srsa.gov.za.##Sein kok C. (2007). Olympic council of Malaysia, strategies”, Australian Olympic team may, 8: 16-19.##Sozan Sk. H.(2006). O potrzebic niektorych dzialan modernizacyinych w polskim sporcie, kultura fizyczna”, strategic planning for nonprofit sport organization, 8, 15-22##Thibault L. (1994). “strategic planning for nonprofit sport organizations”, sport management, PP: 218-233.##