با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 243 مدیر (123 مدیر شرکت و 120 مدیر ورزشی) به پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از مدیران ورزشی و شرکت‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به منظور شناسایی عامل‌های انگیزاننده حامیان ورزشی استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل عوامل ساختاری، تبلیغاتی، تسهیلاتی، محیطی، فرهنگی و مدیریتی را به عنوان عوامل موثر انگیزاننده در حمایت ورزشی از دیدگاه مدیران شرکت‌ها و مدیران ورزشی و تحلیل عاملی تأییدی برازش مناسب مدل را نشان داد. با توجه به اینکه حمایت مالی یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای سازمان‌های ورزشی است، به مدیران ورزشی و شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود که با آگاهی از دانش بازاریابی ورزشی، ارائه طرح‌های حمایتی مناسب و مزیت‌های ارائه شده به حامیان، شرکت‌ها را برای ورود به عرصه حمایت ورزشی ترغیب کنند.

کلیدواژه‌ها

ابدالی، توحید (1390). بررسی فواید و مضرات حمایت ورزشی در استان آذربایجان شرقی. پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان.##الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1388). «موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی. شماره 1، صص 202-189.##ایزدی، علیرضا (1383)، توصیف عوامل مؤثر بر جذب اسپانسر شیپ شرکت‌های اسپانسر فوتبال حرفه‌ای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تربیت معلم تهران.##بنار، نوشین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ اندام، رضا؛ محدث، فاطمه؛ میرکاظمی، سیده عذرا (1391). «طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 14، صص 23-13.##بنار، نوشین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ اندام، رضا؛ محدث، فاطمه؛ میرکاظمی، سیده عذرا (1391). «بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ­های برتر ایران». نشریه حرکت. شماره14، صص176-161.##جماعت، خاطره؛ احسانی، محمد (1390). «اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران». پژوهش در علوم ورزشی، شماره 10، صص 72 – 57.##جمشیدیان، لیلا؛ مظفری، سید امیراحمد (1389). «مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بازاریابی ورزشی در ایران». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 29، صص 26-13.##رضوی، سید محمد حسین (1385). «خصوصی سازی و توسعه ورزش در اندیشه مدیران تربیت بدنی کشور». پژوهش نامه علوم ورزشی. شماره 3، صص21-11.##رمضانی‌نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین؛ خبیری، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1391). «بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی». مدﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ. شماره 12، صص: 126-107.##سید عامری، میر حسن؛ محرم زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی؛ هادی، حمدالله (1388). «بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی». فراسوی مدیریت. شماره 10، صص 164-147.##محمدکاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد (1387). «بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ‏های کره جنوبی و ژاپن». نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال 6، شماره 12، صص 132 – 121.##یزدانی، علی اصغر (1389). بررسی موانع حمایت ورزشی شرکت‏‏ها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی. پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شمال.##یوسفی، بهرام؛ طاهری، حمیدرضا؛ شجاعی، وحید (1386). «بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تأکید بر p4». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 15، صص 95-81.##
 Ameri, M. & Bashiri, M (2010). “Evaluation of Sport Sponsorship as an Element of Sport Marketing Mix”. World Journal of Sport Sciences, 3(1), 17-27.##Artemisia, A. & Dimitra, P (2004). “Motivations and Objectives of the 2004 Grand National Olympic Sponsors”. Sport Marketing Quarterly, 13,180-192.##Asagba, B (2009). “Perceived Impediments to Effective Sports Sponsorship in Nigeria”. International Journal of African & African-American Studies, 7(1), 67-72.##Askarian, F. & Azadan, M (2013). “Impediments of Sponsors Attraction to Iran's Professional Football”. Journal of Contemporary Studies on Sport Management, 2(4), 59-69.##Azadan, M. & Askarian, F. & Ramezani nejad, R (2012). “An Investigation into the Ways of Sponsor’s Attraction to Iran Professional Football”. Journal of Sport Management Review, 4(13), 123-136.##Barros, C (2006). “Portuguese Football”. Journal of Sports Economics, 7, 96-104.##Coakley J, (2001), Sport in Society: Issues and Controversies, McGraw-Hill Higher Education, a Division of the McGraw-Hill Companies, Seventh Edition, and PP: 312-348.##Cobbs, J (2011). “Legal battles for sponsorship exclusivity: The cases of the World Cup and NASCAR”. Journal of Sport Management Review, 14(3), 287-296.##Fan, Y (2002). “Event sponsorship in China”. Corporate Communications an International Journal, 7(2), 110-116.##Gefen, D. & Straub, D. W. & Boudreau, M. C. (2000). “Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice”. Communications of the Association for Information Systems, 4(7), 1-70.##Hamdan, S. & Adeep, M (1995). Marketing method concerning sport activities according to Jordanian businessmen, Human development and sport economy. Collage of physical education (boys). Halwan University, 4-7.##Henseler, J. & Wilson, B. & Westberg, K (2011). “Managers' perceptions of the impact of sport sponsorship on brand equity: Which aspects of the sponsorship matter Most”? Sport Marketing Quarterly, 20(1), 7-21.##Huang, Y (2006). “An analysis of sport business in the great China region from a strategic perspective”. International journal of sport management and marketing, 4, 349-358.##Huda, H. A (2001). “Investors' opinions about sports marketing in Bahrain”. Journal of sport studies, 23(1-2), 111-123.##Kirk, l. & Wakefield, G. B (2010). “Affective intensity and sponsor identification”. Journal of advertising, 39(3), 99-111.##Kirkesaether, E (2011). The link between corporations' (sponsors') motives behind sport sponsorship activities and the attractiveness characteristics of sport sponsorship objects: a comparative case study of The Norwegian association of orienteering and The Norwegian football association as sponsorship objects. Master thesis in sport sciences, Department of cultural and social studies, Norwegian school of sport sciences.##Lamont, M. & Hing, N. & Gainsbury, S (2011). “Gambling on sport sponsorship: a conceptual framework for research and regulatory review”. Sport Management Review, 14(3), 246-257.##Lantto, A (2003). “Sport sponsorship and the brewing industry”. International business and economics program, 94-100.##Mazodier, M. & Merunka, D (2011). “Achieving brand loyalty through sponsorship: the role of fit and self-congruity”. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(6), 1-14.##Moradi Chaleshtari, J. & Moradi, M. & Noroozian Ghahfarokhi, S. & Jafari, A (2013). “The Study of Economic Barriers Influencing Foreign Investment Attraction in I.R. Iran Football Industry”. Journal of Sport Management, 5(2), 129-147##Speed, R. & Thompson, P (2000). “Determinants of sports sponsorship response”. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 226-238.##Thwaites, C (1998). “Practical application of sponsorship theory”. Journal of sport management, 12(3), 203- 219##Zdravkovic, S. & Till Brian, D (2012). “Enhancing brand image via sponsorship Strength of association affects”. International Journal of Advertising, 31(1), 113–132.##Zinger, J. & O'Reilly, N (2010). “An examination of sports sponsorship from a small business perspective”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(4), 283-301.##