با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوی روابط عدالت سازمانی و رضایت ورزشکاران از ورزش حرفه‌ای با تمایل به ترک باشگاه در سال 1388 به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش ورزشکاران حرفه‌ای لیگ‌های دسته اول و دوم در رشته‌های فوتبال‌، والیبال و بسکتبال در سرتاسر ایران بودند که از میان آن‌ها‌ 264 نفر از طریق نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. پرسشنامه‌های تحقیق حاضر شامل عدالت توزیعی‌، عدالت رویه‌ای‌، عدالت تعاملی‌، رضایت از ورزش حرفه‌ای و پرسشنامه تمایل به ترک باشگاه بودند و داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگو‌سازی معادله ساختاری(SEM) و تحلیل واسطه‌ای تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی با تمایل به ترک باشگاه دارای رابطه مستقیم معنادار هستند(01/0p). نتایج تحلیل واسطه‌ای نشان داد رضایت ورزشکاران از ورزش حرفه‌ای متغیر واسطه‌ای پاره‌ای (مفهوم آن این است که متغیر میانجی نقش کامل نداشته و به صورت نیمه کامل دارای چنین نقشی بوده است) در رابطه عدالت تعاملی با تمایل به ترک باشگاه است (01/0p<)

کلیدواژه‌ها

حسن‌زاده، رمضان (1382). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات ساوالان.##خطیبی، امین؛ اسدی، حسن؛ حمیدی، مهرزاد (1390).« بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و استرس شغلی در آکادمی ملی المپیک و پارا‏المپیک». نشریه المپیک. سال 19، شماره 2، صص107-91. ##سلطان‏حسینی، محمد؛ نادریان‏جهرمی، مسعود؛ صابری، علی (1392). «برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور». نشریه مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 4، صص 160-145. ##شوماخر، رندال. ای؛ لومکس، ریچارد جی (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان. ##ظریفی، فریبرز؛ یوسفی‏، بهرام؛ صادقی‏بروجردی، سعید (1393).‏ «ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره23، صص130-115. ##گل‌پرور، محسن‏؛ جوادیان‏، زهرا؛ برازنده‏، امین (1390). «مدل‏های روابط بین قرار‏داد روانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی‏: متغیر‏های جایگشت‏پذیر و نسبیت‏گرایی نظری». نشریه روش‏ها و مدل‏های روان‏شناختی. دوره1، شماره3، صص 62-49.##مشیری، کیوان؛ آقایی، نجف؛ پورسلطانی‏ زرندی، حسین (1392). «بررسی و اولویت‏بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران». نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوره 3، شماره 6، صص 188-177. ##موسوی، مسلم (1392). رابطه بین عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی‏ در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس. پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه‏ریزی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان).##ناصریان، علی؛ کردلو، حسین؛ اکبری‏یزدی، حسین (1392). «ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 8، صص 114-103.##
 Ambrose, L. and Arnaud, A. (2005).  Are procedural justice and distributive justice conceptually distinct? In J. Greenberg & J.A. Colquitt (Eds.), Handbook of organizational justice (pp.59-84). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.##Bakhshi, A., Kumar, K‏. and Rani, E. (2009).Organizational justice perceptions as predictor of satisfaction and organization commitment. International Journal of Business and Management, 4(9), 145-154.##Barnhill, C. R. and Turner, B. A. (2013). Broken promises: The effect of psychological contract violation on student-athlete trust and intentions to leave their team. Journal of Intercollegiate Sport, 6(2), 179-195.##Baron, R. M. and Kenny,  D. A. (1986). The moderator-mediator  variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal  of Personality  and Social Psychology, 51(6),  1173-1182.##      Cohen‏–‏Charash, Y. and Spector, P.E. (2001). The role of justice in organizations: A met- analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes‏, 86(2), 278 -321.##Cropanzano, R. ans Folger, R. (1991). Procedural justice and worker motivation. In R.Steers &  L. Porter (Eds.), Motivation and work behavior (pp. 131-143). New York: McGraw-Hill.##Cunningham, G. B. and  Sagas, M.  (2004). Group diversity, occupational commitment, and occupational turnover intentions among NCAA division IA football coaching staffs. Journal  of  Sport Management,‏ 18(3), 236-254##Cunningham, G. B., Sagas, M., Dixon, M. A., Kent, A. and Turner, B. A. (2005). Anticipated career satisfaction, affective occupational commitment, and intentions to enter the sport management profession. Journal of Sport Management, 19(1), 43-57. ##Cuskelly, G. and Hoye, R. (2013). Sports officials’ intention to continue. Sport Management Review, 16(4), 451-464. ##Daily, R. C. and Kirk, D.J. (1992). Distributive and procedural justice as antecedents of job satisfaction and intent to turnover. Human Relations, 45(3), 305-317.##Dittmore, S. W. (2007). Examining fairness perceptions of financial resource allocations in U.S. Olympic sport. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville, Louisville, KY.##Edwards. J. R. and Rothbard, N.P. (1999). Work and family stress and wellbeing: an examination of person-environment fit in the work and family domains. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 77(2), 85-129.##Fatt, C. K., Khin, E. W. S. and Heng, T. N. (2010). The impact of organizational justice on employees job satisfaction: The Malaysian companies perspectives. American Journal of Economics and Business Administration, 2(1), 56-63. ##Folger, R. (1998). Fairness as moral virtue. In M.Schminke (Ed.), Managerial ethics: Moral management of people and processes (pp.13-34), Mahwah, NJ: Erlbaum.##Folger, R. (2001). Fairness as denounce. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner, D.P. Skarlicki (Eds.), Theoretical and cultural perspectives on organizational justice (pp.3-33), Greenwich: IAP.##Graham, H.E. (2009). Organizational justice and stress: An investigation of the justice salience hierarchy using the four-factor model. Unpublished Master Degree Thesis in Psychology,  University of Texas at Arlington.##-       Johnson, R.E., Selenta, C. and Lord, R .G. (2006). When organizational justice and the self-concept meet: Consequences for the organization and its members. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(2), 175 -201.##Kim, T-Y. (2004). The effects of cognitive appraisal on justice judgments: how and why do Asians differ from united states Americans? Dissertation Abstract Internationals, 65, 2671‏(AAT 3140349).##Kim, T-Y. and Leung, K. (2007). Forming and reacting to overall fairness: A cross-cultural comparison. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 104(1), 83-95.##Mahony, D. F., Riemer, H. A., Breeding, J. L. and Hums, M. A. (2006). Organizational  justice in sport organizations: Perceptions of college athletes and other college students.  Journal ‏of Sport Management, 20(2), 159‏-‏89.## Skitka, L.J. (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends sometimes justify the means? A value protection model of justice. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(5), 588-597.##Stone-Romero, E.F. and Stone, D.L. (2005). How do organizational justice concepts relate to discrimination and prejudice? In Greenberg, J., & Colquitt, J.A. (Eds.), Handbook of organizational justice (pp.439-468). Mahwah, New Jersey, London: LEA.##