با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدراس(120 نفر) شهرستان نیشابور در سال تحصیلی(1393-1392) بود.نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد پرسشنامه محقق ساخته‌ حاوی20شاخص از مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور مورد استفاده قرار گرفت بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه، دریک مصاحبه نیمه هدایت شده از نظرات 15نفرازاساتید صاحب‌نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه شنا، استفاده شد. همچنین پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (74/0 =α) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم)، و نیز برای اولویت-بندی عوامل با توجه به غیر نرمال بودن داده‌ها از آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی علامت در سطح معنی‌داری 05/0 p≤ استفاده شد.پس از تحلیلی عاملی اکتشافی داده‌ها،20 شاخص در نظر گرفته شده، 269/66 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کرد و به ترتیب اولویت در هفت عامل، مشکلات مربوط به خانواده‌ها، مشکلات مربوط به دانش‌آموزان، مشکلات بهداشتی، مشکلات آموزشی، مشکلات مربوط به مربیان و مدیران، مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی و مشکلات مربوط به امکانات و فضاها طیقه‌بندی شد که به ترتیب مهم ترین مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور شناخته شدند. بنابراین با توجه به اولویت بالای عامل-های مشکلات مربوط به خانواده‌ها و مشکلات مربوط به دانش‌آموزان، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به مشکلات مربوط به خانواده‌ها و دانش‌آموزان و زیر شاخ‌های مربوط به این دو عامل توجه کنند

کلیدواژه‌ها

-    اسمعیلی، محمد رضا (1388). تاریخ تربیت بدنی و ورزش. تهران: سمت.##اندام، رضا؛ مهدی زاده، رحیمه (1383). بررسی ارتباط بین پرداختن به فعالیت‏های بدنی و وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان دوره‏های راهنمایی و متوسطه شهر شاهرود. مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی مدارس، تهران.##باقری، یوسف (1392). طراحی الگوی اثر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر عملکرد فدراسیون‏های ورزشی کشور. رساله دکتری مدیریت ورزشی. دانشگاه بوعلی سینا همدان.##پارسامهر، مهربان؛ نیک‏نژاد، محمدرضا (1390). «نقش شبکه‏های اجتماعی در جذب دانش‏آموزان دختر به مشارکت در ورزش». پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوره 7، شماره 14، صص 86-73.##توکلی، بهرام (1382، 22مرداد). نقدی بر برنامه‏های فدراسیون شنا، مصاحبه با روزنامه همشهری، شماره 3135، صص 7-6.##خسروجردی، سمیه (1390). بررسی موانع مشارکت ورزشی و نگرش دانش‏آموزان دختر نسبت به درس تربیت‏بدنی. پایان نامه مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد. دانشگاه شمال.##رمضانی نژاد، رحیم (1388). «نیازسنجی درس تربیت ‏بدنی در مدارس ابتدایی کشور». نشریه پژوهش در علوم ورزش. شماره 22، صص 38-27.##سپهری‏فر، نعیمه (1392). بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان استان یزد. پایان نامه مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.##شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصرالله؛ بختیار، زهرا (1386). «نظرسنجی و نیازسنجی از دانش‏آموزان در خصوص درس تربیت‏ بدنی در مدارس متوسطه شهرستان ملایر». نشریه حرکت. شماره 33، صص 164-153.##صالحی، محمد؛ قلی زاده، رضا؛ صادقی، محمدرضا (1390). «امکان‏سنجی توسعه فن‏آوری نوین آموزشی با رویکرد فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی ساری». فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 4، صص 36-22.##ظاهریان، طاهره (1389). «تربیت بدنی و ورزش از منظر اسلام». آموزش تربیت. دوره 11، شماره 1، صص 10-4.##عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشته؛ زنگانه، محمدجواد (1390). «شناسایی موانع کاربرد فن‏آوری اطلاعات در مدارس متوسطه شهرستان علی آباد کتول». فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 4، صص 116-97.##فتحی، حسن؛ اجارگاه، کورش (1377). اصول برنامه‏ریزی درسی. تهران: ایران زمین.##کارگر، غلامی؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ هنری، حبیب (1383). «ارتباط بین ویژگی‏های پیکر سنجی شناگران مرد زبده کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‏وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره‏وری». نشریه حرکت. شماره 28، صص 149-127.##کاشف، میر محمد (1387). آموزش شنا. تهران: موسسه کتاب همراه.##کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ ایزدی، بهزاد (1387). «بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران». نشریه مدیریت ورزشی(حرکت). شماره 2، صص 165-149.##گائینی، عباسعلی؛ اراضی، حمید؛ لاری، علی‏اصغر؛ خالدی، ندا (1385). «ارتباط شاخص‏های روانی استعدادیابی در رشته شنا با عملکرد سرعتی و استقامتی شناگران زبده کشور». پژوهش‏های روانشناختی. دوره 9، شماره 2-1 (17پیاپی)، صص 55-45.##رضوی، سید محمد حسین؛ لقمانی، محسن؛ رزاقی، محمد ابراهیم؛ منوچهری‏نژاد، محسن (1393). «تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‏ بدنی مدارس دوره ابتدایی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال سوم، شماره 2(10 پیاپی)، صص 126-115.##ملک، محمد (1389). بررسی عوامل بازدارنده در اجرای بهینه طرح ملی آموزش شنا. همایش تربیت بدون کلام، مشهد.##
Aggazzotti, G.; Fantuzzi, G., Righi, E., & Predieri, G. (1998).” Blood and breath analyses as biological indicators of exposure to trihalomethanes in indoor swimming pools”. Science of the Total Environment, 217, PP.155-163.##Ahmadimoghadam, M.; Mosavi, GH.( 2007). “Environmental Heaslth Principle”.Thran Shahar-e-Ab:Ayandehsazan;.(In Persian).##Bernard, A., Carbonnelle, S., Michel, O., Higuet, S., de Burbure, C., Buchet, J-P., Hermans, C., Dumont, X., & Doyle, I. (2003). “Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools”. Occupational and  Environmental Medicine, 60, PP.385-394.##FreemanWilliam,.H.(1988).“Physical education and sport ina changing.## Society”.”2ndedition.Fullan,.M.(1991).“Curriculum Implementation”.In:International Encyclopedia of Curriculum. Edited by A. Lewy. Perogamon.press.##Fullan,. M. (1999). Change Forces’. Ontario Institute for Studies in Education. Ontario.Canada.##Gentry,. C. (1994). “Instruction Development’’. Wado  Worth  Publishing  Company. New  York.##Green. Mick and Houlihan,. Barrie. (2005). elit sport Development:policy learning and political priorities.routedge press,London and new York##Karen,. Hollowell, eHow Contributor (2003) “Problems in Educational Administration swimining”.##Lieberman, L.J. & Houston-Wilson, C. (1999). Overcoming the barriers to including students with visual impairments and deaf-blindess in to physical education. Re:View, 31(3), 129-138.##Matsumoto, I., Araki, H., Tsuda, K., Odajima, H., Nishima, S., Higaki, Y., Tanaka, H., Tanaka, M., & Shindo, M. (1999). Effects of swimming training on aerobic.##Paul,. Singh. (2008). “Facili ties,Equipment and supplies:’’Bringing Multi-Disciplinary sport Facilities to the Rural Areas will Un leash a Massive pool of potential sports stars’’.M.A.##Saffari,. H. Mousavian,.Z.(2010). “the health control of swimming pool water”. Isfahan:Medical University of Isfahan’.(In Persian)##Salvato,. J. (2003). “Environmental engineering”. 5th edition. New Jersey. Joho wiley sons. Inc.##Shadzi,. S, Pourmoghaddas,. H, Chadeghani,. M, zare,.A. (2001). “Fungal contamination of four swmming pool in Isfahan”. Iranian journal of basic Medical Sciences.;4(1):PP.9-12.##Siret,. J. R.; Pankorbo  A. E. (1991).  “The Anthropometry  of Young Elite  Female Swimmers in Relation to their Competitive Results”.  Medicen Sicence Sport Exercise.  ;vol; No 4. Pp: 145-161.##Sotiriadou, Kalliopi; Shilbury’David.(2009). “Australian Elite Athlet Development:An Organizetional Perspective”. sport Management Review, 12, pp:137-148.##Butcher, J. (1982). “Student Satisfaction with Physical Education”, Canadian Association for Health, Physical Education and Recreation Journal, 48 (5), pp:11-14.##Carlson, T. (1995). “We Hate Gym: student alienation from physical education”. Journal of Teaching in Physical Education, 14: pp:467-471.##Silverman, S. and Subramaniam, P.R. (1999). “Student Attitude Towards Physical Education and Physical Activity: a review of measurement issues and outcomes”. Journal of Teaching Physical Education, 19,pp: 97-125##