با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس‌آباد به استفاده از رسانه-های آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 65 نفر از معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس‌آباد بود، نمونه آماری نیز با توجه به حجم جامعه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 28 گویه و 6 مقیاس (نقش کتاب، نیروی انسانی متخصص، عوامل انگیزشی، روش تدریس، امکانات و آگاهی) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. پایایی درونی پرسشنامه نیز بر روی یک نمونه 20 نفری با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. در نهایت از آزمون t تک نمونه‌ای جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها گرایش به استفاده از رسانه‌های آموزشی در فرآیند تدریس و مؤلفه‌های آن، بین معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی مورد بررسی در سطح خطای 01/0 P

کلیدواژه‌ها

 آیتی، محسن؛ رستمی، مریم (1390). «بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فن آوری اطلاعات و ارتباطات». فصلنامه فن‏آوری آموزش. سال 6، شماره 2، صص 134-127.##ثمری، عیسی؛ آتشک، محمد (1388). «تأثیر میزان شناخت و کار‏بست فن‏آوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش‌آموزان». فصلنامه فن آوری آموزش. جلد 4، شماره 2، صص 111-101.##خلخالی، علی؛ شکیبایی، زهره؛ آندش، مهدی (1390). «فرا تحلیل اثر فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه‌ای معلمان». فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 3، صص 183-165.##دائی زاده، حسین؛ ضامنی، فرشیده؛ حسینی روکش، سیدعلی (1391). «تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر». فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 3، شماره 1، صص 43-27.##رضوی، سید محمد حسین؛ لقمانی، محسن؛ رزاقی، محمد ابراهیم؛ منوچهری‏نژاد، محسن (1393). «تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‏بدنی مدارس دوره ابتدایی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 3، شماره 2 (10 پیاپی)، صص 126-115.##زنگنه، حسین (1391). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی (جلد اول). تهران: آوای نور.##سبحانی نژاد، مهدی؛ رضایی زارچی، رضا (1385). بررسی ضرورت، موانع و راهکارهای توسعه بهره‌گیری از فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس IT در آموزش و پرورش. یزد.##ستاری، صدرالدین؛ محمدی، پروین (1390). «بررسی رابطه میزان استفاده از فن‏آوری اطلاعات و موفقیت دانش‌آموزان مقطع متوسطه». فصلنامه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. شماره 4، صص 96-81.##ستاری، صدرالدین؛ جعفرنژاد، عبدالرضا (1389). «عوامل مؤثر بر عدم کار‏بست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران». فصلنامه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 1، شماره 2، صص 20-5.##صالحی، محمد؛ قلی‏زاده، رضا‏علی؛ صادقی، محمدرضا (1390). «امکان‌سنجی توسعه فن‌آوری‌های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری». فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. شماره 4، صص 36-23.##عابدی، علیرضا (1385). دوره آموزشی کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلاس درس. تهران: دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.##فرج اللهی، مهران؛ معینی‏کیا، مهدی؛ عباسی، رضا (1392). «بررسی موانع بهره‏گیری از فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم». فصلنامه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دوره 3، شماره 3، صص 70-57.##محمدی، سردار؛ سلیمی، پیمان؛ صالحی، نسیم (1392).« اعتبار یابی و روا‏سازی پرسشنامه نگرش نسبت به رایانه در دبیران تربیت بدنی». فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 2، صص 110-97.##مهرمحمدی، محمود (۱۳۸۲). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.##http://www.civilica.com/Paper-CAICT03-CAICT03_012.htmlنیاز آذری، کیومرث؛ بهنام‏فر، رضا؛ اندی، صدیقه. (1391). «تأثیر به‌ کارگیری فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی». فصلنامه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. شماره 3، صص 43-31.##
Barrow, L., Markman, L. & Rouse, C. E. 2009. “Technology edge: The educational benefits of computer-aided instruction”, American Economic Journal, Economic Policy, 1, 52-74.##Bauer, J., Kenton, J. 2005. “Toward Technology integration in schools: Why it is not happening”, Journal of Technology and Teacher Education, 13(4): 519-546.##Deryakulu, D., Buyukozturk, S. & Ozcinar, H. 2010. “Predictors of academic achievement of student ICT teachers with different learning styles”, International Journal of Human and Social Science, 5, 567-573.##Ghaseminezhad Dehkordi, A. 2011. “The effect of instructional-aid films on learning of table tennis techniques”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15: 1656–1660.##Jung, I. 2005. ICT - Pedagogy integration in teacher training: Application cases worldwide. Educational Technology & Society, 8(2): 94-101.##Katz, L. 2001. “Innovations in Sport Technology: Implications for the Future”, 11th Congress of the International Association for Sport Information. Olympic Museum of Lausanne, Lausanne, Switzerland. pp. 55-4.##Kelly, M. G. & McAnear, A. 2002. National educational technology standards for teachers: Preparing teachers to use technology. Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE).##Loveless, A., & Ellis, V. 2001. ICT, pedagogy and the curriculum. London and New York: Routledge Falmer.##Loveless, Avril, DeVoogd, Glenn L. & Bohlin, Roy M. 2003. Something Old, Something New…: Is Pedagogy Affected by ICT?, from the Book: ICT, Pedagogy and the Curriculum, PP. 63-83.##Najafipour, M., Emami Riziab, C., Ghasemi, M., Ghorbani, S. 2013. “The study of the effectiveness of using the researcher – made Multimedia software on the quality of learning physics”, 2nd World Conference on Educational Technology Researches – WCETR2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83: 238 – 241.##Özdamli, F. 2011. “The experiences of teacher candidates in developing instructional multimedia materials in project based learning”, 3rd World Conference on Educational Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15: 3810-3820.##Sang, G., Valcke, M., Braak, J. V. & Tondeur, Jo. 2010. Student teacher’s thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1): 103-112.##Stensaker, B., Maassen, P., Borgan, M., Oftebro, M. & Karseth, B. 2007. Use, updating integration of ICT in higher education: Linking purpose, people and pedagogy. Higher education, 54(3): 417-433.##Tileston, D. W. 2004. What Every Teacher Should Know About Media and Technology. United States of America, Corwin Press, INC.##Wiksten, D. L., Spanjer, J. and LaMaster, K. 2002. “Effective use of multimedia technology in athletic training education”, Journal of Athletic Training, 37: 213-219.##