با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سازمان ها برای اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی پذیرای آن نخواهند بود. تحقیق فوق با تعیین رابطه بین این متغیر ها به پیش بینی مقاومت دربرابر تغییر بر اساس مولفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیر)درمعلمان تربیت بدنی شهرمشهد پرداخته است. ابزار گرد آوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه ی شخصیتی پنج عاملی نئو(1994)و پرسشنامه مقاومت دربرابر تغییر آقاجانی (1389)بوده است. پایائی ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 74/0 برای پرسشنامه شخصیتی و 71/0 برای پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر گزارش شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی (1100N=)شهر مشهددرسال 92 تشکیل می دهد که تعداد 284 نفر (151نفر زن و 133نفر مرد) بصورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دراین تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی نظیر جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام چند مرحله ای استفاده شد، که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار(Spss) انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و مولفه های آن با مقاومت در برابر تغییر در سطح آلفا 05/0رابطه معنیداری وجوددارد(001/0p=).نتایج تحقیق همچنین بیانگرآن است که در پاسخ به تغییرات سازمان افراد با خصوصیات شخصیتی روان رنجور بیشترین و افراد با خصوصیات برون گرایی ومسئولیت پذیری کمترین مقاومت را از خود بروز می دهند.

کلیدواژه‌ها

-   اتکینسون، ریتا و همکاران (2003). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران. جلد1و2، تهران: انتشارات رشد##براندن، ناتائیل (2005). روانشناسی عزت نفس. ترجمه مهدی قراچه داغی(1384). تهران: نشر نخستین. ##سنگه، پیتر (2006). رقص تغییر (چالش‏های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده). ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی(1385). تهران: نشر آسیا.##شولتز، دوان (2008). نظریه‏های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی و همکاران (1387). تهران: ارسباران.##گروسی فرشی، میرتقی (1377). هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.##قاسمی روشناوند، جواد؛ خوشبختی، جعفر (1393). «ارتباط مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورش و جوانان خراسان بزرگ». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره1 (9پیاپی)، صص 84-73.##مغانلو، مهناز (1386). رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک‏های هویت و دینداری. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.##میرمحمدی، حمید (1383). مدیریت تغییر و به کارگیری آن در چارچوب مدیریت فرآیند سازمان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده فنی.##هگل، لاری، ای؛ زیگلر، دانیل، جی (2000). نظریه‏های شخصیت. ترجمه علی عسگری. ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.##
     Alas, R. (2007). The impact of employee participation on job satisfaction during change process. Problem and perspective in management. vol. 5##azzoni, carlos, R. , Raul M. silveira –Neto. (2005). “Decomposing regional growth: Labor force participation rate , structural and sectoral factor relocation”. The annals of Regional Science , Vol. 9: 221-239##Cummings, T. G., & Worely, C. G. (2005). Organization development and change (8th ed.). Mason, OH: Thomson South- Western.##Chiang, Chun-Fang. (2010). Perceived organizational change in the hotel industry: An implication of change schema International Journal of Hospitality Management, Volume 29, Issue 1, March, Pages 157-167##Geages, L., A, Romm. (1995). on Participation And System Dynamics ,System Dynamic. Review.Vol.11(4) ##Gowler, D., and K, Legge(2008). participation in context: Towards a synthesis of the theory and practice of organizational change. management studie.##Halim, Abdel- A.A. (1983). “Effects of task and personality characteristics on subordinate responses to participative decision 7 -making”, Academy Of Management Journal, 26(3):477-484.##Lewis, D. (2002). “The place of organizational politics in strategic change”. Strategic Change, 11(1), 25-34.##Manuela Pardo del Val, Clara Martinez Fuentes(2003), “Resistance to change” ,Management Decision, , pp.148-155.##Oreg, S. (2003). “Resistance to change: Developing an individual differences measure”. Journal of Applied Psychology, 88,680-693.##Rynetta R. Washington(,2005), “Systematic Assessment of resistance to change”, Journal of Extention,vol 43,No.2,pp.11-21.##Robert, Tett,P.Douglas N.Jacksen,and Rothstein Mitchell (1991), personality measures as predictors of job performance:A meta-Analytic Review ,personel psychology.Winter.##Sherman, W. S., & Garland, G. E. (2007). “Where to bury the survivors? Exploring possible ex post effects of resistance to change. S.A.M”. Advanced Management Journal, 72(1)52-62.##Vohra, N. (2010). Influence of positive characteristics on organizational commitment and job satisfaction and organizational health of India middle manager submitted to journal of psychology for publication.##Wane H. Bovey& Andrew, Hede.(2001), “Resistance to Organizational Change: The Role of Deffence Mechanism”. Journal of Managerial Psychology.##Zhang, D. D &,.Bruning, E. (2011). “Personal characteristics and strategic orientation: entrepreneurs in Canadian manufacturing##Companies”.International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 17. pp: 82-103##