با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای هویت ورزشی هندبالیست‌های لیگ برتر ایران و رفتار رهبری مربیانشان براساس عملکرد تیمی بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد(144n=). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش(LSS) و پرسشنامه هویت ورزشی(AIMS Plus)، به ترتیب با ثبات درونی(0/93) و(0/89) استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد تیم‌ها، جدول نهایی لیگ بر اساس فاصلة امتیازات و رتبه بندی تیم‌ها به سه عملکرد متفاوت تقسیم شد. پس از تعیین نوع توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگراف-اسمیرنف، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمونهای آماری آنوای یکطرفه و تعقیبی گابریل، کروسکالوالیس و یومن ویتنی در نرم افزار(20 spss) استفاده شد. نتایج مقایسة سبک‌های رهبری مربیان نشان داد سبک‌های رهبری آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و دموکراتیک در بین مربیان تیم‌های موفق، کمتر موفق و ناموفق دارای تفاوت معنی‌داری است(05/0≥p) و استفاده این سبک‌ها در بین مربیان تیم‌های موفق به طور معنی‌داری بیشتر از مربیان تیم‌های کمترموفق و ناموفق بود. در حالی که این تفاوت در سبک رهبری آمرانه معنی‌دار نبود. همچنین مقایسة هویت ورزشی و خرده مقیاس-های آن در بین بازیکنان تیم‌های موفق، کمتر موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری را نشان داد، که این تفاوت در هویت ورزشی و خرده مقیاس‌های هویت اجتماعی، انحصارگرایی و هویت خود بود(05/0≥p). براساس یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد مربیان می‌توانند با آگاهی از جنبه‌های رفتاری مطلوب در حین تمرین و آموزش، گام اساسی در حفظ و ثبات هویت ورزشی قوی ورزشکاران بردارند و زمینة را برای موفقیت آن‌ها و تیم فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

 تهامی؛ گلاره، سجادی؛ سید نصرالله، خبیری؛ محمد، الهی؛ علی رضا (1389). «رابطة بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیمهای لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان». مدیریت ورزشی، شمارة7، صص42-25.##توکلی؛ محمد حسن، کشتی‏دار؛ محمد، خوشبختی؛ جعفر (1390). «تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند». پژوهش در علوم ورزشی، شماره11، صص 102-89.##حسینی کشتان؛ میثاق، رمضانی‏نژاد؛ رحیم، محمد پناهی؛ پیام، شفیعی کردشولی؛ شهرام (1389). « تأثیر پویایی گروه و سبک رهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاه‏های والیبال لیگ برتر ایران». پژوهش در علوم ورزش، شماره 27، صص 126-109.##حسینی نوروزی؛ رسول، کوزه چیان؛ هاشم، تندنویس؛ فریدون (1391). «ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14. صص 190-175.##شجیع؛ رضا، سهرابی؛ مهدی، فولادیان؛ جواد (1389). «مقایسۀ هویت ورزشی بازیکنان تیم‏های ملی هندبال ایران». نشریه علوم ورزشی، شماره26، صص 104-87.##طالبی؛ ناهید، عبداللهی؛ فاطمه (1391). «ارتباط بین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد تیم‌های والیبال لیگ برتر زنان ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، صص 78-63.##گیل؛ دایان. پویایی‏های روانشناختی در ورزش. ترجمه خواجوند، نورعلی، (1382)، انتشارات کوثر، تهران.##مرادی؛ محمدرضا، کوزه‏چیان؛ هاشم، احسانی؛ محمد، جعفری؛ اکرم (1385). «رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور». نشریه حرکت، شماره8، پیاپی29، صص 16-5.##نظریان مادوانی؛ عباس، مختاری دینانی؛ مریم (1393). «مقایسة اثربخشی رهبری مدیران ورزشی». نشریه پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 1 (5 پیاپی)، صص 115-126.##هادیان؛ معصومه (1391). بررسی تفاوت هویت ورزشی در بین ورزشکاران ملی پوش رشته‏های ورزشی. پایان‏نامه، دانشگاه تهران.##
 Baysden, M. F., Brewer, B. W. Petitpas, A. J., & Van Raalte, J. L. (1997). Motivational correlates of athletic identity. In Annual Meeting of the Association for the Advancement of Applied Sport Psychology, San Diego, CA.##Brewer, B. W., Van Raalte, J. L., & Linder, D. E. (1993). “Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel?”. International journal of sport psychology.##Brewer, B.W, Shelby, C.L., Linder, D.E. & Petitpas, A.J, (1999). “Distancing oneself from a poor season: Divestment of athletic identity”. Journal of Personal and Interpersonal Loss, 4, 149-162.##Brown, C, (1998). “Athletic identity and career maturity of male college student athletes”. International Journal Sport Psychology, Vol. 29, ss. 17- 26##Bucher, J.P., (2003). Leadership Styles of Female Collegiate Field Hockey Coaches, Eugene, OR: Kinesiology Publications. University of Oregon. ##Chelladurai P, Saleh SD, (1980). “Dimensions of Leader Behavior in Sports: Development of Leader Scale”. Journal of Sport Psychology, 2:34-35.##Cieslak II, T. J. (2004). Describing and measuring the athletic identity construct: Scale development and validation. (Doctoral dissertation, The Ohio State University).##Danish, S. J. (1983). “Musings about personal competence: The contributions of sport, health, and fitness”. American Journal of Community Psychology, 11(3), 221-240.##Erikson, E. H. (1994). Identity: Youth and crisis. (No. 7). WW Norton.##Good A J, Brewer B W, Petitpas A J, Van Raalte J L, Mahar M T, (1993). “Identity foreclosure, athletic identity, and college sport participation”. The Acad Athletic Journal, Vol. 8, ss. 1-12.##Gordon, J., (1988). “Decision Styles and Coaching Effectiveness in University Soccer”. Canadian Journal of Sport Sciences, 1, 56-65.##Hadiyan, M., Niliahmadabadi, Z., & Hemayattalab, R. (2012). “Athletic Identity Differences in Winners of Asia Volleyball Competitions (2011)”. International Journal of Sport Studies, 2(1), 62-68.##Heerden, V. Kirsten (2010). “Psychological and demographic correlates of athletic identity in elite South African swimmers”. Journal Psychology, 10, 422-478.##James L, Houle W, Brewer B W, Annette S kluck, (2010). “Developmental trends, Athletic identity:A two – part retrospective study”. Journal Sport Behavior, Vol. 33, ss. 146-159.##Matheson H, Brewer B W, Van Raalte J L, Andersen B, (1994). “Athletic identity of national level badminton players: a cross-cultural analysis. In: Reilly TM, Hughes M, Intl. J”. Sport Std. Vol., 2 (1), 62-68, 2012.##Mills, A.L., Christensen, S.A. (2006). “Athletic identity and its relationship to sport participation levels”. Journal of Science and Medicine in Sport. Volume 9, Issue 6, Pages 472-478.##Ronayne, L. S., (2004). Effects of Coaching Behaviors on Team Cohesion: How Coaching Behaviors Influence - Team Cohesion and Collective Efficacy over the Course of a Season, Miami University. Oxford. OH.##Ryska TA. )2002). “The Effects of Athletic Identity and Motivation Goals on Global Competence Perceptions of Student-Athletes”. Child Study Journal, 32(2):109-129##Stephan, Y., & Brewer, B. W. (2007). “Perceived determinants of identification with the athlete role among elite competitors”. Journal of applied sport psychology, 19(1), 67-79.##Tasiemski T, Kennedy P, Gardner B P, Rachel An, (2004). “Athletic identity and sports participation in people with spinal cord injury”. Adapted Physical Activity, Vol. 21, ss. 364- 367.##Wang, Y. S, (2006). The relationship between coaching leadership behaviors and Taiwanese collegiate Tae Kwon Do competitors’ satisfaction. Unpublished doctoral dissertation. University of the Incarnate Word, San Antonio, Texas.##Wiechman S A, Williams J, (1997). “Relation of athletic identity to injury and mood disturbance”. Journal Sport Behavior, Vol. 20, ss 199##