با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدl مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده :
تحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع خلاقیت در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(N=41) اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند(سرشماری). گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد فیفر(1999) انجام شد. روایی آن به تائید پنل متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ(89/0)محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و پس از تائید نرمال بودن داده ها ، از آزمون تی مستقل و آنوای یکطرفه در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد اختلاف معنی داری بین موانع خلاقیت مردان و زنان وجود نداشت اما بین مجردات و امور انتزاعی آنها اختلاف معنی داری بود. همچنین اختلاف معنی داری بین موانع خلاقیت افراد با توجه به مدرک تحصیلی آنان مشاهده شد به طوری که مجردات و امور انتزاعی ، موفقیت کاری و محیط کار برای افراد دیپلم بیشتر مطرح بود. همچنین در بررسی ارتباط بین موانع شش گانه خلاقیت و سن و سابقه کارکنان فقط بین اعتماد به نفس و مجردات و امور انتزاعی با سن و سابقه ارتباط معنی داری و منفی وجود داشت.پیشنهاد می شود کارکنان ادره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بیشتر از میان زنان و جوانان با تحصیلات بالا باشند.
واژه های کلیدی: خلاقیت ، موانع ، اداره کل تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها

 امیدی، علیرضا و همکاران (1386). «ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی». نشریه حرکت. شماره 33. صص 117-105.##حسینی، افضل السادات (1376). تحلیل ماهیت خلاقیت و شیوه‏های پرورش آن. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.##جعفری، نرگس (1383). بررسی عوامل بازدارنده خلاقیت در مدارس ابتدایی استان سیستان و بلوچستان. طرح تحقیقاتی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.##خسروی، عبدالرضا (1383). بررسی موانع شخصی خلاقیت. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.##عامری، سید حسن و همکاران (1381). «رابطه سبک رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری». نشریه حرکت. شماره 13. صص 141-123. ##قناد رضایی، عباس (1369). مقایسه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی با مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه تحقیق و نوآوری از نظر دبیران مدارس راهنمایی پسرانه تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.##منافی، فریدون (1381). بررسی و شناخت موانع مؤثر بر خلاقیت مدیران تربیت بدنی دانشگاه‏های سراسر کشور. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.##موسوی‏راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل؛ بیات، پریوش (1395). «اولویت بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 1(17 پیاپی) صص 119-111. ##نشاط، نرگس (1391). تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی. پژوهش‏نامه کتابداری و اطلاع رسانی. شماره 2، صص 136-123.##
Bentley, T. (2002). Distributed intelligence Leadership, learning and creativity. National College for Leadership, p 1.##Dovey,.(2009). “The role of trust in innovation”.The Learning Organization, Vol. 16, No.4, 2009, pp.311-325.##E.Hilly Buttner , Nur Gryskiewiesz and Suzan C.Hidor.(1999). “The Relationship Between Style of Creativity and Managerial Skills Assessment”. British Journal of Management. Vol.10. PP:228-238.##Fu-ren Lin. Sheng-cheng Lin. Tzu-ping Huang (2008). “Knowledge sharing and creation in a teachers’ professional virtual community”. Computers & Education: 50.pp742–756.##Giulia Faggio. Jozef Konings(2003). “Job creation, job destruction and employment growth in transition countries in the 90s”. Economic Systems: 27.pp129–154.##Lee. K.T. (1997). “Creative management as a strategy for break through innovation”. Journal of creation. Vol 15. PP 22-31.##Levesque.L (1996). Factors Influencing Creativity in Top Executives. Unpublished phd dissertation. University of Massachusetts. Amherst.M.##Martins, E Blanche, F. (2003). “Building organizational culture that stimulates creativity and innovation”. European journal of innovation management, v1, pg 64-74.##Parrish, E. (2004). A Comparative Study of Organizational Climate at the Army Materiel Command Regarding Creativity and Change. Phd dissertation. Northcentral university.##Raven E. Saks. (2007). “Job creation and housing construction constraints on metropolitan area employment growth”. Journal of Urban Economics.##Redmond, M. R Mumford , M. D. (2004). “Putting creativity to work: Effects of leader behavior on subordinate creativity”. Organizational behavior and human decision processes, 55: Pp. 120-151.##Sousa,C.M.P.,Coelho,F.(2011).”From personal values to creativity: evidence from front line service eemployees”,European Journal of arketing,Vol.45,No.7/8,2011,pp.1029-1050.##Timothy Frye (2006). “Ownership, voting, and job creation in Russia”. European Journal of Political Economy.Vol. 22.pp452 – 471##Valencia,N.,Sanz,R.,Jimennez,J.(2010).“Organization culture as determinantoin of product innovation”.EuropeanJournal of Innovation Management,1(4):466-480.##Valerie Smeets.Frederic Warzynski.(2006). “Job creation, job destruction and voting behavior in Poland”. European Journal of Political Economy. Vol. 22.pp 503 – 519. ##William.S (2001). “Increasing employees creativity by training their managers”. Journal of industrial and commercial training.Vol 33. PP 63-68.##Yuji Genda. (1998). “Job Creation and Destruction in Japan, 1991–1995”. Journal of the Japanese and International Economies. 12.pp 1–23##