با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی/ دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار براساس مدلTPSRبود. از میان کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت(6882 نفر)، بر اساس جدول مورگان، 357 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی خوشه ای در پژوهش شرکت کردند که مسئولیت پذیری آنان به وسیله 357 نفر از والدین، 44 معلم تربیت بدنی و 69 معلم سایر دروس در سه محیط خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس های درسی بررسی شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری PSRQ رایت و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه با اعمال نظرات 20 نفر صاحب ‌نظر مدیریت ورزشی، روان‌شناسی و آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه های مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه( 72/ 0=α)،کلاس تربیت بدنی (86/ 0=α) و سایر کلاس ها(90/ 0=α ) بر اساس روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی و از طریق نرم افزار SPSS در سطح معنی داری50/ 0≥ P نشان داد از دیدگاه والدین، معلمان تربیت بدنی و معلمان سایر دروس، دانش آموزان ورزشکار در تمام سطوح مسئولیت پذیری یعنی خویشتن داری، مشارکت، خودگردانی، کمک به دیگران و همچنین مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس ها نسبت به دانش آموزان غیرورزشکار نمرات بالاتری کسب کردند. در صورتی که از دیدگاه هر سه گروه میزان بی مسئولیتی دانش آموزان ورزشکار در خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس ها کمتر از دانش آموزان غیر ورزشکار بود(50/ 0≥ P ).

کلیدواژه‌ها

اتقیاء، ناهید (1384). «نقش فعالیت‏های ورزشی در پیشگیری و مقابله با انحرافات اخلاقی و اجتماعی جوانان ایرانی». مجله نیرو و نشاط، صص 48-30.##احمدی، سیروس (1390). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نوع دوستی. مجموعه مقالات همایش ملی مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان. پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ##احمدی، عزت الله؛ شیخ علیزاده، سیاوش؛ شیر محمد زاده، محسن (1384). «بررسی آزمایشی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان». مجله حرکت. شماره 28، صص 29- 19. ##امیر تاش، علی محمد؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ عابدی، احمد (1385). «مقایسه رشد اجتماعی دانش‏آموزان ورزشکار و غیر پسر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی». فصلنامه المپیک. سال 14، شماره2، صص 61-53.##ایمان، محمدتقی؛ مرادی، گلمراد (1390). بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتارهای مطلوب اجتماعی جوانان. مجموعه مقالات همایش ملی مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان، پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ##برک، لورای (1386). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران. ##رمضانی دیسفانی، علی (1380). اثربخشی آموزش مسئولیت‏پذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش‏آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.##رمضانی نژاد، رحیم (1390). تربیت بدنی در مدارس. چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.##رمضانی نژاد، رحیم؛ نیازی، سید محمد (1389). اهداف، استانداردها و محتوای درس تربیت بدنی در مدارس. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.##سعادتی شامیر، ابوطالب (1383). بررسی ارتباط بین سبک‏های هویت روان سنجی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمی/ اجتنابی) با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشگاه‏های تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.##طالبیان نیا، حسین؛ مظفری، امیراحمد؛ مرتضائی، بهزاد (1387). «بررسی وضعیت توسعه رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه راهکار». نشریه حرکت. شماره 37، صص 191-171.##عابدینی، احمد (1386). فرزندان و مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی. تهران: انتشارات عابد. ##کردلو، منیره (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‏پذیری نوجوانان دبیرستانی در خانه و مدرسه». مجله رشد مشاور مدرسه. دوره4، شماره1، صص 11-4.##گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم (1394). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 4، شماره 3 (15 پیاپی)، صص 27-11.##نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ برهمند، اوشا؛ محمد امینی، زرار (1385). «مقایسه سرسختی روانشناختی، سبک‏های تفکر، مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 11، صص 77-59.##نوفرستی، اعظم؛ حمیدپور، حسن؛ دروگر، خدیجه (1389). «مقایسه ویژگی‏های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار». فصلنامه روانشناسی کاربردی. شماره 2، صص 100-87.##یگانه، طیبه؛ حسین خانزاده، عباسعلی (1391). «بررسی مقایسه‏ای مشکلات رفتاری کودکان ورزشکار و غیر ورزشکار». مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. شماره 17، صص 29-17.##
 Andre, M.H. (2010). “Analyzing the learning of the taking personal and social responsibility model within a new physical education undergraduate degree program in EI Salvador”. Master degree thesis, Faculty of applied health science, Brock university.##Chen, S.; Snyder, S. & Magner, M. (2010). “The effects of sport participation on student-athletes' and non-athlete students' social life and identity”. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 3, 176-193. ##Fraser-Thomas, J.L.; Cote, J.& Deakin, J. (2005). “Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development”. Physical Education & Sport Pedagogy, 10(1): 19-40.##Gordon, B. (2007). An examination of the responsibility model in a New Zealand secondary school physical education program.PhD thesis, Massey university, palmerston, newzealand. ##Hartman, D. (2003). “Theorizing sport as social intervention: A view from the Grassroots”. Quest, 55(2), 118-140.##Hellison, D. & Walsh, D. (2002). “Responsibility-Based Youth Programs Evaluation: Investigating the Investigators”. Quest, 54(4), 292-307. ##Hellison, D. (2003). “Teaching responsibility through physical activity”.Champaign,IL:HumanKinetics.##Hellison, D. (2010). “Teaching personal and social responsibility through physical activity”. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.##Hellison, D.R. (1985). “Goals and sterategies for teaching physical education”. Champaign,IL: Human kinetics.##Laker, A. (2000). “Beyond the boundaries of physical education”. London; New York: RoutledgeFalmer. ##Lewis, T.J.; Sugai, G. & Colvin, G. (1998). “Reducing problem behavior through a school-wide system of effective behavioral support: Investigation of a school-wide social skills training program and contextual interventions”. School Psychology Review, 27(3), 446-459.##Li, w.; Wright, P.M.; Rukavina, P.B.; pickering, M. (2008). “Measuring students perceptions of personal and social responsibility to intrinsic motivation in urban physical education”. Journal of Teaching in Physical Education, 27, 167-178. ##Martinek, T.(2003). “Enhancing positive youth development through sport”. Paper presented at the Greek Forum Minutes College Of Physical Education, 31 May - 1 June 2003, Greece. ##Metzler, M. (2007). “Looking for (and finding) modern day pioneers in kinesiology and physical education in higher education”. Quest, 59(3), 288-297.##Silva III, J. M. (1984). “The status of sport psychology: A national survey of coaches”.Journal of PhysicalEducation, Recreation & Dance, 55(7), 46-49.##Singer, J.L. & Singer, D.G. (2006).”Preschoolers'imaginative playas precursor of narrative consciousness”. Imagination, Cognition and Personality, 25(2), 97-117.##Stephens, T. (1988). “Physical activity and mental health in the United States and Canada: evidence from four population surveys”.Preventive medicine, 17(1), 35-47.##Vidoni, C. (2005). The effects of fair play instruction on 8th -grade physical education students. PhD thesis (the Degree Doctor of Philosophy) The Ohio State University. ##Wright, P.M. & Burton, S. (2008). “Implemenation and outcomes of a responsibility-based physical activity program integrated into an intact high school physical education class”. Journal of Teaching in Physical Education, 27, 138-154. ##Wright, P.M.; Rukavina. P.B.; Li ,w.; pickering, M. (2007). “Measuring students’ perceptions of personal and social responsibility and its relationship to enjoyment in urban physical education”. American Educational Research Association, 2007 Conference Proceedings, AERA National Conference, Chicago, April 9-13.##