با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال‌های 1392 -1379 است. روش پژوهش این تحقیق تحلیل استنادی می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات حوزه بازاریابی ورزشی در 10 نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی در طی 13 سال و نمونه آماری برابر جامعه است. به این منظور، 1236 استناد از 68 مقاله استخراجی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel 2010 استفاده گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین استناد برای هر مقاله 17/18 بوده است. در بین منابع اطلاعاتی، مقالات بیشترین استناد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین یافته ها نشان داد قدیمی ترین و جدیدترین منبع انگلیسی مورد استفاده، به ترتیب مربوط به کتاب و کتاب و مجله می باشد. علاوه بر این ها، نتایج نشان داد بیشتر مقالات به صورت سه نفری نوشته شدند و اغلب نویسندگان دارای مرتبه علمی استادیاری بوده‌اند. در کنار این ها، پر استناد ترین نویسندگان داخلی و خارجی و مجلات هسته مشخص گردید. در پایان، با توجه به اینکه در این تحقیق مقالات زیادی در نشریات گوناگون با موضوعیت بازاریابی ورزشی دیده شده است، پیشنهاد می شود نشریه ای علمی پژوهش با محوریت بازاریابی ورزشی راه اندازی شود.

کلیدواژه‌ها

-    اکبری، خدیجه؛ بزرگی، اشرف السادات (1387). «تحلیل استنادی مقالات نمایه سازی شده ارسالی توسط سازمان انرژی اتمی ایران به پایگاه اطلاعاتی اینیس طی سال‌های 1385- 1381». فصلنامه دانش­شناسی. شماره 3، صص 28- 15.##بهبودی، ندا (1388). «چگونگی ارزیابی مقالات، گزارشات و رسالات تحقیقی». ماهنامه عصر فناوری اطلاعات. سال 5، شماره 48، صص 98-94.##جعفرنژاد، احمد؛ رهبر، امیر حسین؛ مقدس پور، سعید؛ واحدی مقدم، محمود (1388). « ارائه یک مدل پشتیبان تصمیم جهت ارزیابی مقالات علمی پژوهشی مدیریت».نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 1، شماره 3، صص 36- 19.##خلجی، حسن (1381). «ارزیابی پایان­نامه‌های تربیت بدنی مراکز آموزش عالی کشور از سال 1357 تا 1378». نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 3، صص 111- 95.##خبیری، محمد؛ بشارتی، مینا؛ آشوری، نرگس؛ رضوانفر، مریم (1390). «تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان­نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387». مدیریت ورزشی. شماره 9، صص 123- 109.##دادگر، امیر متقی؛ کریمی، رضا؛ عباداله عموقین، جعفر (1388). «تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه پژوهش­های فلسفی کلامی منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387». فصلنامه پژوهش‌های فلسفی کلامی. سال 11، شماره 1 (پیاپی 41)، صص 314- 287.##رمضانی نژاد، رحیم؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ دستوم، صلاح؛ احمدی؛ نسرین (1393). «تحلیل روش­شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران». نشریه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 1، صص 102- 85.##زارعی، عیسی؛ صدیقی، زینب (1392). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (شماره 34- 13) منتشر شده بین سال‌های 1387 تا 1392». فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. شماره 35، صص 210- 193.##سجادی، سید نصراله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد؛ عباسی، همایون (1389). «تحلیل توصیفی نشریه علمی- پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 5، صص 153- 141.##سلطانی، شیفته (1377). «آشنایی با مجلات کتابداری ایران». فصلنامه کتاب. شماره 33، صص 87-65.##فروزانی، نوشین (1382). «تحلیل استنادی پایان­نامه‌های کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 1370 تا 1379». نشریه کتابداری. شماره 40، صص 122- 103.##قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ بروجرد علوی، مهدخت؛ امامی، حسین؛ امیری، مریم (1391). «تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی درباره مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388». مدیریت ورزشی. شماره 13، صص 152- 137.##عسگری، بهمن؛ الهی، علیرضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1393). «تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 22، صص 172- 155.##کیانمهر، احترام. (1386). «تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع رسانی (1382- 1375)». فصلنامه کتابداری. شماره 70، صص 122- 101.##محمودی، زلیخا؛ اخوتی، مریم. (1387).«تحلیل استنادی مقاله‌های پنج مجله علمی فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بین سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٨٥». علوم و فناوری اطلاعات. شماره 24، صص 69-64.##
-      Goldman, A. (1979), “Publication activity in marketing as an indication of its structure and disciplinary boundaries”, Journal of Marketing Research, Vol. 16 No.4, pp.485-94.##Hoffman, D., Holbrook, M. (1993), “The intellectual structure of consumer research: a bibliometric study of author co-citations in the first 15 years of the Journal of Consumer Research”, Journal of Consumer Research, Vol. 19, No.4, pp.505-17.##Lee, H. A., Au, N., Li, G & Law, Rob. (2014). “An insight into research performance through a citation counting analysis”. Journal of Hospitality and Tourism Management, vol.21, PP: 54-63.##Liu, John. S., Lu, Louis. Y. Y. Lu Wen-Min & Lin., Bruce. J. Y. (2013). “Data envelopm analysis 1978–2010: A citation-based literature survey”. Omega, vol. 41. PP: 3–15.##Lovelock, C., Reynoso. J., D'andrea, G & Huete, L. (2004). Administracion de Servicios : Estrategias de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos (in Spanish). Pearson Educación Times.##Mondello. M. Pedersen, P. M. (2003). “A content analysis of the journal of sports economics”. Journal of Sports Economics, Vol. 4, No. 1, PP: 64-73.##Polonsky, M., Jones, G., Kearsley, M. (1999), “Accessibility: an alternative method of ranking marketing journals?”. Journal of Marketing Education, Vol. 21 No.3, pp.181-93##Pancheshnikov, Yelena (2007). “A Comparison of Literature Citations in Faculty Publications and Student Thesis as Indicators of Collection Use and a Background for Collection Management at a University Library”. Journal of Academic Librarianship.33(6):PP:674-683.##Rentschler, Ruth and Kirchner, Theresa A. (2012). “Arts management/marketing journal citation analysis : assessing external impact”. Arts marketing: an international journal. vol. 2, No. 1, pp. 6-20..##Smith, L.C. (1981). Citation Analysis. Library Trends, 30(1):83-106.##Tellis, G., Chandy, R., Ackerman, D. (1999), “In search of diversity: the record of major marketing journal”, Journal of Marketing Research, Vol. 36 No.1, pp.120-31.##Vallmitjana, Nuria. (2008). “Citation Analysis of Ph.D. Dissertation References as a Tool for Collection Management in an Academic Chemistry Library”. College & Research Libraries. Vol. 69. No. 1.##