با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 استاد علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

آگاهی از درک و نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مدرسه بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی آنها در فعالیت‌های حرکتی است و سهم عمده‌ای در توسعة سبک زندگی فعال زنان آینده جامعه دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر رشت (12472نفر) تشکیل می‌دادند که با احتمال افت آزمودنی‌ها، 435 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته آزمون (1388) بود که با تغییر و اصلاح اندکی مورد استفاده قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن به وسیلة ده نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد(75/.r=). تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کروسکال‌والیس، خی‌دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 05/0 P≤ نشان داد اغلب دانش‌آموزان (7/88درصد) درک مثبتی نسبت به درس تربیت‌بدنی و ورزش دارند و هم‌چنین بیشتر دانش‌آموزان (49/88 درصد) درک مثبتی از توانایی‌های خود در این درس داشتند. ضمنا بین ادراک دانش‌آموزان پایه‌های مختلف از درس تربیت‌بدنی و هم‌چنین درک‌ آنها از میزان توانایی‌های‌شان در این درس، تفاوت معنی داری وجود داشت و دانش‌آموزان پایه اول در این دو متغیر در رتبه بالاتری قرار داشتند. هم‌چنین دانش‌آموزان، دروس ریاضی، علوم، زبان انگلیسی و زبان عربی را مهم‌تر و درس پرورشی را کم اهمیت‌تر از درس تربیت‌بدنی می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها

-        آزمون، جواد؛ مظفری، امیر احمد؛ هادوی، فریده (1389). «مقایسه‏ی ادراک دانش‏آموزان دختر و پسر ایرانی از تربیت‏بدنی و ورزش مدرسه‏ای». فصلنامه‏ المپیک. شماره 3، صص 106-95.##انوشه، سروناز (1386). بررسی دیدگاه اولیای دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.##باقرزاده، فضل‌الله؛ حمایت طلب، رسول؛ متقی‌پور، مهدی (1380). «بررسی علل عدم شرکت دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت‏های ورزشی فوق‏ برنامه». نشریه حرکت. شماره 11، صص 31-23.##پارسامهر، مهربان؛ زارع شاه آبادی، اکبر (1387). «بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیت‌های بدنی (مطالعه موردی: بانوان یزد)». فصلنامه المپیک. سال 16، شماره 1(پیاپی41) ، صص 16-7.##رمضانی‌نژاد، رحیم (1385). «فرهنگ‌سازی ورزشی با توسعه تربیت‏بدنی محقق می‌گردد». نشریه ‏ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت‏ بدنی و تندرستی. شماره 175، صص 14-12.##رمضانی‌نژاد، رحیم (1382). نیازسنجی درس تربیت‌بدنی در مدارس. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت‌بدنی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری.##رمضانی‌نژاد، رحیم؛ محبی، حمید؛ همتی‌نژاد، مهرعلی (1389). «توصیف نیازهای آموزشی دانش­آموزان دوره‏ راهنمایی ایران در درس تربیت‏بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش‏آموزان و والدین». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 27، صص 64-47.##شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصرالله؛ بختیار، زهرا (1386). «نظرسنجی و نیازسنجی از دانش‏آموزان در خصوص درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه شهرستان ملایر». نشریه حرکت. شماره 33، صص 164-153.##میرغفوری، حبیب‌الله؛ صیادی تورانلو، حسین؛ میرفخرالدینی، سید حیدر (1388). «بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی (مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشگاه یزد)». مدیریت ورزشی. شماره 1، صص 100-83.##هاردمن، کن؛ مارشال، جو (1382). درس تربیت‏بدنی در مدرسه‏های جهان (مجموعه مقالات). گزینش و ترجمه جواد آزمون. انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش.##هژبری، کاظم؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی (1392). «بررسی اولویت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی». مدیریت و توسعه ورزش. شماره 2 (پیاپی 3)، صص 90- 73.##
-           Arabaci, R., (2009). “Attitude toward physical education and class preferences of Turkish secondary and high School students”. Elementary Education Online, 8(1): 2- 8. ##Barr, Daheia -Anderson, Neumark-Sztainer, D., Kathryn, H. Schmitz.,. Ward, Dianne. S., Terry L., Conway, Charlotte. Pratt, chris. D., Baggett, Leslie. Lytle, and Russell, R. P. (2008). “But I like Perfectos Associated with Enjoyment of Physical Education Class in Middle school”. Girls, Research Quarterly of Exercise and sport, 79(1):18- 27.##Bibik, Janice M., Goodwin, Stephen C., Omega-Smith, Elizabeth M., (2007). “High School Students' Attitudes Toward Physical Education in Delaware”. Physical Educator, 64(4): 192- 201.##Colley, A., & Comber, C., (2003). “School Subject Preferences: age and gender differences revisited”. Educational Studies, 29(1): 59- 67.##Hassandra, M; Goudas, M.; Chroni, S. (2003). “Examining factors associated with intrinsic motivation in physical education: a qualitative approach”. Psychology of Sport and Exercise, 4: 211-223.##Kanchan; Adhikari, M. (2011). “The Analytical Study of College Student’s Perception of Physical Education and College Sports in Uttar Pradesh”. Vsrd Technical & Non-Technical Journal, 2 (8): 370-375.##Koca C., Hiilya F., Demirhan G., (2005). “Attitudes toward physical education and class preferences of turkish adolescents in terms of school gender composition”. Academic journal article from Adolescence, 40(158): 365- 375.##Koivula, N., (1999). “Sport participation: differences in motivation and actual participation due to gender typing”. Journal of Sport Behavior, 22(3): 360-380.##Lord, P., (2002). Pupils Experiences and Perspectives of the National Curriculum. Updating the Research Review 2001-2002 (Research Report) [online]. Available: http://www.qca.org.uk/254_1956.html.##Office for Standards in Education [OFSTED], (2005). Specialist schools: a second evaluation, Girl’s Perception of Physical Education at key Stage 3 at Earlham High School. London: HMSO.##Omar-Fauzee, M., S., Jamalis, M., Yusof, A., Zarina, M., (2009). “College Students Perception on Physical Education Classes During their High School Days”. European Journal of Social Sciences, 7(4): 69-76##Pate ,Russell R Colabianchi, Natalie, Porter, Dwayne, Almeida, Maria J., Lobelo, Felipe and Dowda, Marsha (2008). “Physical Activity and Neighborhood Resources in High School Girls”. American Journal of Preventive Medicine, 34(5): 413-419. ##Portman, P. A., (2003). “Are physical classes encouraging students to be physically active? Experiences of ninth graders in their last semester of required physical education”. The Physical Educator, 60: 150-161.##Smith, Mark A, St. Pierre, Peter, (2009). “Secondary students' perceptions of enjoyment in physical education: an American and English perspective”. physical educator, 66(4): 209- 221.##Subramaniam, P.R., Silverman, S., (2007). “Middle school student’s attitude toward physical education”. teaching and teacher education, 23(5): 602- 611.##Tomik, R., ( 2008). “Adolescent Attitudes towards Sport Depending on School Level, Gender and School Sports Club Membership”. Journal of Human Kinetics, 20: 121-130.##Van Wersch A, Trew K, Turner I., (1992). Post-primary school pupil's interest in physical education: age and gender differences. Br J Educ Psychol, 62(1): 56-72.##