با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

جامعه آماری پژوهش شامل 32332 معلم تربیت بدنی بود. 16235 زن و 16097 نفر مردبودند. بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه تحقیق 10 درصد از حجم جامعه بود که زنان16235 نفرو مردان 16097 نفربودند.استانهای کشور بر اساس مناطق جغرافیایی ، مشترکات فرهنگی ،زبانی و نژادی به پنج منطقه ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)تقسیم شدند. روشهای آماری شامل تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی بود.روش انجام آزمون هاشامل هشت ایستگاه وشش رکورد بود. نتایج نشان داد بین قد، وزن و BMI معلمان تربیت بدنی زن و مرد به تفکیک مناطق پنج گانه کشور تفاوت معنی دار وجود داشت ( 001/0 P≤). مردان منطقه جغرافیای شمال وزنان منطقه جغرافیایی جنوب درآمادگی جسمانی بهترین بودند( 001/0 P≤). مردان وزنان در مناطق مرکزی درآزمون های آمادگی جسمانی ضعیف ترین بودند.مردان از مناطق جنوبی در مهارت های ورزشی بهترین وزنان در مرکز ضعیف ترین بودند( 001/0 P≤). در مجموع می توان گفت برنامه های تربیت بدنی در مناطق جعرافیایی شمال و جنوب از مرکزموثرتربوده است.

کلیدواژه‌ها

-    حمیدی، مهرزاد؛ چوبینه، سیروس (1380). توصیف گذران اوقات فراغت کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تأکید بر فعالیت­های ورزشی. تهران: انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.##خالدان، اصغر؛ حجازی، سید محمود (1380). «تأثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی اعضای هیأت علمی غیر سیگاری دانشگاه­های مشهد». نشریه حرکت. شماره 8، صص 42-27.##رخشنده ور، سکینه (1381). بررسی میزان تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. ##شجاع الدین، سید صدرالدین (1370). بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش و پرورش تهران با تأکید بر نقش تربیت بدنی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.##صادقی بروجردی، سعید (1392). ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با سلامت روانی جسمانی تحلیل رفتگی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه­های کشور. رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم. ##صانعی، سعید (1382). ارتباط بین آمادگی­های عمومی جسمانی،سلامت روانی و تنیدگی شغلی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های نظامی کشور. رساله تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. ##کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اصغری، زهرا (1393). «تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 4 (پیاپی8)، صص 78-67.##کشاورز، لقمان؛ جلالی فراهانی، مجید؛ انصاری، سید محمد (1392). «مقایسه نگرش دانش­آموزان و معلمین سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطه بندرعباس». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 2، شماره1 (پیاپی5)، صص 84-75.##کشتی­دار، محمد (1380). بررسی تحلیل رفتگی و منبع کنترل در مدیران دانشکده‏ها و گروه­های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه­های آموزش عالی کشور. رساله دکتری دانشگاه تهران. ##معماری، ژاله و همکاران (1392). «مطالعه برنامه آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادها». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 2، شماره 2(پیاپی5)، صص 112-99.##
-      Arnel, S.M. Landers. D.M. and Ethnier, J.L. (2000). “the Effects of Exercise on Mood in Older Adults, A Meta Analytic Review”, Journal of Aging, Physical Activity.##Bandura, A., 1997), Self-efficacy: “Toward a unifying theory of behave oral change”. Psychological Review, 84,191-213.##Bruce, R.A.... (1984),”Exercise, Functional aerobic Capacity and aging _another Viewpoint, Med Sci”. Sports Exerc.16, 8.##Chien, s., et al.... (1975), “Longitudinal measurements of blood volume and essential body mass in human subjects”, J. Appl. Physiol., 39, 818.##Cooper. K... (1990), The New Aerobics42 Printing.MedicL.sp., P.2_27.##Crespo, C.J. Kenteyian, S.J. Health, C.W. and Sepos. C.T. (1996), Leisure time. Physical Activity among US Adults, Results from the third National Health an Examination Survey. Division of Health Statistic, National Center for Health Statistics Hyattsville, M.D.USA. Arch. Intern.Med:93_98##Dalsky, G.P., ET AL. (1988), “Weight bearing Exercise, training and lumbar bone mineral content in post _menopausal women”, Ann. Intern. Med., 108,824.##Ewert Alan & Sultan A. William (1988), Leisure Sport and American life style, joPERD: 44##Gorlova, O. E, (1993), The Analysis of leisure T time Utilization by students during independent study, Santi: 57-58##Johnson, N. A. Boyle, C. A. Heller, R. F. (1995). “Leisure time Physical Activity and other Health Behaviors: Are they related? Center for Clinical Epidemiology: and Biostatistics, University of Newcastle”. Aust. Journal of public Health. 69-75.##Kaplan, G. A. Straubridge, W. J. Colen, R, d, Hungerford, L. R (2001). Natural & History of leisure time physical Activity and its Correlates Associations with Mortality from all causes and cardiovascular disease over 28 years, Human Population lab, California Dept. of Health Services, Berkeley. American J. of epidemiology.##Karus, Richard, Barber, E. and Shapiro, 1(2001). Introduction to Leisure, Services: Career Perspectives. Champagne, IL: Saga mare.##Karus, Richard (2002). Career in Recreation Expanding Horizons, JOPERD: 46-49##Kroner B, et al. (1982), Bone mass of the axial and the appendicle select in women with collies fracture: Its relation to physical activity: Clin. Physiology: 2-147.##Lakka, T. A. Kauhanen J. Salonen, JT....(1996),Conditioning Leisure Time physical Activity and Cardio respiratory fitness in socio Demographic Groups of middle ages men in Estern Finland Int. Epidemiology.##Larsson, L. et al.... (1979), Muscle strength and speed of movement in relation to age and muscle morphology: J.Appl. Physiol : 46-451.##Lean ,M.E.J.Han,T.S.and Seidell, J.C. (1999). Impairment of health and quality of life using New US Federal guidelines for the identification of obesity, Arch Intem Med.159_837_843.##Li, l. Wang, H.M. and shen, Y. (2003). “Chinese SF_36 Health Survey Translation, cultural adaptation, validation, and normalization”. Journal of Epidemiology and Community health, 57:259-263##Mann, G.V. (1970),”Physical Fitness and Immunity Heart disease in Massa” Lancet. First–Med. P.11-79.##Meredith, C.N., et al. (1987), “Body composition and aerobic capacity in young and middle-aged endurance-trained men”. Med. Sci. Sports Exerc. 19-55.##Morris, J.F., et al. (1971),”Spiro metric standards for healthy nonsmoking adults”. Am. Rev. Respir. Dis, 103, 57.##Morris, J, N and M.D. Drawford. (1978), “Coronary Heart Disease and Physical Activity of Work “Med Sport. P.52-55.##Paffenbarger, R.S., Jr., et al. (1986), “Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni”.N.Engl.J.Med. 314,605.##Paffenbarger. R.S. (1985),” Physical Activity as a defense against Coronary Heart Disease” Pub.Med.Sci.SP. P.68-98.##Pollock, M.L., et al. (1971), “Effects of walking on body composition and cardiovascular function of middle- aged men”.J.Appl.physiol. 30,126.
-           Pollock ML.JH. Wilmore. (1990), Exercise in Health and disease"2nded Philadelphia. WB Saunders, P.77-91.##Powell K.E. P.D. Thompson. J.Cas Person, Kendrickijc. (1987), “Physical activity and the incidence of Coronary Heart disease” Annul Rev Public Health. Pub. USA.: 133-148.##Shephard, R.J. & Sidney, K. H. “Exercise and aging in R.S. Hutton (Ed.), (1978), exercise and sport sciences reviews”. Philadelphia: Franklin Institute Press. 6, 1-57.##Simoes, E. J. , Byers, T, Coates, R.J. Serdual – M. K. , Mokadaol Health, G W.(1996) , “The association between leisure – time Physical activity and dietary fat in American adults, National Center for chronic Disease Prevention and Health Promotion Center for Disease Control and prevention, Atlanta”. American journal of public Health.##Wolinsky. Ira. Hickson James.. (1994), “Nutrition in Exercise and sport” First Edition. Pub. CRC. p: 78-80.##