با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری بود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید گردید و روایی محتوایی (89/0= CVI) محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (85/0=α) بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، 02/48 از کل واریانس ها مربوط به هفت عامل بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد همه عوامل (فرهنگ سازمانی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، آموزش کارکنان، کار تیمی، ساختار دانشی و زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی) تأثیر معناداری بر استقرار مدیریت دانش داشتند. مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و کارشناسان نشان داد تنها بین عامل فرهنگ تفاوت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

-    ابطحی، سید حسین؛ صلواتی، عادل (1386).  مدیریت دانش در سازمان. تهران. انتشارات پیوند نو، چاپ اول.##بیک زاده، جعفر؛ دودمانی ملکی، هانیه (1390). «بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش (مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان)». فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه). دوره 17، شماره 4، صص 675-649.##پیرویسیانی، گلاویژ (1389). بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی (مطالعه موردی استان‌‏های منتخب غرب کشور). پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.##تابنده، سمانه؛ ابزری، مهدی؛ صالحی زاده، سعید (1390). «سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده‌‏سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان‌‏های منتخب خصوصی شهر اصفهان». مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 8، صص 1062-1052.##حق نظر، فرشته (1388). تبیین و سنجش عوامل زمینه‌‏ای مؤثر بر پیاده‌‏سازی مدیریت دانش. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.##خواجه فرد، گلنوش؛ وحدت، شقایق؛ حسام، سعید (1393). «تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه‌‏های بهداشت و درمان استان بوشهر». مدیریت سلامت. شماره 17، صص 64-56.##رمضانی، تامارا؛ دیده خانی، حسین (1392). شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان، چهاردهم شهریور ۱۳۹۲. ##ساعدی، مهدی؛ یزدانی، حمید رضا (1388). «ارائه مدل فرایندی برای پیاده‌‏سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو». نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 1، شماره 2، صص 84-67.##شعبانی، احمد (1391). «شناسایی، بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‏سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیکTOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)». مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 9، شماره 3، صص 326-318.##عباسیان، عبدالحسین (1385). مدیریت دانش در مدارس. همایش چالش­های فراروی مدیریت نظام­های آموزشی، دانشگاه امام صادق(ع)، آبان ماه 85.##عدلی، ف (1384). مدیریت دانش نسبت به دانش بالاتر است. اندیشه فراشناختی.##فرجی، رضا؛ صادقی، رضا (1393). «بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی». پژوهش‌‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره 1، صص 48-37.##کشاورز، ه (1385). «مدیریت دانش رویکردی جدید از فناوری اطلاعات». پیام مدیریت، دوره 6، شماره2، صص: 23-31.##محقر، علی؛ شامی زنجانی، مهدی؛ نوری، مژگان (1391). «شناسایی و رتبه­بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی». فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. شماره 4، صص 1068-1037.##مهدوی، سید تقی (1391). رابطه بین دانش و بلوغ مدیریت نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید علمی. ##مهر آرا، اسد الله؛ موسوی، سید جعفر؛ رزاقی، محمد ابراهیم (1390). «نقش مدیریت دانش در اثربخشی عملکرد سازمان‌‏های ورزشی». کاوشنامه سماء دانشگاه آزاد اسلامی. دوره 1، شماره 3، صص 61-51.##نکودری، مریم؛ یعقوبی، نورمحمد (1390). «بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران». پژوهش‌‏های مدیریت عمومی. شماره ۴، صص 119-95.##نکویی مقدم، محمود؛ پیر مرادی بزنجانی، نرگس (1389). «نقش تفاوت‌‏های فردی و ویژگی‌‏های شخصیتی کارکنان در رفتار سازمانى آنان». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال 4، شماره 14، صص 131-126.##نیاز آذری، کیومرث؛ عمویی، فتانه (1386). «عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌‏های آزاد اسلامی استان مازندران». دانش و پژوهش در علوم تربیتی. شماره 14، صص 106-93.##یوسفی، علیرضا؛ غلامی، بهاره (1385). «دیدگاه دبیران زن اصفهان در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84». دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 10، صص 48-29.##
-      Dzunic, Marija., Djordjevic Boljanovic, Jelena. (2012). The important of concepts of knowledge management and learning organization in managing the knowledge – flow in organization, International conference management knowledge and learning.##Hung, Y C., Huang, S M., Lin, Q., Tsai, M. (2005). “Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry”, Journal of Knowledge Management, 2, 164-16##Lee, Eun Ju., Young Kim, Hye. (2014). “Relationships between core factors of knowledge management in hospital nursing organisations and outcomes of nursing performance”, Journal of Clinical Nursing,10.##Lindner، Frak., Wald, Andreas. (2011). “Success factors of knowledge management in temporary organizations. International”, Journal of Project Management, 7: 877–888##Real, juan., leal, Antonio., roland, jose. (2006). “information technology as a determinant of organization learning and technological distinctive competencies”. Industrial marketing management, 35, 505-521##Sidharta, Chatterjee. (2014). Managing Constraints and Removing Obstacles to Knowledge Management, MPRA Paper, 57789. ##Tseng, Shu-Mei. (2008). “The effects of information technology on knowledge management systems”, Expert Systems with Applications, 35, 150–160.##Wong, KY., Aspinwal, L.E. (2005). “An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector”, Journal of knowledge Management, 9 (3), 64-82.##