با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری ابزار 48 سوالی شاخص‌های شایستگی بود که دارای 4 عامل کلی(فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه‌ای) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای (از خیلی زیاد=1 تا خیلی کم=5) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص‌های توصیفی برای توصیف داده‌ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه‌گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌های پژوهشی نشان دهنده پایایی91/0 برای ابزار شاخص‌های شایستگی بود. در خصوص اعتبار سازه، تعداد 48سوال رابطه معناداری با عامل‌ها داشتند. نسبت شاخص 2 به df (606/1)، 069/0=RMSAE ، 90/0=NFI، 93/0=NNFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 89/0= AGFI هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل‌ها با مفهوم شایستگی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی نتایج نشان داد که تمامی عامل‌ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین "شایستگی‌های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور" تایید شد.

کلیدواژه‌ها

-    بازیاری، عزت الزمان؛ امیرتاش، علی محمد (1385). «انتصاب مدیران با ضوابط شایسته‏سالاری در سازمان تربیت‏بدنی». نشریه علوم حرکتی و ورزش. شماره 7، صص10-1.##بنیادی نائینی، علی (1391). «طراحی الگوی شایستگی‏های مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)». نشریه نظارت و بازرسی. شماره 19، صص19-7.##شریعتی، محمد تقی؛ عربیون، ابوالقاسم (1386). «شیوه انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای تحقیقاتی (با تاکید بر جهاد سازندگی)». پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 76، صص 196-185.##شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‏های اسلامی ایرانی مدیران در بخش دولتی. پایان‏نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی. ##عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ بخشی چناری، امین؛ فدایی، معصومه؛ ابراهیم فقی، آکو (1392). «تحلیل عاملی تأییدی ابزار هوش هیجانی در ورزش». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، صص150-139.##گراوند، امید (1378). «طراحی مدلی برای بررسی و تحقیق پیرامون اثربخشی مدیریت در آموزش و پرورش». نشریه فرهنگ مدیریت. شماره 11، صص 86-75.##گودرزی، محمود (1381). طراحی و تبیین الگوی مهارت‏های سه‏گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت‏بدنی. پایان‏نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.##معروفی، خالد (1378). ارتقاء روحیه کارکنان سازمان‏های دولتی: بررسی نقش اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی دولتی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‏مدرس، صص 35-50. ##
Barbara, H. M & William, F. (2005). “Statistical methods for health care research. Lippincott Williams and Wilkins”. A welters clawer company. 325-330.##Bucur, Ion. (2013). “Managerial core competencies as predictors of managerial performance, on different levels of management”. Journal of Social and Behavioral Sciences, 72, 365-369.##Burns, N,Grove.S.K. (1999). Understanding Nursing Research. 2nd Ed. Philadelphila. W. B.Saunders Company. 571-579##Dulewicz, Fotis; Chamopoulou, Paraskevi. & Mentzas, Gregoris. (2003).”A Semantic web architecture for integrating competence management and learning paths”, Journal ofKnowledge Management, 12 (6), 121-136.##Ey,P. (2006). Atrack- by- approach to performance competence Modeling, a dissertation to faculty of the college of business administration of touro University International in partial fulfillment of the requirements for the degree of philosophy.##Friedman, Gaetana. (1989). Women in management: competence and development, Dissertation for PH.D, Cast Western Reserve University, Order number 9012424.##Hu, L & Bentler, P. M (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling, 6,1-55.##Lee, Sherman A.(2009). Does empathy mediate the relationship between neuroticism and depressive symptomatology among college students? Personality and Individual Differences, 47,429–433.##Liou, Shu-Ning. (2009). Exploring the professional competency contents for international marketer in Taiwan, World Academy of science, engineering and technology, 53, 881-885.##McCelland D,C.(1973). Testing for competence rather than for intelligence, American J Psychologist, 28(1), 1–14.##Oldnat. KM. (2014) .Leadership competencies profiles and managerial effectiveness in Greece, Procedia economics and finance, 9, 380-390.##Shiri, Ardeshir. (2012). “A prioritization of competency components of operational managers from management experts’ view a case study, Tehran, Iran”, International business research; 5, 203-209.##Vilkenos, Touro .(2000). Changing Competences of public managers: tensions in commitment, The Public Sector Management, 13, 333-341.##Zopiatis, , Anastasios. (2010). “Is it art or science? Chef s competencies for successs, International journal of hospitality management, 29, 459-467.##