با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز کوهدشت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق، شامل 300 ورزشکار پسر در همه رشته های تیمی و انفرادی که به صورت حرفه ای و در سطح قهرمانی مشغول فعالیت بودند، 6 بطور تصادفی- طبقه‌ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ادراک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) ، ترس از شکست دیوید کونروی (2002) و پرسشنامه اعتمادبه‌نفس از زیر مقیاس تست اضطراب مسابقه ورزشی شماره 2 (CSAL-2) که توسط مارتنز، ولری و بورتن (1990) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارspss نسخه 20 استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون یک ارتباط مثبت معنی‌دار بین سبک حمایتی استقلالی با اعتمادبه‌نفس و یک ارتباط منفی معنی‌دار با ترس از شکست نشان داد. تحلیل رگرسیونی قابلیت پیش‌بینی ترس از شکست و اعتمادبه‌نفس را از روی سبک حمایتی استقلالی آشکار ساخت. در نتیجه کلی می‌توان عنوان کرد که مربیانی که از رفتارهای استقلالی- حمایتی استفاده می‌کنند، در ایجاد اعتماد به ‌نفس و کاهش ترس از شکست در ورزشکاران نوجوان موفق هستند.

کلیدواژه‌ها

-      دولت آبادی، لیلا؛ بهرام، عباس؛ فرخی، احمد (1386). «منابع پیش بینی کننده اعتماد به‏ نفس ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناستیک». فصلنامه المپیک. سال 15، شماره 3، صص 28-16.##زردشتیان، شیرین؛ تندنویس، فریدون؛ هادوی، فریده؛ خبیری، محمد (1388). «ارتباط بین سبک تحول‏گرا و عمل‏گرای مربیان با انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتیال ایران». نشریه علوم حرکت و ورزش. سال 7، شماره 13، صص 125-111.##طالبی، ناهید؛ عبداللهی، فاطمه (1391).« ارتباط بین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد تیم‌های والیبال لیگ برتر زنان ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 16، صص 78-63.##کریمی، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شفیع نیا، پروانه؛ نوروزی، علی محمد (1394). «ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺑﻴﺎن با انگیزش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﻜﺴﺖ در ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن زن تیم­ﻫﺎی واﻟﻴﺒﺎل». نشریه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 4 (پیاپی 12)، صص 33-21. ##محدث، فاطمه؛ رمضانی ‏نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ کاظم نژاد، انوشیروان (1389). «سبک رهبری مربیان و رضایتمندی ورزشکاران حرفه‌ای ایران». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 29، صص 138-125.##نوروزی سید حسینی، رسول؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ فیض عسکری، سیامک؛ نوروزی سید حسینی، ابراهیم (1391). «ارتباط رفتارهای حمایتی– استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشر بازان نخبه ایران». مدیریت ورزشی. شماره 14، صص 159-139.##یوسفی، بهرام؛ قانی، پوریا (1384). «ارتباط بین جهت­گیری هدفی، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در والیبالیست‌های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور». نشریه حرکت. شماره 27، صص 128-117.##
-     Adie ،J. W ،Duda ،J. L ،& Ntoumanis ،N. (2008). “Autonomy Support, Basic Need Satisfaction and the Optimal Functioning of Adults Male and Female Sport Participants: A Test of Basic Needs Theory”. Journal of Motivation and Emotion, Vol.32, No.3.##Alvarez ،M. S ،Balaguer ،I ،Castillo ،I ،& Duda ،J. L. (2009). “Coach Autonomy Support and Quality of Sport Engagement in Young Soccer Players”. The Spanish Journal of Psychology, Vol. 12, No. 1, 138-148##Bartels ،M. J ،& Magun-Jackson، S.(2009). “Approach–avoidance motivation and metacognitive self-regulation: The role of need for achievement and fear of failure”. Learning and Individual Differences 19 (2009) 459–463##Cohn ،P.J.(2010). I CAN'T MAKE MISTAKES! How To Overcome Fear of Failure, Perfectionism, and Lack of Trust EBOOKLET. Published by Peak Performance Sports, LLC##Conroy ،D. E ،& Coatsworth ،J. D. (2007). “Assessing Autonomy-Supprtive Coaching Strategies in Youth Sport”. Psychology of Sport and Exercise 8, 671–684.##Hagger ،M. S ،Chatzisaranti ،N. L. D ،& Harris ،J. (2006). “From Psychological Need Satisfaction to Intentional Behavior: Testing a Motivational Sequence in Two Behavioral Contexts”. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 131-138.##Mageau ،G.A. ،& Vallerand ،R.J. (2003). “The coach-athlete relationship: A motivational model”. Journal of Sport Sciences, 21, 883-904.##Murphy-Mills ،L.J. (2011). An Examination Of Coach-Athlete Interactions In A Model   Sport Program For Athletes With Disabilities. A Thesis Submitted To The School Of Kinesiology And Health Studies.##Puolamaki ،M. (2013).Performance-Related Fear Experiences, Coping And Perceived Functional Impact On Highly Skilled Athletes. Department Of Sport Sciences University Of Jyvaskyla. Spring 2013.##Sagar ،S. ،Lavallee ،D. ،Spray ،C.M.(2007). “Why young elite athletes fear failure: consequences of failure”. J Sports Sci. 2007 Sep;25(11):1171-84.##Sagar ،S. ،Lavallee ،D. ،Spray ،C. M. (2009). “Coping With the Effects of Fear of Failure: A Preliminary Investigation of Young Elite Athletes”. Journal of Clinical Sports Psychology, 3, 73-98 © Human Kinetics, Inc.##Sagar ،S. ، Lavallee، D. (2010).”The developmental origins of fear of failure in adolescent athletes: Examining parental practices”. Psychology of Sport and Exercise xxx (2010) 1e11.##Sagar ،S. ،Bradley ،K. ،Jowett ،S. (2010) “Success and Failure, Fear of Failure, and Coping Responses of Adolescent Academy Football Players”, Journal of Applied Sport Psychology, 22: 2, 213 — 230.##Vealey ،R.S ،Chase ،M.A. (2008). Self-confidence in sport: Conceptual and research advances. 3th ed. Champaign (IL): Human Kinetics 2008; 32-3.##Wikman ،J. ،Elbe, A. M ،Stelter ،R.(2012). Can goal setting reduce fear of failure in young elite athletes?. Sport Psychology Symposium, January 12th 2012.##