با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، سرپرست دفتر ریاست دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، مدیر گروه مدیریت

3 دانش اموخته کارشناس ارشد دانشگاه ایلام . گروه مدیریت

4 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی چه رابطه‌ای باارزش خرید مشتریان دارد؟ روش: پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می‌باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص است، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ‌بر 382 نفر می‌باشد. (آلفای کرون باخ، کل رابطه (r) برابر با 927/0می‌باشد). یافته‌ها: تصویر ذهنی با ابعاد ارزش خرید مشتری (آگاهی مشتری- کیفیت ادراک‌شده- تداعی معانی- وفاداری مشتری) به ترتیب رابطه‌ای معنادار و برابر با 544/0، 747/0، 544/0، 536/0 دارد‌( میزان R برای کل رابطه برابر با 673/0 می‌باشد). نتیجه‌گیری: نتایج رابطه مثبت تصویر ذهنی فروشگاه‌های ورزشی (شامل ابعاد: راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده) با ابعاد ارزش خرید مشتریان نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در زمان فروش کالا به مشتری باید محیطی را فراهم نمایید که ازنظر کمی و کیفی موردپسند مشتری باشد و خاطره‌ای به یاد ماندی از خرید را برای همیشه به خاطرات مشتری خود بسپارند، در این صورت فرد موردنظر نه‌تنها مشتری دائمی شما خواهد شد، بلکه مشتریان بالقوه دیگر را نیز به بالفعل شدن و خرید از شما تشویق می‌کند.

کلیدواژه‌ها

-    ابراهیمی، عبدالحمید؛ صفر زاده، حسین؛ جاویدی حق، مریم (1390). «بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده‌فروشی مشتریان زنجیره‌ای در سطح شهر تهران». مدیریت بازرگانی. دوره 3، صص 34-19.##رضوی، سید محمد حسین؛ حسینی، سید عماد؛ سلیمانی، معصومه (1390). «بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی». پژوهش نامه مدیریت و رفتار حرکتی. سال 8، شماره 16، صص 34-1.##کشکر، سارا؛ صادقی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ کارگر، غلامعلی (1392). «تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 2 ) پیاپی 6)، صص 32-21. ##معماری، ژاله؛ عبداللهی، مریم؛ اصغری، محمد (1392). «تعیین و مدل­سازی عوامل تعیین کننده رضایت­مندی مشتریان در مجموعه‌های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره، 18، صص 130-117. ##
-           Burt, S., Carralero-Encinas,J. (2000). “The role of store image in retail internationalization”. International Marketing Review, 17, 433-453.##Carpenter, J. M. (2008), “Consumer Shopping Value, satisfaction and loyalty in discount retailing”, Journal of Retailing and Consumer Services, 15, pp. 358-363. ##Haiyan, H., & Cynthia, R. J. (2006). “A Cross-Cultural Examination of the Effects of Social Perception Styles on Store Image Formation”. Journal of Business Research, 60, 222–230.##Jin, Y. S., & Jae, Ch. Y. (2005). “An Exploratory Research on the Store Image Attributes Affecting Its Store Loyalty”. Seoul Journal of Business, 11, 19-41.##Ryu, G., Park, J. & Feick, L. (2006). “The role of product type and country-of-orgin in decision about choice of endorser ethnicity in advertising”, Journal of Psychology & Marketing, 23 (6), pp. 487-513.##Wei Yang, H., & Fu Yang, K. (2008). A Study to Explore the Relationship Between Store Image of Retailers and Consumer`S Purchasing Desire in Taiwan. Department of Marketing & Logistics Management in Chung-Chou Institute of Technology, Taiwan, R.O.C.##Yasmin, H. (2010). “Influence of Shopping Orientation and Store Image on Patronage of Furniture Store. International Journal of Marketing Studies, 2, 175-184.sector”, Journal of Retailing and Consumer Services, 16, pp. 68-74.##Aaker D.A (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, NewYork, Free Press, pp. 35-68.##Arnett D.B, Laverie D.A, Meiers A (2003). “Developing parsimonious retailer equity indexes using partial least squares analysis: a method and applications” Journal of Retailing Vol. 795, No. 2, pp. 161-170.##Bloemer J, DeRuyter K (1997). “On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty”.European Journal of Marketing Vol.32, No. 4. pp. 499-513.##Chang C.H, Tu C.Y (2005). “Exploring store image, customer satisfaction and customer loyalty relationship: evidence from Taiwanese hypermarket industry”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 7, No. 2, pp. 197-202.##Cleland, V. J., & Timperio, A., & Crawford, D. (2008). “Are Perceptions of the Physical and Social Environment Associated with Mothers' Walking for Leisure and for Transport? A Longitudinal Study”. Journal of Preventive Medicine, 47(2), 188- 193.##Cleland, V., & Ball, K., & Hume, C., & Timperio, A., & Abby, C., & King, A. C., & Crawford, D. (2010). “Individual, Social and Environmental Correlates of Physical Activity among Women Living in Socioeconomically Disadvantaged Neighborhoods”, Journal of social science & medicine,70(12), 2011- 2018.## Cleland, V., & Ball, K., & Hume, C., & Timperio, A., & Abby, C., & King, A. C., & Crawford, D. (2010). “Individual, Social and Environmental Correlates of Physical Activity among Women Living in Socioeconomically Disadvantaged Neighborhoods”, Journal of social science & medicine,70(12), 2011- 2018.##Grhan, P., & Stigsdotter, U. (2011). “The Relationship between Perceived Sensory Dimensions of Urban Green Space and Stress Restoration”. Journal of Landscape and Urban Planning, 94, 264- 275.##Hartman K.B, Spiro R.L (2005). “Recapturing store image in customer based store equity: a construct conceptualization”. Journal of Business Research, Vol. 58, No. 8, pp. 1112-1120.##Hauser J.R, Wernerfeldt B (1990). “An evaluation cost model of consideration sets”. Journal of Consumer Research 16 (March); 393-408##Inoue, S., & Murase, N., & Shimomitsu, T., & Ohya, Y., & Odagiri, Y., & Takamiya, T., & Ishii, K., & Katsumura, T., & Sallis, J. F. (2009). “Association of Physical Activity and Neighborhood Environment among Japanese Adults”. Journal of Preventive Medicine, 48(4), 321-325.##McCormack, G., Giles-Corti, B., Lange, A., Smith, T., Martin, K., & Pikora, T.J. (2007),##“An update of recent evidence of the relationship between objective and self report measures of the physical environment and physical activity behaviors”, Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 7, Issue 1,pp 81-92.##Osman M.Z (1993). “A conceptual model of retail image in. uences on loyalty patronage behavior”. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 3, No. 2, pp. 133-148.##Pappu R, Quester P (2006a). “Does customer satisfaction lead to improved brand equity an empirical examination of two categories of retail brands”. Journal of Product & Brand Management, Vol. 15 (1): 4-14.##Pappu R, Quester P (2006b). “A consumer-based method for retailer equity measurement: results of an empirical study”. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 34, No. 13, pp. 317-329.##Reimer A, Kuehn R (2005). “The impact of service scape on quality perception”. European Journal of Marketing, Vol. 39. (7/8): 785-808.##Wendel-Vos, W., Droomers, M., Kremers, S., Brug J., & van Lenthe F. (2007), “Potential environmental determinants of physical activity in adults: a systematic review”, Journal of obesity reviews,8, pp 425-440.##Wu Jinfeng, Tian Zhilong (2009). “The impact of selected store image dimensions on retailer equity: Evidence from 10 Chinese hypermarkets”. Journal of retailing. and consumer services, Vol. 16, pp. 486-494.##Yoo B, Donthu N, Lee S (2000). “An examination of selected marketing mix elements and brand equity”. Academy of Marketing Science, Vol. 28, pp. 195-211.##Zielke S (2006). Measurement of retailers’ “price images with a multipleitem scale”. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research Vol. 16, No. 3, pp. 297-316##