با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ ابعاد هوش فرهنگی با انگیزه توفیق‌طلبی نیروهای داوطلب در رویدادهای ورزشی است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور بودند. به ‌دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به ‌صورت تمام‌شمار به ‌دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ بر این اساس تعداد 120 نفر به ‌عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. هوش فرهنگی با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی مرکز بین‌المللی مطالعات هوش فرهنگی و انگیزه توفیق‌طلبی نیز با استفاده از پرسشنامه 11 سؤالی مک‌کللند اندازه‌گیری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط گروهی از استادان صاحب‌نظر دانشگاهی بررسی و تأیید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه هوش فرهنگی 72/0 و برای پرسشنامه انگیزه توفیق‌طلبی 74/0 محاسبه گردید. ارزیابی داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که هوش فرهنگی فراشناختی و انگیزش هوش فرهنگی در کنار یکدیگر 24 درصد واریانس انگیزه توفیق‌طلبی داوطلبان ورزشی را تبیین می‌کنند
(249/0R=؛ 001/0=P؛ 39/19=(117،2)F). نتایج پژوهش حاضر می‌تواند، بینش خوبی در مدیران امور داوطلبی در خصوص اهمیت توسعه هوش فرهنگی و انگیزه توفیق‌طلبی در نیروهای کاری آنان ایجاد کند. 
 

کلیدواژه‌ها

-      اندام، رضا؛ همتی‏نژاد، مهرعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ رمضانی‏نژاد، رحیم؛ کاظم‏نژاد، انوشیروان (1388). «بررسی انگیزه‏های داوطلبی در ورزش». المپیک. سال 17، شماره 3(پیاپی47)، صص 116ـ105.
-      تسلیمی، محمد سعید؛ قلی‏پور، آرین؛ وردی‏نژاد، فریدون؛ من آل‏آقا، میترا (1388). «ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین‏المللی». پژوهش‌های مدیریت. دوره 2، شماره 4، صص 57ـ29.
-      حمیدی، مهرزاد؛ اندام، رضا؛ تسلیمی، زهرا (1392). «بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 2، صص 78ـ67.
 
 
 
-      حمیدی، مهرزاد؛ اندام، رضا؛ فیضی، سمیرا (1392). «بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش». مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 3، صص20ـ5.
-      عباسعلی‏زاده، منصوره (1387). بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی. پایان­نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-      عباسعلی‏زاده، منصوره؛ نائیجی، محمد جواد (1386). «هوش‏ فرهنگی؛ سازگاری با ناهمگون‏ها». تدبیر. شماره 181، صص 23ـ20.
-      علوی، سید علی؛ اعتصامی، سید محمد کاظم (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه توفیق‏طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی». اندیشه مدیریت، دوره 3، شماره 2، صص100ـ75.
 -      غفوری، فرزاد؛ اندام، رضا؛ منتظری، امیر؛ فیضی، سمیرا (1391). «انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی». پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. دوره 2، شماره 3، صص 116ـ105.
-      فیاضی، مرجان؛ جان نثار احمدی، هدی (1385). «هوش فرهنگی، نیاز مدیران در قرن تنوع». تدبیر. شماره 172، صص 42ـ41.
-      کاظمی، معصومه (1387). بررسی ارتباط هوش‏ فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه ‏المصطفی العالمیه. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه تهران.
-      ملائی، مینا؛ رمضانی‏نژاد، رحیم؛ اندام، رضا (1390). «بررسی رضایت‏مندی داوطلبان شرکت‏کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور». المپیک. سال 19، شماره 1(پیاپی53)، صص 130ـ115.
-      من آل‏آقا، میترا (1387). ارائه­ی راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست­اندرکار در امور بین الملل. پایان­نامه کارشناسی ‏ارشد، دانشگاه تهران.
-      نایلی، محمدعلی (1371). انگیزش در سازمان‏ها. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
REFERENCES
-      Alon, I. & Higgins, J.M. (2005). “Global Leadership Success through Emotional and Cultural Intelligence”. Business Horizons, 48, 501 - 512.
-      Ang, S. & Van Dyne, L. (2015). “Handbook of Cultural Intelligence, Theory, Measurement, and Applications”. 2nd edition, Routledge, 1-414.
-      Ansari, M.I., Radmehr, R., & Shalikar, M. (2012). “Analysis the Relationship between Cultural Intelligence and Transformational Leadership”. International Journal of Business and Social Science, 3(14), 252 - 261.
-      Bang, H., & Ross, Stephen, D. (2007). “Volunteer Motivation and Satisfaction”. Journal of Venue & Event Management, 1(1), 61 - 77.
-      Chelladuray, P. (2006). “Human resource management in sport and recreation”. 2nd edition, Human Kinetics. 1-341.
-      Crapanzano, V.  (2003). “Reflections on Hope as a Category of Social and Psychological Analysis”. Cultural Anthropology, 18(1), 3 - 32.
-      Earley, P. C. & Mosakowski, E. (2005). “Cultural Intelligence”. Harvard Business Review, 82, 139 - 153.
-      Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford, CA7 Stanford Business Books.
-      Giannoulakis, C., & Wang, C.H. (2008). “An Empirical Model of Sport Volunteer Experience: The Case of the 2006 Asian Games”. North American Society for Sport Management Conference (NASSM 2008), Toronto, Ontario, May 28 – 31.
-      Love, A., Hardin, R., Koo, G.Y., & Morse, A.L. (2009). Mediating Effects of Satisfaction on the Relationship between Motivation and Behavioral Intentions for Volunteers at a PGA Tour Event. North American Society for Sport Management Conference (NASSM 2009), Management/Leadership, Abstract – 018.
-      Pyne, J.E. (2004). “Human Resource Management for Public and Non-Profit organization”. 2nd Edition, Jossey Bass, 122 - 145.  
-      Strigas, A.D. & Jackson, E.N. (2003). “Motivating Volunteers to Serve and Succeed: Design and Results of a Pilot Study that Explores Demographics and Motivational Factors in Sport Volunteerism”. International Sports Journal. Winter. 7 (7), 111 - 123.
-      Tan, J. (2004). “Issues & Observation: Cultural Intelligence and the Global Economy”. Leadership in Action. 24(5), 19-21.
-      Thomas, D.C. (2006). “Domain and development of cultural intelligence: The importance of mindfulness”. Group and Organization Management, 31(1), 78 - 99.
-      Triandis, H.C. (2006). Cultural intelligence in organizations group and organization management. 31 (1), 20 - 24.
-      Valéau, P., Mignonac, K., Vandenberghe, C., & Gatignon Turnau, A. (2013). “A Study of the Relationships between Volunteers’ Commitments to Organizations and Beneficiaries and Turnover Intentions”. Canadian Journal of Behavioural Science, 45(2), 85 - 95.
-      Ward, C., Wilson, J., & Fischer, R. (2011). “Assessing the predictive validity of cultural intelligence over time”. Personality and individual differences, 51(2), 138 - 142.
-      Ziegler, M., Schmukle, S., Egloff, B., & Bühner, M. (2010). “Investigating Measures of achievement Motivation(s)”. Journal of Individual Differences, 31(1), 15 - 21.