با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل رابطۀ هوش‌فرهنگی و انگیزه توفیق‌طلبی داوطلبان رویدادهای ورزشی

سمیرا فیضی؛ امیر منتظری؛ رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ ابعاد هوش فرهنگی با انگیزه توفیق‌طلبی نیروهای داوطلب در رویدادهای ورزشی است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور بودند. به ‌دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به ‌صورت ...  بیشتر

رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران: نقش میانجی تعهد حرفه ای

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ رحیم رسولی؛ محسن لقمانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 21-32

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی تعهد حرفه‌ای در رابطه بین ویژگی‌های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران است. از این رو، تعداد 174 داور فعال لیگ برتر و دسته اول فوتبال کشور (نمونه برابر جامعه) به پرسشنامه‌های ویژگی‌های شغلی جاکو (2004)، تعهد حرفه‌ای آرانیا (1984) و رضایت شغلی مینه‌سوتا (1967) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل ...  بیشتر

نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش

سارا کشکر؛ نگار ستار؛ اکبر فرید فتحی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 33-41

چکیده
  توجه رسانه­ها به ورزش، زیبایی، مد و نمایش رسانه­ای جنبه ­های فرهنگی بدن و زیبایی باعث گرایش به زیبایی بدنی شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مد در گرایش دختران به‌ تناسب اندام و ورزش است. روش تحقیق توصیفی –پیمایشی بود. جامعه آماری، دختران دانشجوی ساکن خوابگاه­های دانشگاه علامه طباطبائی ( 1430=N ( بودند و حجم نمونه طبق ...  بیشتر

عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ میرحسن سید عامری؛ بهنام زایر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 43-49

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این پژوهش، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت‎علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حمید قاسمی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ منوچهر ططری؛ زینب امرایی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 51-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضاء هیأت‏ علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت ‎علمی) بود. ابزار اندازه‎گیری، پرسشنامه‎های ‏استاندارد مهارت‎های ‎ارتباطی بارتون‎جی (1990) و اثربخشی سازمانی ...  بیشتر

تاثیر اعتبار برند بر استراتژی اتحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند: مطالعه موردی باشگاه سپاهان اصفهان

رسول نظری؛ فاطمه قوامی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 61-71

چکیده
  ارائه مدل تأثیر اعتبار برند بر استراتژی اتّحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند هدف پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر اجرا، پیمایشی است؛ ضمن اینکه جمع­آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه می‌باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کلیۀ مدیران، کارکنان، بازیکنان و هواداران ...  بیشتر

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 73-88

چکیده
  مطالعات نشان داده که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. از این رو، شناخت عواملی که می‏تواند با اثربخشی رهبری ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند می‏باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی هوشمندی­های مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی است. جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنا

داوود مودی؛ محسن وحدانی؛ سیده عذرا میرکاظمی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 89-96

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنای شهر بیرجند است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. 214 نفر از مشتریان استخرهای شهر بیرجند 2 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه مزیت رقابتی (حسینی،1390، 87/0=α) و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان (سروکوال، 1994، 78/0=α) به ترتیب مزیت رقابتی و رضایت مشتریان را ...  بیشتر

تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی

صدیقه اسلامی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ ناهید قیصری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 97-106

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 3204 نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93_94 مشغول به تحصیل بوده­اند، تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد نمونه 342 نفر تعیین شد. با توجه ...  بیشتر

تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 108-118

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران می باشد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0بدست آمد. جامعه آماری این ...  بیشتر