با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضاء هیأت‏ علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت ‎علمی) بود. ابزار اندازه‎گیری، پرسشنامه‎های ‏استاندارد مهارت‎های ‎ارتباطی بارتون‎جی (1990) و اثربخشی سازمانی حمیدی (1382) بودند که ضمن تأیید روایی (صوری و منطقی)، پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه‎ها به ترتیب (84/0، 82/0) محاسبه شد. از آمار ‏استنباطی (کولموگروف –اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون t تک نمونه‎ای، t مستقل و فریدمن) به منظور بررسی فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که ارتباط بین‏ مهارت‏های ارتباطی و اثربخشی در سطح معناداری 05/0p< معنادار به دست آمده است (241/0r= و 048/0P=). همچنین نتایج آزمون همبستگی حکایت از ارتباط معنادار بین مهارت‎های ارتباطی و مؤلفه‎های اثربخشی در سطح معناداری 05/0p< است: انگیزش کاری (249/0r= و 041/0P=)، تعهد سازمانی (257/0r= و 035/0P=)، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات (254/0r=- و 037/0P=) و بهبود کیفیت (242/0r= و 047/0P=). با توجه به نتایج پژوهش، مسئولان دانشگاه باید مهارت‏های ارتباطی اعضاء هیأت علمی را به ‎عنوان یک متغیر میانجی مؤثر در بالا بردن اثربخشی مورد توجه قرار دهند؛ چرا که اعضاء هیأت‎ علمی دانشگاه‎ها از سویی مسئولین تولید و گسترش دانش و فناوری بوده و نیز در جایگاه مدرس، تربیت و آموزش نیروهای متخصص جامعه را بر عهده دارند و به‎طور کلی به ‏عنوان جهت‏دهندگان توسعه در ابعاد مختلف آن، از پایگاه و منزلت ویژه‎ای برخوردار هستند؛ لذا این توجه می‎تواند منجر به دستیابی بهتر و بیشتر دانشگاه و بالاخص گروه تربیت بدنی به بخشی از اهداف از قبل تعیین شده‎ آن شود.

کلیدواژه‌ها

منابع

-   آقایی، میلاد؛ آقایی، اصغر؛ آقایی، رضا (1390). «بررسی تأثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش». مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال21، شماره 65، صص 125-105.
-   آقاداوود، رسول (1385). سرپرستی اثربخش در سازمان­های صنعتی خدماتی و اداری. چاپ دوم، اصفهان: انتشارات غزل.
-   آهنچیان، محمدرضا؛ منیدری، رمضانعلی (1383). «رابطه مهارت‏های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی». پژوهش‏نامه علوم انسانی و اجتماعی. شماره12، صص60-41.
-   ایران‏فر، شیرین؛ عزیزی، فریدون؛ ولایی، ناصر (1379). «وضعیت مهارت‏های ارتباطی استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نقش آن در ارزشیابی دانشجویان از آنان». مجله بهبود. شماره 2، صص 8-1.
-   باقیانی‏مقدم، محمد‏حسین؛ ممیزی، مهدیه (1391). «مهارت‎های ارتباطی مدیران گروه‏های آموزشی دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد». مجله آموزش در علوم پزشکی. شماره 6، صص 457-448.
-   براتی، مجید؛ معینی، بابک؛ سماواتی، الهام (1391). «ارزیابی سطح مهارت‏های ارتباطی دانشجویان علوم پزشکی، مهارت‎های کلامی، شنود، بازخورد». دو ما‏هنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. سال دهم، شماره2، صص 154-145.
-   پورکیانی، مسعود؛ غلامی، مهدی (1392). «بررسی رابطه بین رفتارهای مثبت کارکنان با اثربخشی سازمانی در دستگاه‏های اجرائی شهرستان بیرجند». ماهنامه کار و جامعه. شماره 157، صص 71-59.
 -   تقی‏پور، آذین؛ دژبان، ریحانه (1390). «بررسی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی و سبک‎های حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان». مجله پژوهش‏های روانشناسی اجتماعی. دوره1، شماره2، صص 43-17.
-   حدادنیا، سیروس؛ شهیدی، نیما (1389). «بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تأثیر آموزش‎های ضمن خدمت آنان بر کیفیت آموزشی دانشگاه‎ها». فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال 4، شماره4، صص 54-33.
-   حمیدی، مهرزاد (1382). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی، اثربخشی و تعهد سازمانی در حوزه‏های ستادی سازمان­های ورزشی کشور. رساله­ی دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
-   روشندل اربطانی، طاهر (1381). بررسی و ارزیابی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان در حوزه ستادی وزارت تعاون. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-   سلیمانی‏نژاد، علی؛ آدینه‏زاده، صدیقه (1390). «معرفی اثربخشی سازمانی و الگوهای آن». مدیریت و کارآفرینی. شماره 91، صص 61-59.
-   سیدعامری، میرحسن؛ محرم‏زاده، مهرداد؛ محمد‏قلی‎زاد، لیدا (1388). «وضعیت شاخص‎های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه». مدیریت ورزشی. شماره 2، صص 34-21.
-   عظیمی، حسین؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ پیرایش، رضا؛ عبدی زرین، سهراب (1390). «طراحی پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان». اندیشه مدیریت راهبردی. سال 5، شماره 1 (پیاپی 9)، صص 200-169.
-   عیدی، حسین؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ سجادی، سید نصرالله؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1390). «طراحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیو ن­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد ارزش‎های رقابتی». پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی. سال 7، شماره 14، صص 30-15.
-   صانعی، مهدی (1386). «مدلی جامع برای سنجش و بهبود میزان اثربخشی در بخش دولتی». دو ماهنامه مدیریت. سال 18، شماره 123-124، صص 47-39.
-   طاهری‎زاده، زینب؛ سلیمی، قربانعلی؛ صالحی زاده، سعید (1390). «رابطه مهارت‎های ارتباطی اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان». فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. سال 5، شماره2، صص 116-95.
-   
 
کاشف، میرمحمد (1385). مقایسه سلامت عمومی، روابط اجتماعی و فعالیت‏های آموزشی- پژوهشی هیأت علمی فعال و غیر فعال دانشگاه‏های کشور. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
-   کشتکاران، علی؛ حیدری، علیرضا؛ باستانی، پیوند (1390). «مطالعه مهارت‏های ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در حوزه ستادی». مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت). دوره5، شماره4، صص48-41.
-   گودرزی، محمود؛ نظری، رسول؛ احسانی، محمد (1391). «ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت‎های‎ارتباطی بر مهارت‎های مدیریتی مدیران ورزشی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره1، شماره1، صص20-11.
-   محب زادگان، یوسف (1381). بررسی رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مازلو و رضایت شغلی کارکنان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-   محمدی، مهشید؛ قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا (1392). «رابطه بین مهارت‎های گوش دادن با ویژگی­های شخصیتی برنامه­سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما». مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال 1، شماره 3، صص 13-7.
-   مددی، یگانه؛ مانیان، امیر؛ اصغرزاده، عزت اله (1388). «بررسی نقش فناوری اطلاعات در اثر بخشی سازمان‏های دانش محور (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران)». مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره 4، صص 423-413.
-   نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجوی، فریده؛ قاسمی، حمید (1391). «اثرات مهارت‏های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره16، صص 174-157.
-   همتی‏عفیف، علی (1391). تبیین مدل مهارتهای ارتباطی معلمان تربیت بدنی استان تهران با تأکید بر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
REFERENCES
-   Alipour F.H. (2011). “The relationship between organizational climate and communication skills of managers of the Iranian physical education organization”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 421 – 428.
-   Ahmad   Salamah  , A. (2011). Communication Satisfaction and its relationship to organizational commitment Among Secondary teachers in KUwait. Indiana  State  university.
-   Barton, G.R., Stacey, P.C. & Fortnum, H.M. (2006). “Hearingimpaired children in the UK I: Auditory performance,communication skills, educational achievements, quality of life, and cochlear implantation”. Ear and Hearing, 27, PP: 161-186.
-   Dubrin, A.J. (2010). Leadership: Research fiudings , Practice and Skills (6 thed). Boston, MA: Monghton Mifflin Company.
-   Johnsrud, K & Rosser, J.V. (2002). “Faculty members morale and their intention to leave”. Journal of higher education, Vol 73, No. 4, PP: 518-542.
-   Khameneh, k. (2014). “Relationship between Effective Communication Skills on the Job Satisfaction of Employees in a Factory Manager Government”. MAGNT Research Report. Vol.2 (5):PP.50-60.
-   Nazari R, Ehsani M, Ashraf Gangoei F & Ghasemi H. (2012). “Structural equation
 
modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport  managers”. African Journal of Business Management, Vol 6(27), PP: 8136-8145.
-   Susan, J.L. (2003). “Job satisfaction among Russian workers”. International Journal of Manower, Vol 24, No 6, PP: 626- 652.
-   Thibodeaux, M.S. and Favilla, E. (1996). “Organizational effectiveness and commitment through strategic management”. Industrial Management & Data Systems. Vol. 96, p: 21.
-   Ulukan, M & Dalkilic, M. (2012). “Primary school students’ level of participation in sport in terms of different variables and the relationship between the level of participation and communication skills”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 46, PP: 1786–1789.
-   Yilmaz, M. Kumcagiz, H. Balci-Celik, S & Eren, Z. (2011). “Investigating Communication Skill of University Students with respect to Early Maladaptive Schemas”. procrdia- Social and Behavioral Sciences, Vol 30, PP: 968-972.
-   Yucel, I & Bektas, C. (2012). Social and Behavioral Sciences. Vol. 46, pp. 1598 – 1608.
-   Zanaton, H.I et al. (2012). “Communication skills among university students”.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 59, PP: 71–76.
-   Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N. (2010). “Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management”. Journal of Business Research, Vol 63, p764.