با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 استادیار تربیت بدنی دانشگاه مازندران

3 دانشیار تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این پژوهش، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی کل کشور بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور، پنج دانشگاه از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور که دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی داشتند، انتخاب شد. نمونه آماری پژوهش شامل دانشجویان تربیت بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، شیراز، کردستان، مازندران و مشهد بود. انتخاب نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی - تصافی بود. حجم نمونه آماری در پنج دانشکده، بر اساس تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پنج دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. یافته‏های پژوهش نشان از اهمیت زیاد عوامل اجتماعی به خصوص عامل عدم نظارت کافی اشخاص مسئول در بروز سوء رفتار‌های علمی داشت. برای مقابله با انواع سوء ‏‏‏رفتارهای علمی، باید توجه ویژه­ای از طرف ضابطین امر به عوامل اجتماعی به خصوص عامل عدم نظارت کافی اشخاص مسئول به عنوان یک عامل تأثیرگذار در بروز سوء رفتارهای علمی اتخاذ گردد. 

کلیدواژه‌ها

منابع

-      اجاقی، رضوان؛ کیوان آرا، محمود؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ پاپی، احمد (1390). «تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی». مجله آموزش در علوم پزشکی. دوره 11، شماره 9، صص 1073 -1063.
-      اسد، محمد رضا؛ حمیدی، مهرزاد (1382). «بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور». فصلنامه المپیک. شماره 24، صص 136-135.
-      اکبری، پریا؛ عبدالهی فر، مظفر (1392). «سرقت علمی، پلاگیاریسم، علل و ابعاد آن». فصلنامه سرامیک ایران. شماره 33، صص 47-39.
-      بنی مهد، بهمن؛ پشمی تبار، نگار (1393). «رابطه تقلب تحصیلی و فرصت طلبی در میان دانشجویان». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. شماره 28، ص 5.
-      توکل، محمد؛ ناصری راد، محسن (1388). «دستبرد علمی با تبیینی از جامعه شناسی علم». اخلاق در علوم و فناوری. سال4، شماره 3، صص3-1.
-    خامسان، احمد؛ امیری، محمد اصغر (1390). «بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال 6، شماره 1، صص 49-45.
-      خلیلی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان، اسماعیل (1393). «تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع». فصلنامه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 2 (پیاپی 10)، صص 114-101.
-      ذاکر صالحی، غلامرضا (1389). «وضعیت تولید و انتشار کتاب­های علوم اجتماعی در ایران بر اساس الگوهای علم سنجی». مجله جامعه شناسی ایران. شماره 31، صص77-56.
-      طالقانی، غلامرضا؛ طباطبایی، زهرا؛ غفاری، علی (1393). «بررسی عوامل اجتماعی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک». مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 12، شماره 2، صص 253-235.
-      قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل؛ هادوی، سیده فریده؛ ططری، فرید (1395). «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 16، صص 74-65.
-      کبودین، بابک؛ زلفی گل، محمدعلی؛ حاجی عزیزی، بیژن (1388). «منشور اخلاق نویسندگی». مجله رهیافت. شماره 45، صص 16-11.
-      گائینی، عباسعلی؛ ساکی، بهزاد؛ رمضانی، علیرضا (1390). «ساختار، چارچوب، محتوا و روش نوشتن مقاله به شیوه نشریه­های علمی». فصلنامه المپیک. شماره 56، ص 7.
-      مقتدری، علی؛ دهمرده، مریم (1391). «تقلب و سوء رفتار در پژوهش‌های پزشکی». مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. دوره 14، شماره 1، صص 7-1.
-      محرم زاده، مهرداد؛ سیدعامری، میرحسن؛ اسدی، فریده (1388). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی». فصلنامه المپیک. شماره 48، صص 27-19.
-      موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمد تقی؛ مرحمتی، ندا (1389). «رسانه جنسیت و مصرف گرایی». فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. سال 12، شماره 47، صص 47-23.
-      میر یزدی، سید محمود (1393). «چرخه عمر مدیریت تقلب». ماهنامه حسابدار. شماره 265، ص 45. 
 
REFERENCES
-      Jenny Gunnar son, Wlodek J. Kalisz, Annette Patterson (2014). “Teaching International Students How to Avoid Plagiarism: Librarians and Faculty in Collaboration”. The Journal of Academic Librarianship, 2014 , Pages 413-417
-      Lena Sarlauskiene, Lianas Stabbings (2014). “Understanding of Plagiarism by the Students in HEIs of Lithuania”. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 2014 , Pages 638-646
-      Lee, Y. (2011). “Understanding anti-plagiarism software adoption: An extended protection motivation theory perspective”. Decision Support Systems, 50(2), 361-369.
-      Stapleton, P (2012). “Gauging the effectiveness of anti-plagiarism software: An empirical study of second language graduate writers”.  Journal of English for Academic Purposes 11 (2012) 125–133