با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجویی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران می باشد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون‌ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت علمی متخصّص تربیت بدنی و مطلع از موضوع پژوهش می‌باشد. نمونه در این پژوهش برابر جامعه پژوهش و به صورت تمام شمار تعیین گردید. که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه پژوهش 238 پرسشنامه (79 درصد) واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد ورزش حرفه ای کشور در موقعیت راهبرد محافظه کارانه (WO) قرار دارد. از با اهمیت ترین نقاط قوت ورزش حرفه ای کشور حضور تماشاگران در ورزش و از مهم‌ترین  نقاط ضعف فقدان تیم‌های پایه‌ای در باشگاه‌ ها می‌باشد. از مهم‌ترین  فرصت‌های ورزش حرفه‌ای کشور جوان بودن جمعیت کشور و وجود علاقه و پتانسیل در ورزش می‌باشد و همچنین از مهم‌ترین  تهدیدهای این بخش استفاده سیاسی از ورزش حرفه‌ای می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

-         احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره خانی، مجتبی (1393). «طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور»، مطالعات مدیریت ورزش، شماره 17، ص: 136-125
-         احسانی، محمد (1387). بررسی وضعیت ورزش حرفه‌ای کشور، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
-         احمدی،‌ نسیبه(1388). معرفی و نقد روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۲۲.
-         اعرابی، محمد و حقیقی، مهدی (1383). «الگوی هماهنگ تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی»، مطالعات مدیریت، شماره‌ای 41-42.
-         بهرامی، علیرضا؛ شعبانی، عباس (1392). شناسایی منابع درآمدی جدید در ورزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش از طریق ارگان‌های مرتبط، طرح پژوهشی، اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی.
-         پاداش، دنیا (1388). تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی با روش AHP، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.
-         جمشیدیان، لیلا (1385). وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی ، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-         حسینی، سید شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله (1392). «شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن»، مجله مدیریت ورزش، شماره 17، ص: 54-29.
-         خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا (1384). «مقایسة وضعیت باشگاه‌های لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه‌های منتخب ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه»، فصلنامة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 8، ص 15- 35.
-         خزاعی، سعید (1384). روش‌هاى مطالعات آینده پژوهى، مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع دفاعى، مرکز آینده پژوهى علوم و فناورى دفاعى، معاونت اطلاع رسانى و خدمات علمى.
-         خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
-         خواجه، فرزاد (1388). شناسایی شاخصها و عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-         رضایی صوفی، مرتضی؛ شعبانی، عباس (1392). «بررسی رابطۀ عوامل بر انگیزانندۀ شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی کشور»، نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره دوم، شماره 2، ص:42-33.
-         رضوی، سیدمحمدحسین(1385). «خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور»، حرکت، شماره27.
-         شعبانی عباس، غفوری فرزاد، هنری حبیب (1390). «چالش‌های ورزش دو و میدانی در ایران(مطالعه دلفی)» مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، شماره نهم، دوره سوم.
-         طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش (1382). سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راد سامانه.
-         عسگریان، فریبا و همکاران (1384). «بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های  1377و 1380» نشریة حرکت، شمارة 24 ، ص44-25.
-         علوی، طاهر (1381). ژیمناستیک و توسعه یافتگی. آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیک. انتشارات فدراسیون ایران.
-         علی دوست، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ نادران، الیاس (1389). «موانع توسعة تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاستهای کلی اصل 44»، مجله مدیریت ورزشی، شماره 7، ص 23-42.
-         غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ هنری، حبیب؛ علی، منیره (1386). مطالعه انواع ورزش‌های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه ریزی‌های آینده، طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
-         کارکن، حجت الله (1390). بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور تماشاگران تیم‌های تبریزی درمسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-         کریمیان، جهانگیر (1382). توصیف برنامه ها، تشکیلات، نیروی انسانی، بودجه و امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از دیدگاه مدیران و ارائه راهکارهای اجرایی، اداره کل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-         مظفری، امیر محمد و همکاران (1388). «توصیف اجرای تربیت بدنی در سه پایه مدارس کشور» ، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم جلد دوم شماره 14 صص 139 – 119.
-         مظفری، احمد (1393). چالش‌های آینده مدیریت ورزش کشور در ارتباط با طرح نظام جامع ورزش، سومین همایش ملی ورزش برای همه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، اردیبهشت 1393.
-         معماری، ژاله (1386). تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور، رساله دکتری، دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی.
 
 
-         Anonymous (2008). “Atheletes performance institutes: First ever core performance center unveiled in Los Angeles, Foundede from lineage of world famous athletes performance institutes”. Biotech Business week. Atlanta: Oct6.pg:1442
-         Bohlke, K; Robinson, L(2009). “Benchmarking of elite sport systems”. Management Decision.47, 1, 67-84.
-         Davies, B. & Davies, B.J. (2010). “Talent management in academies”. Journal of Educational Management. Emerald Publications, Vol.19, No.1. PP:418- 426.
-         De Bosscher, V; De Knop, P; Van Bottenburg, M; Shibli,S (2006). “A conceptual framework for omparati sport policy factors leading to international success”. European Sport Management Quartery,6. 185-215.
-         Deniz, S. Yenel, F(2013). The Structural Analysis of Physical Education And Sports System in The Turkish Republic Of Northern Cyprus, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 772 – 780, Available online at www.sciencedirect.com
-         Hamil, S., Walters, G. (2010). “Financial performance in English professional football: an inconvenient truth”. Soccer & Society, 11(4):PP: 354–367.
-         Hansen, H and Gautheir, R (1992). “Factors affecting attendance at professional sporting events”. Journal of sport management journal of sport management, 3(1). PP:15-32.
-         Harvared. T and Crompton. H (1995). “Variables affecting the spectator decision to attend NBA games”. Sport Marketing Quarterly, 4(4), PP:29-39.
-         Houlihan, B.(2002). “Sporting excellence, schools and sport development: The politics of crowded policy spaces”. European Physical Education Review, 6, 171-193.
-         Liu, Yi-De, & Taylor, Peter & Shibli, Simon, 2009, Sport Equity: “Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities”, European Sport Management Quarterly, Volume 9, Issue 1 , pages 3 – 21.
-         Mccree, Roy, (2009), “Sport Policy and the New Public Management in the Caribbean”, Public Management Review, Volume11, Issue4, pages 461–476.
-         Mull Richard, F. Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson (2005). “Recreational Sport management”, Human Kinetics, 4th edition.
-         Nicholson, M, H; &Hoye, r. (2005). “Contextual factors associated with poor sport spectator behavior”. Managing Leisure. 10, 94-105.
-         Shehu, Jimoh, ( 2004). “Sport for all in postcolony: Is there a place for indigenous games in physical education curriculum and research in Africa”, Africa Education Review, Volume 1, Issue 1  , pages 21 – 33
-         Smart, b. (2005). “The sport star: Modern sport and the cultural economy of sporting celebrity”, london :sage: 14-21.
-         Smith, S. J. (1997). “Football, Its Values, Finances and Reputation”. Informe para la Football Association.
-         Sotiriadou, K & Shillbury, D. (2009). “Austalian elite athlete development: An organizational perspective”. Sport Management Review.
-         Ullivan, p., & Meenaaghan, T.O.S, (1999). “Playpower-sport s meets marketing”, European Journal, Mark: 33(3/4):241-9.
-         Whitson, D. (1998). Circuits of promotion: “media, marketing and the globalization of sport. In L. A wenner (Ed.)”, Media Sport (pp 7-72). London: Routledge.