با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 3204 نفر از دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93_94 مشغول به تحصیل بوده­اند، تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد نمونه 342 نفر تعیین شد. با توجه به احتمال ریزش نمونه­ها، حجم نمونه 390 نفر در نظر گرفته شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به روش تصادفی نمونه‌های انتخاب شده به دو گروه کنترل 193 نفر و تجربی 197 نفر تقسیم شدند. پیش آزمونی از دروس ریاضی، فارسی، علوم و قرآن گرفته شد. سپس گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته‌ای 5 روز و هر روز بین 15-20 دقیقه قبل از ورود به کلاس، ورزش صبحگاهی انجام دادند و پس از این مدت از هر دو گروه پس آزمونی از دروس مزبور گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون یو من ویتنی و تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ورزش صبحگاهی موجب افزایش میانگین نمرات گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شده است. بنابراین ورزش صبحگاهی بر تمرکز و نشاط دانش آموزان تأثیر مثبت دارد و منجر به پیشرفت تحصیلی آن­ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

پروانه (1390). تأثیر ورزش صبحگاهی بر مهارت‌های روانی دانش آموزان دختر غیر ورزشکار مقطع متوسطه مدارس دولتی استان ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
-    اسمعیلی، محمد رضا (1383). مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه الگو. رساله دکتری تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
-    امیرتاش، علی محمد (1372). کلیات روش­های تدریس تربیت بدنی. دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
-    باشقره، فاطمه. (1390). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت‌های گروهی و انفرادی مدارس دخترانه استان گلستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
-    بهروز نسب، غزال (1391). بررسی رابطه‏ی سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی، خلاقیت ذهنی و سلامت روان دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
-    جارویس، مت (1380). روانشناسی ورزشی، ترجمه: خواجوند، نور علی. تهران: دستان.
-    جدیدیان، سمیه (1389). تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 15-12 ساله مدارس شبانه­روزی شهرستان سبزوار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
-    خلجی، حسن (1387). اصول و مبانی تربیت بدنی. چاپ دوم، تهران: دانشگاه پیام نور.
-    خورسندی، زهرا؛ غفرانی پور، فضل الله؛ طاهری، زهرا؛ نویدی، ایمان (1394). «بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: یک گزارش کوتاه». مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. شماره 73، صص 166-161.
-    دلیر ناصر، نرگس؛ حسینی نسب، سید داود (1394). «بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ابتدایی مدارس عادی و هوشمند شهر تبریز». نشریه آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی). دوره  8 ، شماره  29، صص 42-31.
-    درتاج، فریبرز؛ لک پور، الهام؛ بهلولی، علی (1392). «بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه». مجله فناوری آموزش. سال8، دوره2، صص 141-133.
-    دیورآ، وست؛ چالرز، بوچر (1374). مبانی تربیت بدنی و ورزش. ترجمه: آزاد، احمد. تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
-    رشیدی،سعید (1392). سایت روانشناسی بیتوته.
-    رضوی زادگان، نویده سادات (1392). تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی شهرستان پاکدشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد قشم.
-    فدراسیون ورزش­های همگانی (1393). برگرفته از سایت فدراسیون ورزش­های همگانی، بخش ورزش صبحگاهی.
-    قریشی، میرکلانتر؛ رضایی کارگر، فلور؛ درتاج، فریبرز؛ شاه نظری، مهدی (1391). «تأثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی». مجله پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره. سال 2، شماره1، صص 85-77.
-    قنبرلو، سلمان؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد (1394). «رابطه خوش­بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان». مجله روانشناسی. دوره 19، شماره 3 (پیاپی 75)، صص 234-218.
-    کریمی، منصوره؛ کاشانی، مجتبی (1393). «مقایسه برخی شاخص‌های ارزیابی عملکرد عصبی - عضلانی زنان سالمند شرکت کننده در یک وهله ورزش صبحگاهی». فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی. سال 4، شماره 13، صص 67-59.
-    کشاورز، لقمان؛ انصاری، سید محمد (1394). «تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمان و دانش آموزان نسبت به معلمان ورزش». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره1(پیاپی 13)، صص 47-35.
-    کشاورز، لقمان؛ روزبهانی، محبوبه (1390). «بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر با علائم روحی توأم با سندرم پیش از قاعدگی و ورزش صبحگاهی». مجله مطالعات مدیریت ورزشی. شماره2، صص 35-18.
 
 
REFERENCES
-     Abubakar, H., Rabiu, A., Usman, H,. Yahaya, M,.(2015). “The Impact Of Physical Exercise On Junior Secondary School Students Performance In Mathematics: Implication For Scientific And Technological Advancement In Nigeria”. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ENHANCEMENTS AND EMERGING ENGINEERING RESEARCH, VOL 3, pp: 57-61.
-     Gilin  sky,B.S, Nicole.J  (2010). Physical  Activity  And  Self  Regulatory  Capabilities:  Examining  Relationship  Whit  Academic  Self  Efficacy  And  Academic  Outcomes,  A  Dissertation  In  Educational  Psychology  .Texas  Tech  University.
-     Gholamali., m. Norshahi., m., (2012). “Comparison of neuromuscular system function between elderly men that participate in morning exercise and sedentary elderly men”. Journal Research in Physical Education. page 1-10
-     pelegrini, A.D.(2011). “The Relationship Between kinder Gurdners play and achievement in per reading, Language and writing”. psychology in schools Journal.
-     Rajoev,L. (2010)." Benefits of exercise in the morning". www.amove groove wellnee.com
-     Trudeau. Fracois shepherd. Rogy(2010). “Relationship of physical Activity of Brain Health and Academic Performance of School Children”. lifestyle medicine journal.
-     University  News  Appalachian  State. (2014). “arly  Morning  Exercise  is  Best  For  reducing  blood  pressure  and  improving  sleep”. 
-     Usa today(2014). Archives of pediatrics a Adolescent Medicines.