با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنای شهر بیرجند است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. 214 نفر از مشتریان استخرهای شهر بیرجند 2 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه مزیت رقابتی (حسینی،1390، 87/0=α) و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان (سروکوال، 1994، 78/0=α) به ترتیب مزیت رقابتی و رضایت مشتریان را در استخرهای شنا ارزیابی کردند. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. کلیه داده­ها با استفاده از نرم افزارSPSS18  و در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته‏های پژوهش نشان داد که بین مزیت مشهود (30/0r= )، مزیت پایدار (40/0r= )، مزیت پویا (38/0r= )، مزیت متجانس (42/0r= ) و مزیت مرکب (27/0r= ) با رضایتمندی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای پیش‌بین در مجموع توانستند 33% از تغییرات واریانس رضایتمندی مشتریان را تبیین کنند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که مدیران استخرها با ایجاد مزیت رقابتی، رضایتمندی و وفاداری مشتریان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

بهلکه، طاهر؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود (1388). «بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی». فصلنامه حرکت. شماره 37، صص 58-49.
-    پورتر، مایکل (1384). استراتژی رقابتی. ترجمه: مجیدی، جهانگیر؛ مهرپویا، عباس. تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-    رجبی، حسین؛ طریقی، رسول؛ میزانی، مهران (1394). «بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ­های ورزش­های آبی». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 4، شماره 15، صص 78-67.
-    زیویار، فرزاد؛ ضیایی، محمد صادق؛ نرگسیان، جواد (1392). «بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال». تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 2، شماره 3(پیاپی 6)، صص 183-176.
-    ساعتچیان، وحید؛ حمیدرضا، صفری؛ رسولی، سیدمهدی؛ اسکندری، عیسی؛ الهی، علیرضا (1392). «ارتباط کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی شهرستان رشت)». پژوهش در مدیریت ورزش و رفتار حرکتی. سال 3، شماره 5، صص 137-126.
-    سلطانین، رویا؛ صالح زاده، کریم (1394). «بررسی رضایت از وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای شنای شهر تبریز». مدیریت ارتقای سلامت. سال 4، شماره 2 (پیاپی 14)، صص 56-48.
-    سید جوادین، سید رضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی». نشریه المپیک. سال 18، شماره 52، صص 54-41.
-    علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ کوزه چیان، هاشم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ ترکی، مریم (1389). «بررسی و مقایسه رضایتمندی مشتریان زن باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران». نشریه حرکت. شماره 5، صص 140-127.
-    مهری، علی؛ خداداد حسینی، سید حمید (1384). «طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران». فصلنامه مدرس علوم انسانی. سال 9، شماره 2 (پیاپی 39)، صص 212-189.
-    مقیمی، امین (1389). بررسی عناصر آمیخته بازاریابی مؤثر در جذب مشتری در سالن‌های بدنسازی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان.
-    وحدانی، محسن؛ محرم زاده، مهرداد (1392). تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه. کنگره تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
-    هنری، حبیب (1389). بررسی رضایت، نیازها و مشکلات کاربران باشگاه‌های آمـادگی جسـمانی و ایروبیـک. چکیـده مقالات اولین همایش علمی بین‌المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک تهران. صص 121-120.
 
 
REFERENCES
-     Ambe, I. M. (2010). “Agile supply chain: strategy for competitive advantage”. Journal of Global Strategic Management, 7,pp: 5-17.
-     Apostolopoulou A, Papadimitriou D. (2004). “Welcome home”: motivations and objectives
 of the 2004 grand national Olympic sponsors”. Sport Marketing Quarterly. 13(4): 180-192.
-     Allan Y, Lun S. (2004). “Customer satisfaction measurement practice in Taiwan hotesl”. Hospitality management. 397-408
-     Bălan D, Balaure V, & Vegheş C. (2009). Travel and tourism competitiveness of the world’s top tourism destinations: an exploratory assessment. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica. 11(2):979-987.
-        Barney J. B. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management 17 (1): 99-120.
-        Bodet G. (2006). “Investigating customer satisfaction in a Health Club context by an application of the Tetraclasse Mode”. European sport management quarterly. 6(2):149-165.
-        Campbell A.J. (2003).”Creating customer knowledge competence: managing customer relationship management programs strategically”. Industrial Marketing Management. 32:375-383.
-        Chang Y. W. Polonsky M. J. (2012). “The influence of multiple types of service convenience on behavioral intentions: The mediating role of consumer satisfaction in a Taiwanese leisure setting”. International journal of hospitality management. 31(1):107-118.
-        Hesterly, W., & Barney, J. B. (2015). Strategic Management and Competitive Advantage Concepts and Cases. Pearson Higher Ed.
-        Refae B. A. (2012). “The Relationships between Service Quality, Satisfaction, and Behavioral Intentions of Malaysian Spa Center Customers”. International Journal of Business and Social Science. 3(1):198-205.
-        Fecikova I. (2004). “An index method for measurement of customer satisfaction”. The TQM magazine. 6(1): 57-66.
-        Lee J. H. Kim H. D. Ko Y. J. & Sagas M. (2011). “The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”. Sport Management Review. 14(1): 54-63.
-        Liu Y. (2008). An Analysis Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Commercial Swim Clubs in Taiwan. A Dissertation Project Submitted to the Faculty of the United States Sports Academy. degree of Doctor of Sports Management.
-        Robinson L. (2006). Customer Expectations of Sport Organizations management Quarterly European Sport. 6(1): 67-84.
-        Theodorakis N. Alexandris K. Rodrigues P. M. & Sarmento, P. J. (2004). “Measuring customer satisfaction in the context of health clubs in Portugal”. International Sports Journal. 8.(1):44-53.
-        West, D., Ford, J., & Ibrahim, E. (2015). Strategic marketing: creating competitive advantage. Oxford University Press.
-        Zhou Z. K. Brown R. J. & Dev S. C. (2009). “Market orientation, competitive advantage, and performance: A demandbased perspective”. Journal of Business Research.10:1027- 1034.