با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

توجه رسانه­ها به ورزش، زیبایی، مد و نمایش رسانه­ای جنبه ­های فرهنگی بدن و زیبایی باعث گرایش به زیبایی بدنی شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مد در گرایش دختران به‌ تناسب اندام و ورزش است. روش تحقیق توصیفی –پیمایشی بود. جامعه آماری، دختران دانشجوی ساکن خوابگاه­های دانشگاه علامه طباطبائی ( 1430=N ( بودند و حجم نمونه طبق جدول مورگان 320 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی آن توسط 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و جامعه­شناسی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد. گرایش به مد توانایی پیش‌بینی اهمیت به تناسب‌ اندام و ورزش را در بین دختران دانشجو دارد و نمایش تلویزیونی مدل‌ها توانایی پیش‏بینی گرایش به مد و تناسب ‌اندام را در دختران دارد. نمایش تلویریونی مد می­تواند باعث گرایش دختران به شرکت در ورزش شود. اما نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر با میزان فعالیت‌های ورزشی مختلف و شاخص‌های توده بدنی مختلف وجود ندارد.
مد می­تواند عامل مهمی در گرایش به ورزش و تناسب اندام در بین دختران باشد و به عنوان عاملی مثبت مورد استفاده مسئولین ورزش کشور قرار گیرد تا برای جذب جامعه به ورزش و تناسب اندام بهره­برداری گردد. پس طراحان لباس و رسانه­های جمعی می­توانند به اشاعه مدل­هایی در جامعه بپردازند که جنبه­های جذب جامعه به سلامت و تندرستی در آن مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

-      Bahar, M.; Zare, M. (2009). “Categorization of fashion in Tehran: an emphasize on women's clothing”. Women in development and politics. Vol. 7. No.3. pp.27-48.
-      Cash, T.F Tomas. F, Milkewicz, N., & Joshua, I. (2002). “Body  image and psychosocial difference among stable average weight, currently overweight and formerly overweight women”, An International Journal of Research in Body Image 1, 155-167.
-      Etemadolsaltaneh, M. (2005). Media worries in western world. Tehran, the Radio research office.
-      Fuchs Rein hard (1997) Casual models of physical exercise participation: Testing the predictive power of the costract X pressure to change-Annals of Applied social psychology 27.
-      Ghasemi, H. (2007). Investigating the role of mass media on national sport development. PhD. Dissertation. Azad University. Science and research branch.
-      Haghighatian , M.; Ansari, E.; Asgari, N. (2012). “Physical Fitness and Social Factors Case of Women in Isfahan”. women s studies (Sociological & Psychological). No. 4. Pp. 159.  
-      JamNews (2014). Thight clothes  the edict for women wearing tights clothes. www.jamnews.ir/detail/news/362309
-      Kostanski, M., & Gullone, E (1998). Adolescent body image dissatisfaction: relation ship with self-steem,, auxiety, and depression controhing for body mass. Journal body mass. Journal of child psychiatry, 39, 255-262.

-       Lennon, S. J., Rudd, N. A., Sloan, B., Kim J. S.(1999). “Attitudes Toward Gender Roles, Self-esteem, and Body Image: Application of a Model”. Clothing and Textiles Research Journal. vol. 17 no. 4. Pp. 191-202.

-      Low, P and Freeman, I (2007) fashion marketing to women in Kazakhstan Journal of Fashion Marketing and Management, 11 (1): 41-55.
-      Mahdavian Mashadi, M. (2008). Investigating the role of mass media on women sport development. MA. Thesis. Gilan. University.
-      Mirzaee, S. M.; Zanjani, H.; Ghorbanalipoor, S. (2013). “Investigating effective social factors of women tendency to body management”. Iranian social development. vol. 5, no. 4, pp. 99-114.
-      Monsheyi, Gh. (1997). Psychology of health. First. Print. Isfahan. Ghazal publisher.
-      O'cass, A (2001) “Consumer Self-moitoriry materialism and involvement in fashion clothing”, Australasain Marketing Journal, 9(1) , 46-60.
-      Pira, A. (2012). “A psychological problem among women”. Shargh newspaper. No. 1528. Date: 2012/5/14. Pp. 10.
-      Rajabi, R.; Ahmadi, A. (2008). Women sport in media reflection. International congress of towards the future.
-      Roshandel, T. (2008|). “The position of the mass media on development of recreational sport in society”. Harakat. No: 33.

-       Rutherford-Black, C,;  Heitmeyer ,J.; Boylan, M. (1996). “College students' attitudes towards obesity: Fashion, style and garment selection”. Journal of Fashion Marketing and Management.  Vol. 4 Iss: 2, pp.132 - 139

-      Sheikh, F. (2003). The diet treatment guidance. Secod print. Tehran. Salemi.
-      Strelan, P. Mchaffey. S.J. & Tiggenemann. M (2003). Self Objectification and self-steem in young women: The mediating role of reasons for exercise Sex Role 48, 89-95.
-      Tabatabaee, S. (2005). Satelites rise and culture cadence. Tehran. Etelaaat publisher.
-      Thinness fever cause addict women increase (2013). Journalists club. Date: 2014/2/23.
-      Walsh BT & Devlin Mj (1998). “Eating disorder: problems”. In Regulation of body weight-Article 280, 1387-1390.
-       Warner, P., C. (2013). “From Clothing for Sport to Sportswear and the American Style: The Movies Carried the Message”, 1912–1940. Custome, Volume 47 Issue 1 (January 2013), pp. 45-62.
-      Wigley, Thomson, Teller, Almond (2012). The ‘Obesity Crisis’ and Fashion Retailing a UK view. In: 19th Eirass Conference on Retailing and Consumer Services, July 9th-11th 2012, Vienna, Austria.
-      Wright, M.R, & Wright, W.K (1975). “A Psychological Study of patients undergoing cosmetic surgery”. Archive of Otolaryngology 101, 145-151.
-      Zokaee, M.; Farzaneh, H. (2008). “Women and body culture. Choosing different beauty surgery among Tehran women”. Cultural studies and communication. No:11. Pp. 43-60.
-      Zokaee, M. S. (2007). “The Youths, Body and Fitness Culture”. Iranian Journal of Cultural Research. No. 1. .pp.  117-141.