با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره

چکیده

مروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال بر اساس تحلیل SWOT است. روش تحقیق بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. تعداد 53 نفر از مدیران باشگاه‌ها (18نفر)، مسئولین کمیته بازاریابی باشگا‌ه‌ها (10نفر) و (25نفر) از متخصصین بازاریابی ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه راهبردی بازاریابی لیگ برتر فوتبال و شامل 60 سئوال بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصین این حوزه تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی، از روش آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل برنامه راهبردی بازاریابی لیگ برتر فوتبال استفاده شد. یافته‌ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف ها) و عوامل بیرونی ( فرصت‌ها و تهدیدها) و در نتیجه تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه بازاریابی در فوتبال در موقعیتی تهاجمی قرار دارد و مهم‌ترین هدف با توجه به آزمون فریدمن، تدوین قوانین حمایتی، تسهیلی و تشویقی برای مشارکت‌کنندگان، در حوزه بازاریابی لیگ برتر فوتبال به دست آمد. توجه به این هدف به منظور مقابله با تهدیدها، بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی، رفع ضعف‌ها و تقویت قوت‌ها در بازاریابی فوتبال است و با بکار بردن استراتژی‌های متناسب با اهداف می‌توان درآمدزایی بیشتری برای فوتبال انجام داد.

کلیدواژه‌ها

-       الهی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد ( 1385 ). «بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ژاپن». نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 27
-       ازگلی، محمد (1383). رهبری استراتژی. تهران. دانشگاه امام حسین
-       حسینی، سید عماد (1387). الگوی بازاریابی ورزشی لیگ برترفوتبال جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-       حمیدی، محمدرضا (1390). طراحی استراتژیک فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جمهوری اسلامی. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.
-       خبیری، محمد ( 1383 ). مقایسه وضعیت باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال با معیارهای یوفا و باشگاه‌های منتخب از کشورهای کره جنوبی، ژاپن، امارات و ترکیه، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-       خراسانی طرقی، حامد (1392). عوامل تعیین کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس: تدوین راهبرد سازمان دولتی بر مبنای شناسایی موضوعات استراتژیک. کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری. تهران
-       رجبی نوش آبادی، حسین (1391). طراحی مدل بازاریابی ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه دکترای دانشگاه تهران
-       رمضانی علوی، محمد؛ خوشبختی، جعفر؛ کشتی دار، محمد؛ کفاش پور، آذر (1387). بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت، چکیده مقالات اولین همایش مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال
-       عسکریان، فریبا ( 1383 ).  بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران. رساله انتشار نیافته دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم، (GDSP 1380) با تکیه بر تخمین ورزشی دانشگاه تهران
-       قیامی راد، امیر؛ محرم زاده، مهرداد ( 1386 ). «بررسی راه کارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران». حرکت، 39: 192-175
-       معماری، ژاله ( 1386 ). مدل سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور ( با رویکرد تصمیم محور)، رساله انتشار نیافته دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 
 
-     Angelis, V & Rigopoulou,I (2009). The influence of the brand na,e to brand
-       Churchman, C. W. (1968) , The systems approach, New York: Laurel. Smith, Sir John (1997) , Football, It’s Values, Finances and Reputation, Report to the Football ssociation
-  Football Governance Research Center, University of London
-  Hudson A, Boedj S. Sport and adventure Tourism, Binghaton. NY: the howht press;
-  Morrow, S (2004) , The financial crisis in Scottish football, Scottish Affaires, 47,48-57
-  Ruvio,A, Rosenblatt, Z. , Lazarowiz, H,R. (2010). “Enterpreneurship leadership vision in nonprofit vs. for profit organizations”. The Leadership Quartrly Journal, 21: 144-158-2005:2:103-105.
-     Reamer, A. & et al. (2003) . Technology Transfer and Commercialization: Their Role in Economic Development. Economic development administration, U. S. Department of Commerce. Pp: 39-48.
-  Sean, H & Jonathan , M. (2002) , The Corporate Governance of Football Clubs 2001