با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‏کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشکده‏ها و گروه‏های تربیت‌بدنی دانشگاه‏های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به‏دست آمد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسش‌نامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه استفاده شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف آن بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید. در بخش توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و در بخش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با تکنیک گام به گام مورد استفاده قرار گرفت که تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که عوامل درگیری با محصول، نگرش به تبلیغات اینترنتی و محتوای تبلیغات اینترنتی می‌توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. هم چنین توجه به تبلیغات اینترنتی نتوانست در معادله رگرسیونی سهمی داشته باشد. درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن با ایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم‏گیر می‏توان فروش محصولات را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

-       اسماعیل پور، مجید؛ قریحه، محبوبه (1391). «بررسی عوامل مؤثر  در تبلیغات اینترنتی در رفتار خرید مشتریان در محصولات گوشی تلفن همراه». مجله توسعه مهندسی بازار، شماره 29، ص 34-44.
-       اکثیر منفرد، آزاده سادات (1388). تبلیغات اینترنتی، پایان نامه مقطع کارشناسی، رشته گرافیک، دانشگاه تهران، ص 24-25.
-       جلالی فراهانی، مجید؛ ذاکریان، علیرضا؛ رزاقی، محمد ابراهیم (1393). بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) باشگاه‏های فوتبال ایران. تهران، اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی، ص 246.
-       ذاکریان، علی؛ ذاکریان، علیرضا؛ همتی، عصمت (1393). ارزیابی و مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‏های حرفه‏ای فوتبال ایران، اسپانیا و آلمان. تهران، اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی، ص 238.
-       روستا، احمد؛ ابوالفضلی، سید ابولفضل؛ قربانی، حسن (1388). «بررسی نقش تعدیل کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 1، شماره 2. ص 51-66.
-       محمدی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان، اسماعیل (1395). «ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی». نشریه پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال چهارم، شماره 16. ص 43-54.
-       یزدانی، ناصر (1394). «ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران». فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین .سال 5، شماره 1. ص 43-58.
-       Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). “Understanding attitudes and predicting social behavior”.University of Michigan, Prentice-Hall publisher.
-       Bakshi, G., & Gupta, S. K. (2013). “Online advertising and its impact on consumer buying behavior”. International Journal of Research in Finance and Marketing, 3(1), 21-30.
-       Brown, S. P., & Stayman, D. M. (1992). “Antecedents and consequences of attitude toward the ad: A meta-analysis”. Journal of consumer research, 19(1), 34-51.
-       Bruner, G. C., & Kumar, A. (2000). “Web commercials and advertising hierarchy-of-effects”. Journal of Advertising Research, 40(1-2), 35-42.
-       Cho, C. H. (1999). “How advertising works on the WWW: Modified elaboration likelihood model”. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 21(1), 34-50.
-       Homer, P. M. (1990). “The mediating role of attitude toward the ad: Some additional evidence”. Journal of Marketing Research, 78-86.
-       Hwang, J., Yoon, Y. S., & Park, N. H. (2011). “Structural effects of cognitive and affective reponses to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants”. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 897-907.
-       Kimelfeld, Y. M., & Watt, J. H. (2001). “The pragmatic value of on-line transactional advertising: A predictor of purchase intention”. Journal of Marketing Communications, 7(3), 137-157.
-       Kriemadis, T., Terzoudis, C., & Kartakoullis, N. (2010). “Internet marketing in football clubs: A comparison between English and Greek websites”. Soccer & Society, 11(3), 291-307.
-       MacKenzie, S. B., & Lutz, R. J. (1989). “An empirical examination of the structural antecedents of attitude toward the ad in an advertising pretesting context”. The Journal of Marketing, 48-65.
-       Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (1981). “Are product attribute beliefs characteristics associated with purchasing involvement”. Journal of marketing, 49(1), 72-82.
-       Rasty, F., Chou, C. J., & Feiz, D. (2013). “The impact of internet travel advertising design, tourists' attitude, and internet travel advertising effect on tourists' purchase intention: the moderating role of involvement”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(5), 482-496.
-       Suh, J. C., & Youjae, Y. (2006). “When brand attitudes affect the customer satisfaction-loyalty relation: The moderating role of product involvement”. Journal of Consumer Psychology, 16(2), 145-155.
-       Ravikumar, V, & Tiwari, K. (2015). “A study on the Impact of Online Advertisements on Buying Decision of Customers of Passenger Car Industry”. Global Illuminators, 1, 128-139.
-       Zaichkowsky, J. L. (1985). “Measuring the involvement construct”. Journal of consumer research, 12(3), 341-352.