با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

از آنجا که بخشی از استقرار سکوت سازمانی مبتنی بر نگرش کارمندان است، در این پژوهش ویژگی‏های شغلی بررسی شدند که از طریق تحلیل رفتگی شغلی می‏توانند نگرش‏های کارمندان را نسبت به سکوت سازمانی دچار نوسان کنند. تعداد 108 کارمند از ادارات ورزش و جوانان استان همدان از طریق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‏های استاندارد تحلیل رفتگی شغلی، ویژگی‏های شغل و سکوت سازمانی پاسخ دادند. پایایی، روایی سازه و محتوایی هر یک از پرسشنامه‏ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد قبول واقع شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که طراحی مشاغل به صورت استقلال در کار (r= - 4.04, t= 2.68)، بازخورد (r= - 0.51, t= 2.47) و اهمیت وظیفه (r= - 0.22, t= 1.98) می‏تواند تا حدود زیادی تحلیل رفتگی را کنترل کند. اما تنوع مهارت اثر مثبتی بر تحلیل‏رفتگی شغلی کارمندان داشت (r= + 4.78, t= 2.56). همچنین تحلیل‏رفتگی شغلی به طور معنی‏داری بیشترین اثر را بر نگرش کارمندان نسبت به سکوت سازمانی مرتبط با مدیران عالی (r= 0.98, t= 5.03) و سرپرستان (r= 0.67, t= 5.17) دارد. می‏توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از مشاهده سکوت سازمانی در ورزش برگرفته از نوسانات طرح‏های شغلی است که مدیران برای کارمندان تدوین کرده‏اند. پیشنهاد می‏گردد که پس از شناسایی نیازهای هر یک از کارمندان، چارچوب‏های شغلی متناسب با استقلال کاری و اهمیّت وظیفه بالا برای کارمندان ورزشی طراحی شوند. این فرایند موجب می‏شود که مهم‌ترین نگرش‏های منفی به مدیران عالی و سرپرستان در مشارکت‏های سازمانی به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها

-       ارقند، محمدرضا؛ اسماعیلی، محمدرضا؛ خداداد کاشی، شعله (1392). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان». مدیریت ورزشی،  6 (2): صص 443-458.
-       رستگار، عباسعلی؛ روزبان، فرناز (1393). «شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی به روش آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت کننده». فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 2 (8): صص 8-18.
-       رمضانی‏نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، الف). «مطالعه تجربی مدل ویژگی‏های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال». مدیریت ورزشی، شماره 6 (3): صص 559-574.
-       رمضانی‏نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، ب). «مقایسه ویژگی‏های شغلی داوران فوتبال ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2 (4) پیاپی 8: صص 55-66.
-       رمضانی‏نژاد، رحیم؛ همتی‏نژاد، مهرعلی؛ شفیعی، شهرام؛ قلیچ‏زاده، مریم؛ لقمانی، محسن (1393، ج). «بررسی ویژگی‏های شغلی دبیری تربیت بدنی بر اساس مدل JCM». پژوهش‏های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 6 (2): صص 63-79.
-       روحی، رویا (1393). تحلیل رفتگی و تاثیر نگرش‏های شغلی بر آن. سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
-       شجاعی، سامره (1391). «بررسی سکوت‌سازمانی و راه‏های برون‌رفت». تدبیر، شماره 344، ص 51- 58 .
-       شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1392). «تحلیل روابط بین ویژگی‏های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی». فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 7 (2): صص 71-85.
-       شریفی‏اسکندری، اعظم (1393). تعیین رابطة بین سکوت سازمانی و تحلیل‏رفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
-       طالب‏پور، مهدی؛ لقمانی، محسن؛ روحانی، میثم؛ ایرانی، وحید (1392). «طراحی مدل پیش‏بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه‏ای فوتبال ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (2): صص 79-90.
-       عیدی، حسین؛ رمضانی‏نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ ملک‏اخلاق، اسماعیل (1393). «معرفی ابزار اندازه‏گیری اثربخشی فدراسیون‏های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‏های رقابتی». مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (22): صص 63-84. 
-       لقمانی، محسن (1391). بررسی ویژگی‏های شغلی داوران فوتبال ایران بر اساس مدل JCM. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
-       نصر‌اصفهانی، علی؛ آقاباباپور‌دهکردی، طاهره (1391). «بررسی رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان: مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان». جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (4): صص 139-162.
 
 
-       Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In B.
-       Bowen F, Blackmon K. (2003). “Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice”. Journal of Management Studies, 40 (6): 1393-17.
-       Chelladurai, P. (2013). “A personal journey in theorizing in sport management”. Sport Management Review, 16: 22–28.
-       Chiu YL, Tsai CC, Fan Chiang CY. (2013). “The relationships among nurses' job characteristics and attitudes toward web-based continuing learning”. Nurse Education Today, 33: 327–33.
-       Chua I. (2006). The effects of goal setting and job characteristics on the job performance of selected manufacturing firms in Taiwan. (Doctoral dissertation). National Cheng Kung University.
-       Cinar O, Karcioglu F, Aliogullari Z. D. (2013). “The relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship behavior: a Survey study in the province of Erzurum Turkey”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 99: 314 –21.
-       Dan I., Jun W., Jiu-cheng, M. (2009). Organizational Silence; a Survey on employees working in a telecommunication company, 16: 47-51.
-       Debnath, S. D., Tandon, S. (2007). “Designing Business School Courses to Promote Student Motivation: An Application of the Job”. Journal of management education, 31(6): 812-31.
-       Demerouti. E, Bakker, A. B, Leiter, M. (2014). “Burnout and job performance: The moderating role of selection, optimization, and compensation strategies”. Journal of Occupational Health Psychology, 19 (1): 96-107.
-       Deniz, N., Noyan, A., Ertosun, O. G. (2013). “The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company Procedia”, Social and Behavioral Sciences, 99: 691–700.
-       Dimitris, B., Vokala, M. (2007). “Organizational Silence. A New Challenge for Human Resources Management”. Athense University of Economics and Business, 2: 1-19.
-       Flecher, D., Watson T. Voice, Y. (2007). “Silence and Business of construction: loud and queit voices in the construction of Personal, organizational and social realities”. Organization journal, 1: 55-57.
-       Folami, L. B., Jacobs, F. (2007). The Joint Effect of Task Characteristics and Organizational Context On.
-       Fried Y., Grant AM., Levi AS., Hadani M., Slowik LH. (2007). “Job design in temporal context: a career dynamics perspective”, Journal of Organizational Behavior, 28: 911-927.
-       Grant, A. M., Berg, J., & Cable, D. M. (2014). “Job titles as identity badges: how self-reflective titles can reduce emotional exhaustion”. Academy of Management Journal, 57 (4): 1201-1225.
-       Grant, A. M., Fried, Y., & Juillerat, T. (2010). Work Matters: Job Design in Classic and Contemporary Perspectives. American Psychological Association Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Washington D.C.: APA Books.
-       Hackman J. R. & Oldham. (1976). “Motivation through the Design of Work: Test of a Theory”, Organizational Behavior and Human Performance, 6: 250-279.
-       Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). “Development of the job diagnostic survey”. Journal of Applied Psychology, 60: 159-170.
-       Hadizadeh Moghadam A, Vajdi Dastgerdi SS. (2010). “Information Technology Project-based Organizations and Employee Satisfaction: A Case Study of Iran”. World Applied Sciences Journal, 10 (10): 1176-84.
-       Hazan M. A. (2006). “Silences, perinatal loss and polyphony: a post modem perspective”. Journal of organizational change management, 19 (2): 237-49.
-       Hellesoy O, Gronhaug K. Kuitas tein O. (200). Burnout: Conceptual issues and empirical findings, Scandinavian Journal of management.
-       Henriksen K, Dayton E. (2006). “Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety”. Health Services Research (HRS), 41(4): 1539-54.
-       Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). “Integrating motivational, social, and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature”. Journal of Applied Psychology, 92: 1332–1356.
-       Ibrahim, A., Eydi, H., Ramezanineghad, Hemmatinejad, M. A. (2013). “Designing Organizational Effectiveness in Iraqi Sport Federations”. Sport Management International Journal, 8 (1): 44-56.
-       Kevin  D. (2006). “Rethinking Job Characteristics in Work Stress Research”. Human Relations, 59 (3): 269-90.
-       Kim  H, Knight DK, Crutsinger  Ch. Generation Y. (2009). “employees' retail work experience: The mediating effect of job characteristics”. Journal of Business Research, 62: 548–56.
-       Liu D, Wu J, Ma J-Ch. (2009). Organizational Silence: A Survey on Employees Working in a Telecommunication Company, 16: 47-51.
-       Maslach, C; Jackson, S (1996). "Maslach Burnout Inventory Maual" (3rd Ed). Palo Alto, CA Countin psychosis's press.
 
-       Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). “The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work”. Journal of Applied Psychology, 91: 1321-1339.
-       Morrison EW, Milliken, F. J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, Academy of Management Review, 25 (4): 706-25.
-       Mrugang VT, Ashin WJ. (2005). “Motivating salesperson customer orientation: insights from the Job Charachteristic Model”. Journal of Business Research, 58 (5): 584-92.
-       Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2010). “Not what it was and not what it will be: The future of job design research”. Journal of Organizational Behavior, 31: 463–479.
-       Panahi B, Veiseh SM, Divkhar S, Kamar F. (2012). “An Empirical analysis on influencing factors on Organizational Silence and its relationship with employee’s organizational commitment”. Management Science Letters, 2: 735–44.
-       Peng J, Jiang X, Zhang J, Xiao R, Song Y, et al. (2013). The Impact of Psychological Capital on Job Burnout of Chinese Nurses: The Mediator Role of Organizational Commitment. PLoS ONE 8(12).
-       Sesen H, Cetin F, Basim HN (2011). “The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Job Satisfaction”. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1: 40-64.
-       Ünuvar TG. (2006). An Integrative Model of Job Characteristics, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior, (Doctoral dissertation), Middle East Technical University.
-       Vakola, M., Bouradas, D. (2005). “Antecedents and consequences of organizational Silence: an empirical investigation”. Employee Relations, 27 (5): 441-58.
-       Winand, M., Vos, S., Claessens, M., Thibaut, E., & Scheerder, J. (2014).  “A unified model of non-profit sport organizations performance: perspectives from the literature”.  Managing Leisure. 19 (2): 121-150, DOI: 10.1080/13606719.2013.859460.