با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

2 دبیر آموزش و پرورش

3 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشورمی باشد.روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاهی و کارافرینان و افراد آگاه در این حوزه بودند. بدین منظور تعداد 35 استاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت ورزشی، تعداد 48 کارافرین منتخب در حوزه ورزش به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. . پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخت ای بود که روایی صوری و روایی سازه و همچنین پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار های SPSS و AMOS استفاده گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که در کل 5 عامل حدود 835/83 درصد از واریانس ها را شامل می شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که عوامل تکنولوژی با تاثیر 459/0 بیشترین تاثیر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور را دارا بود. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل تکنولوژی در توفیق و شکل گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی تاکید داشتند.

کلیدواژه‌ها

-  احسانی، محمد؛ عظیم زاده، سید مرتضی؛ کردنائیج، اسدالله (1394). «بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 82- 69
-       استادی، حسین؛ علیزاده، علیرضا (1388). «بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعة تعاونی‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی (مطالعة موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)». تعاون، سال بیستم، شمارة 206 و 207، ص 48-58.
-       افجه، سید علی اکبر؛ سجادی نایینی، سیدعلی (1390). «بررسی و اولویت بندی انواع حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط». فصلنامة مطالعات گردشگری، شمارة 13، صص 111-85.
-       اکبری، صفدر (1383). «نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی»، ماهنامة کار و جامعه، شمارة53، ص 22 -27.
-       پهلوانی، مصیب؛ کریم، محمد حسین؛ قربانی، حسین (1387). «بررسی و نظرسنجی دربارة مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان». فصلنامة روستا و توسعه، سال 11 ، شمارة 1، ص 101- 129 .
-       سرآبادانی، غلامرضا (1383). «اقتصاد تعاونی در اسلام». فصلنامة اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شمارة 14، صص 127-105.
-       سادات عقیلی، فریبا؛ طیبی، سید کمال؛ زمانی، زهرا؛ ابراهیمی، نسرین (1391). «اثر کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: چند کشور منتخب در حال توسعه». توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، صص 145-164
-       سوری، علی (1383). «کارآیی بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی». مجلة دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال شانزدهم، شمارة 3 و4، ص 41-62.
-       شایقی، محمد (1386). نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات کشور، تهران: انتشارات آریا.
-       طالبی، کامبیز؛ زارع یکتا، محمدرضا ( 1387). «آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان» . توسعة کارآفرینی،شماره 1،صص. 111-113.
-       عباسی، محمد؛ قورچیان، نادقلی (1388). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة تعاونی‌های دانش‌آموختگان» . فصلنامة رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شمارة 2، ص 142-170.
-     علیپور، حمیدرضا (1388). «بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط». تعاون، شمارة 210 و211، ص 135-147.
-       علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ نادران، الیاس (1389). «موانع توسعة تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل 44». مدیریت ورزشی(حرکت)، شمارة7، ص34-42.
-       فرزین فر، مهرداد (1384). « کارآفرینی و تعاون» . مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
-       فروغی پور، حمید؛ مظفری، امیراحمد؛ اشرف گنجویی، فریده (1386). «ارزیابی و معرفی مهم‌ترین اولویت کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دست اندرکاران ورزش»، پژوهش های کاربردی، شماره 15، صص 68-55
-       قاسم نژاد مقدم، نیما (1389). «ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی»، نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم، شماره اول، صص 20- 1
-       کاوسی، شراره (1386). امکان سنجی ایجاد تعاونی‌های صنعتی کوچک و زود بازده با توجه به چشم انداز، طرح پژوهشی وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان گیلان.
-       محمدی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان، اسماعیل (1395). «ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیر گذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی»، نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، ص: 43-54.
-       معماری، ژاله؛ خبیری، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ یداللهی، جهانگیر (1388)، «مدل سازی هفت عاملی آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزش ایران»، پژوهش در علوم ورزشی،22، 191-173
-       مقیمی، سید محمد؛ احمدپور داریانی، محمود (1387). «آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها ». توسعة کارآفرینی، سال اول، شمارة 1، ص 245- 207.
-       منوریان، عباس؛ مقیمی، سید محمد؛ موحدی، مسعود؛ حسین زاده، ماشالله (1391). «تبیین خط‌مشی گذاری توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه پردازان داده بنیاد»، نشریه مدیریت دولتی، شماره 3، صص 144-123.
-       منوریان، عباس؛ مانیان، امیر؛ موحدی، مسعود؛ اکبری، محسن (1393). «بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی بنگاه های کوچک و متوسط تهران)»، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 160-145
-       مهران فر، صفر (1384). بررسی شیوه های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و افراد جویای کار در تعاونی‌ها. مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
-       ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل (1390). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة تعاونی‌های ورزشی در ایران». پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارة 8، ص51-62.
-       ناصح، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کورش؛ شریفیان، اسماعیل (1393). «مقایسه دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در قالب تعاونی»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 3، صص 473- 459.
-       نظری قنبری، میثم؛ صابونچی، رضا (1393). «تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت‌پذیری اقتصادی ورزش استان های غرب کشور»، نشریه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، شماره 2، صص 97- 93
-       نکویی نائینی؛ علی، علی بیگی، امیر حسین؛ زرافشانی، کیومرث (1388). «واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه». فصلنامة روستا و توسعه، سال دوازدهم، شمارة 4، ص 22-1.
-       وحیدزاده، علی (1383). «آسیب شناسی مدیریت در شرکت تعاونی». نشریة تعاون، شماره 159، صص 64-60.
-       یدالهی فارسی، جهانگیر؛ غلامی، ناصر؛ حمیدی، مهرزاد؛ کنعانی، علی (1390). «مطالعه موانع کارآفرینی در ورزش کشور»، توسعه کار آفرینی، شماره 12، ص 124- 105.
 
 
-       Boheim,R.,Stiglbaure,A.and Winter-Ebmer R.,(2009), “On the Persistence of Job Creation in Old and New Firms”. Economics Letters 105, pp. 17-19.
-       Carson, D. (2005). Towards a Research Agenda. Academy of Marketing Marketing/Entrepreneurship Interface SIG January, 7(5).
-       Gencturk, E.F., Kotabe, M. (2001), “The effect of export assistance program usage on export performance: a contingency explanation”. Journal of International Marketing, 9 (2): 51-72.
-       Holt, M. (2007). “The ownership and control of elite club competition in european football”. Soccer and society, Vol. 8 (1). PP: 50-67.
-       Kauffman Foundation Research Series (2010): “Firm Formation and Economic Growth”, Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation, the Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction.
-       Mülayim, Z. G. (2003). “cooperative, Yetkin Yayınları”. Ankara, pp: 125-128.
-       Simpson, M., Taylor, N., & Padmore, J. (2011). Marketing in SME: an Introduction. Entrepreneurship Marketing, Principle and Practice of SME Marketing, Routledge, 1-10.
-       Svetlicic, M., & et al. (2007), “Internationalization of Small and Medium – size Enterprises from selected central European economies”, Eastern European Economics, Vol.45, No.4, pp.36-65.
-       Yeh-Yun Lin, & Zhang, J., (2005), “Changing Structures of SME Networks: Lessons from the Publishing Industry in Taiwan”, long range planning , NO.38,PP.145-162