با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت ورزشی، مربی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی است که پرسشنامه ای با 25 سوال پاسخ بسته تهیه و ضریب پایایی آن 94/0 تعیین شد( 01/0p‹ ) و در اختیار 338 نفر از کارشناسان مالی،خزانه داران، حسابرسان، حسابداران، اساتید دانشگاه که سابقه فعالیت در فدراسیون های ورزشی را داشته اند قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تحلیل عامل اکتشافی و روش (PAF) برای استخراج عامل ها (سازه ها)، روش دوران مایل (واریماکس) ابلیمین (با دلتای صفر و نرمال سازی کیزر) برای دوران مولفه ها؛ همچنین برای بررسی کفایت مدل، شاخص KMO و نتایج آزمون بارتلت مورد استفاده قرار گرفت و مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی به دست آمد. بر اساس یافته های تحقیق مدل اکتشافی مدیریت مالی متاثر از 4 عامل مستقل بوده است که عامل توجه به سازمان خود شامل برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی و نیز عامل توجه به ذینفعان که شامل حسابداری و گزارش دهی می باشد و نیز عناصر مدل و متغییرهای تبیین کننده ی هر یک معرفی شده است

کلیدواژه‌ها

-      ابونوری، اسماعیل؛ مشرفی، گلاله (1385). «اثر شاخص اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی ایران»، نشریه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 21، ص ص 209-228
-      استونر، جیمز ( 1382 ). مدیریت  استراتژیک؛ ترجمه  محمد  اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-    پورزرندی، محمد ابراهیم؛ شهریاری، مجید (1394). «طراحی مدل جامع سرمایه گذاری خطر پذیر»، نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره 24، ص ص 63-71
-      تقی زاده، سعیده (1389). «مدیریت مالی در سازمان‌های آرشیوی با تاکید بر آرشیو‌های ملی ایران و کانادا»، نشریه گنجینه اسناد، سال بیستم، دفتر اول، صفحات 146 تا 166
-      توکلی،احمد (1391). مالیه عمومی، چاپ هفدهم تهران، انتشارات سمت
-      جین، کیمی؛ لی، رابینسون (1393). «مدیریت سازمان‌های ورزشی المپیکی»، ترجمه مهدی قدمی، نغمه کریمی نژاد، چاپ اول تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
-      خانی، عبدالله؛ افشاری، حمیده؛ حسینی کندلجی؛ میر هادی، (1392). «بررسی تصمیمات تأمین مالی»، نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره 1، ص ص 109-122
-      راهنمای رودپشتی،فریدون (1383). «نقش بازاریابی مالی در توسعه اقتصادی کشور»، ماهنامه تخصصی تدبیر، شماره 125
-      راهنمای رودپشتی، فریدون (1392). «مبانی بازاریابی مالی:جایگاه اهمیت و ضرورت شناخت آن در مدیریت مالی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی»، نشریه دانش سرمایه گذاری، شماره ششم
-      راهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ شاهوردیانی، شادی (1390). مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)، انتشارات حکیم باشی
-      زمانی، مطهره؛ حسینی، سید عماد؛ رجایی، هادی (1391). «اثر مخارج ورزشی در تولید ناخالص ایران» ،نشریه مدیریت ورزشی، شماره ،15 ص ص 143-156
-      زمردیان، غلامرضا؛ شعبان زاده، مهدی؛ نجفی شریعت زاده، ایرج (1394). « بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست پولی و مالی»، نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره 25، ص ص 81-106
-      زنجیردار، مجید؛ ابراهیمی راد، سجاد (1388). « رابطه بین شیوه‌های تأمین مالی و بازده سرمایه»، نشریه مطالعات مالی شماره 2، ص ص 157-172
-      زنده دل، بابک؛ زاهدی قاسمیان،یاسر(1388).  «فرآیندهای استراتژیک در سازمان‌های هولدینگ»، ماهنامه  تدبیر، شماره 182
-      سلطان حسیتی، محمد؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ رجبی، مالک (1391). «بررسی موانع اقتصادی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، بهار 1391، شماره 12، ص ص 23-36
-      فرج وند، اسفندیار ( 1387)، «اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه»، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
-      مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمد رضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم (1392). «بررسی موانع اقتصادی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، تابستان 1392، شماره 17، ص ص 129-147
-      نوو ، ریموند پی (1392). مدیریت مالی، جلد اول، ترجمه علی جهانخانی، علی پارسائیان، چاپ نوزدهم تهران، انتشارات سمت
-      نیکومرام، هاشم؛ راهنمای رودپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد (1388). مبانی مدیریت مالی، جلد اول انتشارات ترمه، چاپ چهارم
-      هیبتی،فرشاد؛ نیکومرام، هاشم؛ راهنمای رودپشتی، فریدون (1386). بازارها و نهادهای مالی، انتشارات واحد علوم و تحقیقات
 
 
-      Black & Hirth (2000). “Foundation of Financial” McGraw-Hill, 9th edition - 2000.
-      Brander, J. Du, Q. Helmann, T (2012). The effects of government-sponsored venture capital: international evidence. Unpublished working paper.
-      Butler, A. Cornaggia, J. Grullon, G. Weston, J (2012). “Corporate financing managerial market timing and real investment”. Journal of Financial Economics. Pp. 666-683
-      Kidane, F (2000). “Sport in development countries_ Why is in charge”? Play the game. PP:12-16
-      Cohn.J. Statistical Power analysis for the behavioral sciences (2thed). Hillsdale. NJ: Erlbaum: 1998. P.185-9.
-      Tinsley HEA, Brown SD. Hand book of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. London. Academic Press: P. 350-390