با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز.

چکیده

در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می‌کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه‌ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته‌های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه‌های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل نقش واسطه‏ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیت الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. جامعه‏ی آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. گردآوری داده‏ها، از طریق مطالعات کتابخانه‏ای و نیز پرسشنامه آمرو و دوآرته (2015)، می‏باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه‏ی آماری و از آزمون اسمارت PLS نیز جهت آزمون فرضیه‏ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد،  نگرش بر قصد خرید بلیت تأثیرگذار هست ولی به نظر می‌رسد نگرش با نقش واسطه‌ای عوامل دیگر (مزایای نسبی درک شده، سازگاری درک شده، اعتماد، ریسک درک شده، پیچیدگی)، بر قصد خرید بلیت نقش بسزایی دارند. از این رو باشگاه‏ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان‏شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش‏های مد نظر مشتریان ورزشی، کالاها و خدمات با ارزشی را از طریق اینترنت به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایت‏مندی، در آنها اعتماد ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

-      حسینی، سید عماد؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و خداداد حسینی، سید حمید (1388). طراحی الگوی بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-    منتظری، محمد؛ ابراهیمی، علیرضا؛ احمدی، پرویز؛ راهنما، آمنه(1393). «بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک»، مجله مدیریت بازرگانی 6، ص  207-226
-      دهدشتی، شاهرخ؛ زهره، تونکه نژاد؛ ماندنی (1385). «نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه‏های زنجیره‏ای شهروند»، فصلنامه مطالعات مدیریت 51،ص 23-42
-      قاضی‏زاده، مصطفی.؛ سرداری، احمد؛ زندیه، زهره و روشن قیاسی، رقیه (1391) «تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای رجا)» راهبردهای بازرگانی، 1 ص 101-120
 
 
 
-      Allen, J., & Bowdin, G (2006). Events Management, Elsevier.
-      Austin, N., Ibeh, K., & Yee, J. C. C. (2006). “Consumer trust in the online travel marketplace.”  Journal of Internet Commerce, 5(2), 21-39.
-      Corritore, C. L., Kracher, B., & Wiedenbeck, S. (2003) “On-line trust: concepts, evolving themes, a model” International Journal of Human-Computer Studies, 58(6), 737-758.
-      Donihue, M., David, F., & Peter N (2002). An analysis of attendance at Major league Baseball spring training games. Journal of sports economics, 1, 39-61.
-      Fam, K. S., Foscht, T., & Collins, R. D. (2004). “ Trust and the online relationshipdan exploratory study from New Zealand”  Tourism Management, 25(2), 195e207.
-      Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
-      Kini, A. and J. Chobiah. (1998). “Trust in electronic commerce: definition and theoretical consideration” Paper presented in 31st Hawaii International Conference on System Science in Hawaii, USA, January 1998.
-      Mandhachitara, R. & Poolthong, Y. (2011). “A model of consumer loyalty and corporate social responsibility.” Journal of Service Marketing , 25(2) , 122-133.
-      Rogers, E. M. (1995). “Diffusion of innovations (4th ed.)”. New York, NY: The Free Press. San
-      Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). “Effects of price, brand and store information on buyers’ product evaluations,” Journal of Marketing Research, 28(8), 307-319.
-      Sulaiman, Ainin. Ng, Josephine and Mohezar, Suhana (2008) “E-Ticketing as a New Way of Buying Tickets:Malaysian Perceptions” J. Soc. Sci. , 17(2), 49-157
-      Chia-Yu Chen, Fisher  (2007). “Passenger use intentions for electronic tickets on international flights” Journal of Air Transport Management , 13, 110–115.
-      Pi, Shih-Ming.Liao, Hsiu-Li & Chen, Hui-Min (2012). “Factors That Affect Consumers’ Trust and Continuous Adoption of online Financial Services” International Journal of Business and Management , 7(9), 108-119
-      Verdurme, A., Viaene, J., (2003) “Exploring and modeling consumer attitudes towards
-      genetically modified food”  Qualitative Market Research: An International Journal 6 (2), 95-110.
-      Zhou, Z. (2004). “E-commerce and information technology in hospitality and tourism” Canada: Delmar Learning.