با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی سهم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان و محققان بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری می­باشند. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بوده است. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 1000 نفر و کارشناسان 1600 نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول Q کوکران تعداد 343 نفر تعیین شد که افراد به صورت تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش­نامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تأیید و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ نیز 90/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ازروش­های آمار استنباطی       ناپارامتریک ( آزمون فریدمن و یو من ویتنی) در سطح معناداری 05/0 و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه محققان عامل­های اسکان و حمل و نقل و از دیدگاه کارشناسان عوامل اقتصاد و رویدادهای ورزشی نقش مهمتری در ایجاد فرصت­های شغلی دارند. بنابراین وجود قابلیت­ها و توانمندی­های کم نظیر ایران در حوزه گردشگری ورزشی از یک سو و وجود درصد بالای جمعیت جوان و جویای کار در کشور، می توان از گردشگری ورزشی به مثابه راهکاری برای اشتغال­زایی سود جست.

کلیدواژه‌ها

-      اصفهانی، نوشین (1387). تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
-       الماسی محمد (1380). «گردشگری و اشتغال­زایی». نشریه بازار کار، شماره 106، صص54-61.
-       پیراسته، حسین؛کریمی فرزاد (1381). «ارزیابی ظرفیت­های ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه». پژوهش­نامه بازرگانی، وره6، شماره 22، صص 1-23.
-       پیر محمدی، زیبا؛ باقری، لیلا؛ خاکپور، معصومه (1390). «برنامه ریزی اکوتوریسم متناسب با پتانسیل جنگل‌های استان لرستان گامی به سوی اشتغال زایی و توسعه اقتصادی». مجموعه مقالات همایش بررسی موانع توسعه اقتصادی استان لرستان. خرم آباد، صص56.
-       ترحمی، فرهاد؛ اسفندیاری، علی اصغر (1389). «رتبه بندی پتانسیل‌های تولیدی و اشتغال­زایی بخش‌های اقتصاد ایران». پژوهشنامه اقتصادی. سال دهم، شماره سوم، صص 267-28.
-       تولایی، سیمین (1386). مروری بر صنعت گردشگری. انتشارات دانشگاه تربیت معلم.تهران، صص28-39.
-       روزنامه مردم سالاری (1391). مرکز آمار ایران جدیدترین نرخ بیکاری را اعلام کرد. شماره 3049. 8/09/1391.
-       زاهدی، شمس السادات (1379). بررسی آثار مثبت و منفی توسعه جهانگردی با نگرش سیستمی. گردهمایی راهبردها و رویکرد‌های ساماندهی فرهنگی در بخش جهانگردی و اشتغال، تهران، صص46.
-      زیتونلی، عبدالحمید؛ هنری،حبیب؛ فراهانی، ابوالفضل (1390). «شناسایی توانمندی‌های ورزشی استان گلستان». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره1، صص71-83.
-      کشاورز حداد، غلامرضا (1383). «ارزیابی پتانسیل‌های اشتغال­زایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. شماره18، صص 39-56.
-      کشاورزحداد، غلام رضا؛ چراغی، داوود (1386). «رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی بخش های اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده 1375». پژوهشنامه اقتصادی. سال7، شماره1 (پیاپی 24)، صص 47-75.
-      موسایی، میثم (1390). مبانی اقتصاد توریسم. انتشارات مهکامه. تهران. صص 28-30.
-      میراج، فرحنار (1386). «اثر جاذبه های گردشگری استان سمنان بر پویایی اشتغال». تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال7 شماره10، صص39-58.
-      میرزایی، رحمت (1388). «تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه». روستا و توسعه، سال 12، شماره4، صص 49-76.
-      هنری، حبیب (1390). «نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذی نفعان». پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره8، صص95-113.
 
 
-      Dubreuil. M. 2009. Human resource module to Canadian TSA: Role as information source and as instrument for training adjustment. 5th UNWTO International Conference on tourism statistical. Pp: 24.
-      Everett, S. 2012. Economic impact of London 2012 Olympic Games. Windermere  and  Bowness Chamber of Trade.pp:14.
-      Homafar.F, Honari. H , Heidary.A, Heidary.T&Emami A (2011). “The role of sport tourism in employment, income and economic development”. Journal of Hospitality Management and Tourism. Vol 1.2(3), pp: 34-37.
-      Kasimati E, Dawson P (2009). “Assessing the impact of 2004 Olympic Games on the Greek economy: A small macro econometric model”. Econ. Model, 26(2), pp: 139-146.
-      Leonie L, and Baum, T (2008). “Fun in the family: Tourism and the Common wealth Games”. International Journal of tourism research, 10, pp: 497–509.