با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین فدراسیون‌های مرجع برای الگوبرداری فدراسیون‌های ورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر سازمان کارا تأثیر خاص خود را بر عملکرد سایر سازمان­ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع برای بهره­مندی از الگو‌های مدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح می­باشد. در این تحقیق چهارده فدراسیون ورزشی منتخب ایران که از نظر اینکه جزء رشته‌های ورزشی مادر و فدراسیون‌های مهم و مدال آور بودند، بر حسب اولویت انتخاب شدند. تعداد 112 نفر از کارکنان ، مدیران و رؤسای فدراسیون‌ها به عنوان نمونه تحقیق به سؤالات پرسش­نامه پاسخ دادند. برای تعیین روایی، پرسش­نامه بین 11 نفر از صاحب نظران متخصص در رشته مدیریت ورزشی توزیع و پس از لحاظ نظرها و پیشنهادها در نهایت با روایی 92/0 به تأیید رسید. به منظور تعیین پایایی، پرسش­نامه در هیأت‌های ورزشی استان توزیع و پس از جمع‌آوری با ضریب پایایی 81/0 به تأیید رسید. روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش غیرپارامتریک و کارآمد، ابتدا فدراسیون‌های کارا و ناکارا را تعیین و سپس برای فدراسیون‌های ورزشی ناکارا با استفاده از روش ضریب تأثیر، فدراسیون‌های مرجع مشخص می­کند. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بود و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار MATLAB در تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد از بین فدراسیون‌های کارا، فدراسیون‌های کشتی، تکواندو و فوتبال به ترتیب فدراسیون‌های الگو و مرجع مهمی در عمکرد سایر فدراسیون‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

-           ابطحی نیا، عاطفه؛ میرکاظمی، سیده عذرا؛ کشتی دار، محمد (1392). «بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها با رویکرد ترکیبی BSC EFQM DEA». نشریۀ پژوهش در ورزش دانشگاهی، پاییز 1392 - شماره 4، صص27 - 52).
-      احمدی، پیمان (1395). نقش شاخص‌های کلیدی در حیات سازمان ها. کسب و کارآفرینی.
-      دانشیان، بهروز؛ پیروز، بهزاد؛ حذار، بهنام (1390). ارزیابی عملکرد سیستم‌های فازی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها؛ کاربرد آن در ارزیابی گروه‌های آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی فیروز کوه، سومین همایش تحلیل پوششی داده ها، ص 5 و 6.
-      جبارزاده؛ یونس (1392). «شناسایی شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا».فصلنامه نظارت و بازرسی، سال هفتم، شماره 24.
-      رمضانی نژاد، رحیم؛ صاحبکاران، محمد علی؛ آقایی خلیق، ایرج (1393). «تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران». مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 2، صص 11-24.
-      سند راهبردی نظام جامع توسعه‌ی تربیت بدنی ورزش کشور (1388). سازمان تربیت بدنی کشور. دفتر علمی – مدیریت توسعه و ورزش. دبیرخانه ستاد تدوین برنامه پنجم توسعه.
-      گزارش بخش تربیت بدنی و ورزش در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1388).
-      مجاهدی، زینب (1392). طراحی مدل جامع برای ارزیابی کیفیت عملکرد داوران فوتبال لیگ برتر در ایران با رویکرد آنتروپی فازی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی.
-      صابونچی،رضا؛ موسوی، سید محمد ( 1395). «تحلیل کارآیی و اولویت بندی اداره‌های ورزش و جوانان استان لرستان با DEA». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 11، ص 87-95.
-      فتحی، فرید؛ معرفت، داریوش؛ طالبی رضا ( 1394). «شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های انتخاب مدیران ورزشی به روش AHP». فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 6، ص ص 55- 49.
-      همایون، هادی؛ رضایی، اکبر؛ محمدی، علیرضا و همکاران (1395). «رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی». مدیریت و علوم انسانی. همایش ملی صص 4-5.
 
 
-      D.Alexandra, M. Miragaia, (2017). “The strategic involvement of stakeholders in the efficiency of non-profit sport organisations: from a perspective of survival to sustainability”. Journal Brazilian Business Review. Jan-Feb.p.42-58.
-      Jahanshahloo. G.R, F.Hossenzadeh Lotfi, R. SHahverdi, M. Adabitabar(2009). “Ranking DMUs by Norm whit Fuzzy Data in DAE” Science Direct , Chaos, Solitons and Fractals 39, 2294- 2302.
-      Karakus ,seydi and et al. (2011). “Evaluation of the factors that affect performances of active football referees in Turkey”. African journal of business management vol. 5(20),pp.8215-8223,16 september,.
-      Mehregan, M.R. ( 2014). “Efficiency and Productivity evaluation of Iran Insurance Stock Company's branches based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Index in the presence of Weight”. Journal of Modiriat-E-Farda, 13 (4), 109-135.
-      Myers, N. D., & Jin,Y. (2013). “Exploratory structural equation modeling and coaching competency. In P. Potrac, W. Gilbert, & J. Dennison (Eds.)”, Routledge handbook of sports coaching, 81- 95, London: Routledge.
-      Peng,. Y and L.Ming (2011). Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu, Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & management,814 - 818.
-      Peterson, D, Nix, C.L, (2010). “The Effect of the coaches use humor on female volleyball players evaluation of their coaches”. Journal Of Sport Behavior,PP: 14-20.
-       Valderrama T, García C, Rodríguez, V B, Revuelta, D.( 2013). “Balanced Scorecard and Efficiency: Design and Empirical Validation of a Strategic Map in the University by Means of DEA”. American Journal of Operations Research.; 3:3