با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیأت علمی رشته‏های علوم ورزشی آشنا با ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی از نظرات 25 تن از متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک استفاده شد که نمونه‏ها به طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 117 تن به طور تصادفی – طبقه‏ای برای نمونه پژوهش برگزیده شدند. جهت دست‏یابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‏ها و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک تهیه و با نظر متخصصین و خبرگان رشته ژیمناستیک فهرست تهیه شده نهایی شد. سپس بر مبنای فهرست تهیه شده پرسش‌نامه‏ای شامل 96 سؤال در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت‏ها و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک تنظیم شد که روایی آن توسط 15 تن از متخصصین تأیید شد و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش‏های آماری توصیفی و روش‏های آماری استنباطی از جمله تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزارهایAMOS و SPSS استفاده شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران دارای 15 نقطه قوت، 21 نقطه ضعف، 9 فرصت و 4 تهدید می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

-      رابینز، استیفن پی؛ دی، سنزو ؛ دیوید،ای(1943). ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و همکاران(1379). مبانی مدیریت. چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
-      رابینز، استیفن. (1943).مترجم، الوانی، سید مهدی؛ دانایی فرد، حسن (1388). تئوری سازمان، چاپ بیست و نهم، انتشارت صفار، ص 177
-      رضاییان، علی (1387). اصول مدیریت، چاپ نوزدهم، انتشارات سمت، صص 92-90.
-      صمد زاده، نیما (1382). بررسی و توصیف وضعیت ژیمناستیک مردان کشور طی سالهای 1377 الی 1381. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ص3 و 107
-      قاسمی، محمدهادی(1384). مقایسة دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راه‏کارهای پیشرفت ورزش ژیمناستیک کشور. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم. صص 88- 85
-      کونتز، هارولد؛ اودانل، سیریل؛ ویریچ، هینز(1908). مترجم، چمران، محمد هادی (1380). اصول مدیریت، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.ص 6
-      گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب (1386). «طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور». نشریه حرکت، شماره 14، صص 54-33
 
 
-      Education 360°(2011). National Education Strategy. 2012 – 2017, pp 11-12 http://www.gymsportsnz.com
-      Trinidad & Tobago Gymnastics Federation (2011). OPERATIONAL PLAN 2012-2013, pp:9-10 http://www.ttgymnastics.com
-      Li, Hongchang. Li ,Hongyu.(2013), “SWOT Analysis and Development Strategies on the Chinese Wushu”, Informatics and Management Science III, Volume 206, pp 517-524
-      Moosavi S. J., Habibian M., Safania A. M. (2012). “I.R. Iran wrestling strategy specifying, determining and analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vole, 3 (9) pp:1769-1778.
-      Pan American Triathlon Confederation (2014). “PATCO. 2014 – 2020 Strategic Plan”, PATCO Congress Minutes, pp: 1-29.
-      South Africa Gymnastics Federation,.(2014), (SAGF) 2020 VISION PP 6, http://www.sagf.co.za/aerobics/2-sagf-documents
-      Yuping, chen.(2013). Chinese Rhythmic Gymnastics Development Trend Research Based on the SWOT Analysis. Beijing Sport University. http://www.dissertationtopic.net/doc/1970422.