با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می‌‌باشد. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعۀ هدف می‌باشد. جامعۀ برابر نمونۀ آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎرۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا  پایان سال 1394 به تعداد 96 مقاله است. یافته‌ها نشان داد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ در فصلنامه‌های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران با 17 مقاله ﻣﻨﺘﺸﺮ‌ گردید. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎی اقتصادی و جامعه‌ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮد. در (%5/86) ﭘﮋوﻫﺶ‌‌ﻫﺎ از روش ﻛﻤّﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ گروه (هیأت‌علمی، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی و کارآفرینان ورزشی کشور) و نیز ﻣﻠّﻲ (کمیته و آکادمی ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان) با (%26) ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ است و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی ﻛﺎرکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها و شهرستان‌ها، کارکنان هیأت‌ها و فدراسیون‌های ورزشی با (%20) ﺻﻮرت ﮔﺮفت. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ از داده‌ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﻲ (%5/85) ﺑﺎ اﺑﺰار پرسش­نامه (%77) انجام شد و اﺳﺘﻔﺎده از داده‌ﻫﺎی ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ راﻳﺞ بود. (%55) ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ به­طور ملّی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه (%75/70) ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. (%5/43) ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دارای یک ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ زن ﺑﻮدﻧﺪ. روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی، از ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ‌ﮔﻴﺮی دارد. نتایج نشان داد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖهای ﻣﻮﺟﻮد و روﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، روﻳﻜﺮدی آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮآوری و ﺧﻠﻖ ارزش در ورزش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها

-      اﺣﻤﺪ ﭘﻮر دارﯾﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﻮد؛ ﻣﻘﯿﻤﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ (1388). ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻧﺎﺷﺮ: ﺳﺮﯾﺮا، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ.
-      شریفیان، اسماعیل؛ یوسفی زرندی، محمدحسین؛ قهرمان تبریزی، کوروش (1395). «موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. (1). ص ص: 73-82.
-      طالب‌پور، مهدی؛ روحانی، میثم؛ آزادواری، سمیرا (1393). کارآفرینی ورزشی از تئوری تا عمل. تهران: نشرآوای ظهور.
-      ﻋﺮﺑﻴﻮن، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ؛ ﻋﺒﺪاﷲ‌زاده، غلامحسین؛ ﺷﺮﻳﻒ‌زاده، ﻣﺤﻤﺪﺷﺮﻳﻒ (1394). «ﺗﺤﻠﻴﻞﻣﺤﺘﻮای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی در اﻳﺮان». ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع).، 7 (2): 79-103.
-      فلاحی، احمد (1393). جزوه کارآفرینی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (یادگار امام)، ص 29.
-      فرهنگی، علی اکبر؛ صفرزاده، حسین (1384). «طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی». ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد. ؛ دوره 12, شماره 14، صص 1-20.
-      فرید، داریوش (1388). «بررسی رابطۀ بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیر ورزشکار (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)». مدیریت ورزشی. شماره 2. صص:116-97.
-      محمدی، میترا؛ صیادی، محمدامین؛ سیدعامری، میرحسن (1395). «تبیین کارآفرینی سازمانی براساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورۀ 5، شماره1، صص: 23-33.
-      مدهوشی، مهرداد؛ ساداتی، عبدالرحیم (1390). «بررسی اثرگذاری فرآیند مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران)». توسعه کارآفرینی. (12): 26-7.
-      وﻛﻴﻠﻲ، ﻳﻮﺳﻒ؛ اﻧﺼﺎری، ﻣﺤﺴﻦ (1390). «ارزیابی روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻛﺸﻮر و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ‌های آینده». توسعه کارآفرینی، 4 (13): 185-204.
 
 
-      Ashouri, T; Boroumand, M R. (2014). “The Relationship between Knowledge Management and the Process of Entrepreneurship in Sport Organizations”. Annals of Applied Sport Science, vol. 2, no. 3, pp. 41-56.
-      Brazeal, D. & Herbert, T. (1999). The Genesis of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3): 29-45.
-      Burgel, O., & Murray, G. C. (2000). “The international market entry choices of start-up companies in hightechnology industries”. Journal of International Marketing, 8(1), 33–62.
-      Carland, J. W., Boulton, W. R. and Carland, J. c. (1984). “Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization”, Acadamy of Management Review, 9, 354-359.
-      Crook, T. R., Shook, C. L., Morris, M. L. & Madden, T. M. (2010). “Are We There Yet? An Assessment of Research Design and Construct Measurement Practices in Entrepreneurship Research”. Organizational Research Methods, 13(1): 192-206.
-      Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A Planing Approach, Engiewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
-      Jennings, R., (1994). Multiple Perspective of Entrepreneurship Test, Redings, and cases, Cincinnati, Ohio: South-western Publishing Co.
-      Hardy, S. (1986).Entrepreneurs, organizations, and the sport marketplace: Subjects in search of historians”. Journal of Sport History, 13, 14–33.
-      Hebert, R. F. and Link, A. N. (1998). The Entrepreneur: Mainstream Views and Radical Critiques, 2nd edn. New York: praeger.
-      Kiss, A.N. Danis, W. M. & Cavusgil, S. T. (2012). “International Entrepreneurship Research in Emerging Economies: A Critical Review and Research Agenda”. Journal of Business Venturing, 27: 266-290.
-      Landström, H., Harirchi, G., & Astrom, F. (2012). “Entrepreneurship: Exploring the Knowledge Base”. Research Policy, 41 (7): 1154-1181.
-      Link, A. N. and Siegel, D. S. (2007). Entrepreneur is as innovator, Innovation, Entrepreneurship, and Technological change, Oxford University Press, ISBN 978-0-19926883-2 (Pbk).
-      McElwee, G. & Atherton, A. (2005). “Publication Trends and Patterns in Entrepreneurship: The case of The International Journal of Entrepreneurship and Innovation”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12 (1): 92-103.
-      Mullen, M.R, Budeva, D.G. & Doney, P.M. (2009). “Research Methods in the Leading Small Business-Entrepreneurship Journals: A Critical Review with Recommendations for Future Research”. Journal of Small Business Management, 47: 287-307.
-      Önera, M. Atilla, Özlem Kunday. (2016). a study on Schumpeterian and Kirznerian entrepreneurship in Turkey: 2006–2013. Technological Forecasting & Social Change 102: 62–71.
-      Paulin, W., Coffey, Rand Spaulding, M. (1982). “Entrepreneurship Research: Method & Directions, In C. Kent, D. Sexton & K. Vesper (eds). Encyclopedia OF Entrepreneurship”. England Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 353-373.
-      Premand, Patrick; Prodmann, Stefanie; Almeida, Rita; Grun, Rebbeka and Barouni, Mahdi. (2016). “Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment among University Graduates”. World Development. Vol. 77. Pp: 311-327.
-      Rietveld, Cornelins, A.; Bailey, Henry; Hessels, Jolanda and Zwan, Peter Vander. (2016). “Health and Entrepreneurship in Four Caribbean Basin Countries”. Economics and Human Biology. 21: 84-89.
-      Sarasvathy, S. D. (2003). “Entrepreneurship as a Science of the Artificial”. Journal of Economic Psychology, 24: 203–220.
-      Schumpeter, J. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy. (3rd Ed). New York: Harper & Row.
-      Schein, E.H. (1994). “Entrepreneurs: what they're really like”, vocational education journal. Vol. 64, No. 8, PP: 42-44.
-      Shane, S. and Venkataraman. S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review 13, 257-279.
-      Sweeney, J. (2007). “Sportscast: Ten controversial issues confronting the sports industry”. The Futurist, 41(1): 35–39.
-      Urbano, David; Aparicio, Sebastian. (2016). “Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence”. Technological Forecasting & Social Change 102: 34–44.
-      Wolfe, T. (1984). The Right stuff, New York: Bantam.