با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد یررسی ارتباط علّی ماهیّت باشگاه و گرایش به کارآفرینی و بازار با عملکرد در مدیران باشگاه‏های ورزشی شهر تهران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل1280 نفر از کلیه آقایان و بانوان که در سال 1394 در شهر تهران مدیر باشگاه بودند، تشکیل شد. در این تحقیق تعداد 700 پرسش­نامه به­صورت نمونه­گیری خوشه ای- مرحله‌ای توزیع و 88 درصد پرسش­نامه‌ها قابل بررسی تشخیص داده شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های استاندارد شدۀ بازاریابی کارآفرینانه بوچر و همکاران  (2008)، مقیاس ماهیت باشگاه، خزایی (1392)، مقیاس عملکرد فاضل (1391)، مقایس گرایش به بازار مقیمی و همکاران (1390) و گرایش به کارآفربنی محمدی (1390) استفاده شد. آلفا کرونباخ برای پرسش­نامه‌ها به‌ترتیت 81/0، 92/0، 75/0، 70/0 و 72/0 گزارش شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل­یابی معادلات ساختاری  به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مورد بحث با عملکرد سازمانی، به جز گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی متغیرهای مورد بحث با بازاریابی کارآفرینانه، بجز گرایش به بازار رابطه مثبت و معنی‏داری وجود داشته است. همچنین شاخص برازش مدل  GOF=0/621 گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.

کلیدواژه‌ها

-      پاکدل، محمدرضا؛ نایبزاده، شهناز؛ دهقان دهنوی، حسن (1390). «ارزیابی تاثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: گروه پوشاک پل)». مدیریت بازاریابی، 6(10): 26-1.
-      حجازی، سید رضا؛ حسینی مقدم، سید محمدرضا (1392). «تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک‌ها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی (مطالعه‌ی مودی: بانک‌های دولتی و خصوصی استان گیلان)». کار و جامعه، 166: 53-44.
-      خزایی پول، مرتضی (1392). بررسی تأثیر بازاریابی کار آفرینانه بر ماهیت دانشگاه، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.
-      حسینی مقدم قوچان کهنه، سیدمحمدرضا؛ کاظمی، مصطفی؛ مهارتی، یعقوب (1393). بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه:(شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر‌های صنعتی شهرستان مشهد). اولین همایش بازاریابی: فرصت‌ها و چالش ها، مشهد.
-      حسینی، حمیده سادات (1386). بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان یزد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
-      رضوی، مصطفی؛ زالی، محمدرضا؛ رشیدی، محمود؛ دیداری، جاوید (1390). «نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 3(5): 100-101.
-      عربیون، ابوالقاسم؛ دهقان نجم آبادی، عامر؛ رضازاده، آرش؛ زرنگاریان، یوسف؛ ساعدی تپه رشت؛ توفیق (1390). «تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران (پردیس های مستقر در شهر تهران)». تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری). 45(58): 53-33.
-      میرصفاییان، حمیدرضا (1395). «بررسی ارتباط میان سبک‌های رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 4(16): 41-35
-      نقی زاده، محمد؛ طباطبائیان، سید حبیب اله؛ حنفی زاده، پیام؛ منطقی، منوچهر؛ نقی زاده، رضا (1392). «تأثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه­ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه­های بخش اویونیک ایران». مدیریت توسعه فناوری. 1(1): 36-9.
-      هنری, حبیب؛ مندعلی زاده، زینب (1392). «چهارچوب تدوین و تبیین مأموریت کارآفرینی در ورزش از دیدگاه صاحب نظران ورزشی». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی.2(2): 60-49
-      یدالهی فارسی، جهانگیر؛ غلامی، ناصر؛ حمیدی، مهرزاد؛ کنعانی، علی (1390). «مطالعۀ موانع کارآفرینی در ورزش کشور». توسعه کارآفرینی، 3(12): 124-105.
 
 
-      Adams, P. S. (2001). “Government entrepreneurship: The case of Henry Kaiser”. Management research, 4: 1.
-      Anderson, B., Eshima, Y. (2011). “The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs”. Journal of Business Venturing, 28(3): 413–429.
-      Becherer, R. C., Haynes, P. J., Helms, M. M. (2008). “An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator”. Journal of Business and Entrepreneurship, 20(2): 44- 63.
-      Charles, Lagat,. Joel, Chepkwony,. Cheruiyot Samwel, Kotut (2012). “Market Orientation and Firm Performance in the Manufacturing Sector in Kenya”. European Journal of Business and Management, 4(10):20-27.
-      Fornel, C., &Lacker, D (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 28: 39-50.
-      Gonzalez-Benito, O.,.Gonza´lez-Benito, J., Mun˜oz-Gallego, PA. (2009). “Role of entrepreneurship and market orientation in firms' success”. European Journal of Marketing, 43(3/4): 500-522.
-      Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., & Celikkan, H. (2012). “The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58: 871-878.
-      Hichman. Thomas M., Lawrence, Katherine E. & Ward, James C. (2005). “A Social Identities Perspective on the Effects of Corporate, Sport Sponsorship on Employees”. Sport Marketing Quarterly, 14(3): 148-157.
-      Hills, G. E., Hultman, C. M. (2011). “Academic Roots: The Past and Present of Entrepreneurial Marketing”. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24(1): 1–10.
-      Hulland, J. (1999). “Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies”. Strategic Management Journal, 20(2): 195-204.
-       Idar, Raduwan and Mahmood, Rosli (2011). Marketing orientation as mediator to entrepreneurial orientation and performance relationship: evidence from Malaysian smes. The 8th SMEs in a Global Economy Conference, “Rising to the Global Challenge: Entrepreneurship and SMEs development in Asia”, p 227.
-      Jones, R., Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: a conceptual exploration”. International Small Business Journal, 29(1): 25-36.
-      Jyoti, Jeevan and Sharma, Jyoti (2012). “Impact of Market Orientation on Business Performance: Role of Employee Satisfaction and Customer Satisfaction”. Vision, 16(4): 297-313.
-      Kara, A., Spillan, J. E. and DeShields, O. (2005). “The effects of a market orientation on business performance: a study of small-sized service retailers using MARKOR scale”. Journal of small business management. 43(2): 105-118.
-      Keh, H. T., Nguyen, TH. T. M., Ng, H. P. (2007). “The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs”. Journal of Business Venturing, 22(4): 592–611.
-      Kilenthong, P., Hills, G. E., Hultman, C., Sclove, L. S. (2010). “Entrepreneurial Marketing Practice: Systematic Relationships with Firm Age, Firm Size, and Operator’s Status”. International symposium on marketing & entrepreneurship, September 6-8 2010, St. Gallen, Pp. 1- 15.
-      Kocak, A., Abimbola, T. (2009). “The effects of entrepreneurial marketing on born global performance”. International Marketing Review. 26(4/5): 439-452.
-      Miles, M., Darroch, J. (2004). “Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage”. European Journal of marketing, 40(5/6): 485-501.
-      Miles, M., Gilmore, A., Harrigan,P,. Lewis, G.,  Sethna,Z (2014). “Exploring Entrepreneurial Marketing”. Journal of Strategic Management 18:94-11
-      Miller, D. & Friesen, P. H. (1982). “Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of strategic momentum”. Strategic Management Journal, 3(1): 1-25.
-      Morris, M. H., Schindehutte, M., LaForge, R. W. (2004). The Emergence of Entrepreneurial Marketing: Nature and Meaning. Chapter in Entrepreneurship: the Way Ahead, Harold P. Welsch, editor, Routledge.
-      Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., Frese, M. (2009). “Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future”. Entrepreneurship: Theory and Practice 33(3):761 – 787.
-      Russell S. Winer (2002). “Dynamic Customer Relationship Management: Incorporating Future Considerations into the Service Retention Decision”. Journal of Marketing: January, 66(1): 1-14.
-      Schuster1,O., Falkenreck1, C., & Wagner, R (2015). Entrepreneurial Marketing in Last decade. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, At Genoa, Italy. September2015
-      Thomas, L. C., Painbéni, S. & Barton, H. (2013). “Entrepreneurial marketing within the French wine industry”. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 19(2): 238-260.