با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

2 مربی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدزرین دشت

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. روایی آن مورد تأیید و ضریب پایایی ابعاد پرسش­نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ وفاداری به برند (0.84)، تعویق تصمیم (0.67)، شباهت (0.60)، اطلاعات زیاد (0.65) و ویژگی مبهم (0.80) به­دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. با توجه به ضرایب معناداری و t استخراج شده، نتیجۀ آزمون فرضیات در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد که: سردرگمی مصرف کننده تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم گیری (28.773=t، 0.675=β) و وفاداری (25.692=t، 0.776=β) به برند ورزشی دارد. شباهت محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر وفاداری به برند ورزشی دارد (4.025=t، 0.225= β) ولی بر تعویق تصمیم تأثیر ندارد (1.113=t، 0.114=β). اطلاعات انبوه محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم (1.326=t، 0.067=β) ندارد اما بر وفاداری (2.811=t، 0.151=β) تأثیر دارد. ابهام در انتخاب محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم­گیری (5.570=t، 0.545=β) و وفاداری (7.852=t، 0.476=β) دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که افزایش سردرگمی مصرف­کننده باعث افزایش تعویق تصمیم‌گیری خرید مشتریان می‌شود و ممکن است که مصرف­کننده برند خود را تغییر دهند و این می‌تواند بر میزان وفاداری به نام برند ورزشی تأثیر داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

-      تش پور، حمید؛ میس جنتیان، سمیرا (1382). روان شناسی رفتار مصرف کننده. تهران، انتشارات روزآمد
-      جزنی، نسرین؛ عزیزی، شهریار؛ عسگر حلوایی، علی (1389). «سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال». چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3(پیاپی 36)، صص، 9 -24
-      جلالی فراهانی، مجید؛ محمودی، احمد؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ مرادی، آرام (1392).« مقایسة وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران». مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 2، صص، 95-108.      
-      جلیل وند، محمدرضا؛ سمیعی، ندا؛ مهدوی نیا، سید حسام‌الدین (1391). «تأثیر اجزای ارزش برند بر تصمیم خرید کاربرد مدل دیوید آکر در صنعت خودرو». مجله مدیریت و تجارت بین‌المللی، دوره 2، شماره 3، ص، 158-149.
-      صالح اردستانی، عباس و سعدی، محمدرضا (1386). رفتارمصرف‌کننده؛ عوامل درونی و بیرونی، تهران، انتشارات اتحاد.
-      صفر زاده، حسین؛ خیری، بهرام؛ آقا سید آقا، ریحانه (1390). «بررسی تأثیر عوامل زمینه ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان». مجله مدیریت بازاریابی، شماره، 10، صص، 65- 94
-      ضیایی، علیرضا؛ بحرینی زاده، منیژه (1391). «بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف­کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن‌ها از نام و نشان‌های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری». تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی (7)، صص 105-121
-      کشگر، سارا؛ سلمان، زهرا؛ جباری، ژاله (1392). «رابطة رضایتمندی و وفاداری با ویژگی‌های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز». مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، صص، 117-136
-      کاپفر، ژان (1385 ). مدیریت راهبردی نام تجاری، (مترجم: سینا قربانلو)، تهران: مبلغان
-      گیلانی نیا، شهرام؛ موسویان، سیدجواد (1389). «تأثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی». مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، دوره 5 , شماره 14، صص، 103 - 119.
-    مهدیه، امید؛ چوبتراش، نشاط (1393). «درگیری ذهنی مصرف کننده و تصمیم‌گیری خرید (مطالعه موردی: تلفن همراه)». مجله مدیریت بازاریابی، شماره 22، صص، 131-150.
-      هاوکینز، دل (1385). رفتار مصرف کننده، ترجمۀ احمد روستا و عطیه بطحایی، تهران، انتشارات سارگل
 
-      Aaker, D, A , (1996). Building Strong Brands, New York: The Free Press
-      Alarabi, S., Gronblad, S. (2012). “The Effects of Consumer Confusion on Decision Postponement and Brand Loyalty in a Low Involvement Product Category”. Uppsala University - Master Thesis. 1-52.
-      Delgado Ballester, E., & Munuera Aleman, J. (2001). “Brand trust in the context of consumer loyalty”. European Journal of Marketing, 35(11/12) ,PP: 12381258.
-      Foxman, R. E., Muehling, D. D. & Berger, P. W, 1990, “An investigation of factors contributing to consumer brand confusion”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 24, pp: 170-189.
-      Ghosh, T, Gopal Rao, V(2014). “Consumer Confusion in Mobile Application Buying: The Moderating Role of Need for Cognition”. International Journal of E-Business Research, 10(4) ,PP: 52-70
-      Harris, L. C. & M. M. H. Goode (2010). “The Four Levels of Loyalty and the Pivotal Role of Trust: a Study of Online Services Dynamics”. Journal Relailing, 80(. 2) , PP: 139-158
-      Haubl, G. (1996). “A cross-international investigation of the effects of country-of-origin and brand name of the evaluation of a new car”. International Marketing Review, 13( 5) , pp: 76-97.
-      Hong, I.B., Cho, H. (2011). “The impact of consumer trust on attitudinal loyalty and purchase intentions inB2C e-marketplaces: Intermediary trust vs. seller trust”. International Journal of Information Management, 31, pp: 469- 479.
-      Khor, P. H.a, Lim, K. C.b, Siti Norshilla Mohd Aris(2016). “Dimension of Sports Brand Loyalty Among Youths in Perlis”. International Academic Research Journal of Social Science 2(1) ,PP: 49-54
-      Kim, Y. K., & Trail, G. (2011). “Constraints and motivators: A newmodel to explain sport consumer behavior”. Journal of Sport Management, 24(2) , pp:190-210
-      Kinuthia, L. N., Mburugu, K. G., Muthomi, H. N., & Mwihaki, M. (2012). “Factors influencing brand loyalty in sportwear among Kenyan University students: The case of swimmers”. Asian Journal of Social Sciences Humanities, 1(4) ,PP: 223–231
-      Klink R.R. & Smith D.C.(2001). “Threats to the external validity of brand extension research”. Journal of Marketing Research, 38, PP:326-335.
-      Lai, L.,(2011). “Maximizing and customer loyalty: Are maximizers less loyal”?, Judgment and Decision Making, 6, pp: 307–313.
-      Lau, C. M.,(2006). “The Brand Loyalty Of Sportswear in HongKong”. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 5 (1) :1-13
-      Lianxi Zhou (2005). “Understanding Consumer Confusion on Brand Origin in a Globalizing World", in AP - Asia Pacific Advances in Consumer Research Volume 6, eds. Yong-Uon Ha and Youjae Yi, Duluth, MN” : Association for Consumer Research, PP: 359-363
-      Liefeld, J. P. (1993). “Consumer use of Country-of-origin information in product evaluations: evidence from experiments, In Papadopoulos, N. and Heslop, L. A. (Eds), Product Country Image”: Impact and Role in International Marketing, Haworth, New York, NY, pp: 117-156.
-      Lora, S., Cowie, B. S. (2001). “Relationship between male cyclists' sport clothing involvement sport clothing interests and commitment to cycling”. Thesis (M.S)Ohio state university.
-      Mao, J,(‏2010). “Consumer Brand Loyalty”. International Journal of Business and Management, 5, No 7 July 2010.
-      Oliver, R.L. (1999). “Whence Consumer Loyalty?” Journal of Marketing, No 63, pp 33-44.
-      Park, J E, Yu, J & Zhou, J X 2010, “Consumer innovativeness and shopping styles”. Journal of Consumer Marketing, Vol. 27 No. 5, pp.437-446.
-      Park, Y. (2007). Investigating Online Decision-Making Styles. Unpublished Dissertation. College Station, TX, TexasA&M University, 2007.
-      Reichheld, Frederick F., Robert G. Markey Jr., and Christopher Hopton (2000). “E-Customer Loyalty–Applying the Traditional Rules of Business for Online Success”. European Business Journal, 12 (4) , PP: 173–79.
-      Sahney, S. (2012). “Consumer Behavior”, Available: www.NPTEL.IITM.ac.ir
-      Salma Bibi Sajid Iqbal(2015). “Taxonomy of Consumer Confusion and Word of Mouth”. Journal of Marketing and Consumer Research n International Peer-reviewed Journal, 18, PP: 37- 43
-      Solomon, R. M., Bamossy, G., Askergaard, S. & Hogg, K. M., (2010). Consumer behaviour: A European perspective, 4th ed., Edinburgh: Pearson Education.
-      Tamburian,. C (2013). “The Effect of Consumer Confusion on Brand Loyalty on Low Involvement Product Category”. Journal EMBA, 1 (4) ,PP: 987-997
-      Turnbull, Peter W., Sheena Leek, and Grace Ying (2000). “Customer Confusion: The Mobile Phone Market”. Journal of Marketing Management, 16 ,PP: 143-163
-      Walsh, G. & Mitchell, V-W., (2010) , “The effect of consumer confusion proneness on word of mouth, trust, and customer satisfaction”. European Journal of Marketing, 44, pp. 838-859
-      Walsh, G., Henning-Thurau, T. & Mitchell, V-W.,(2007). “Consumer confusion proneness: Scale development, validation, and application”. Journal of Marketing Management, 23, pp: 697-721.
-      Yee, W. F, Sidek, Y. (2008). “Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear, Int”. Journal of Economics and Management, 2(2) , PP: 221-236.
-      Zhang, T. & Zhang, D. (2007). “Agent-based simulation of consumer purchase decision-making and the decoy effect”. Journal of Business Research, 60, PP: 912–922