با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه مازندران-بابلسر

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد مشهد

چکیده

دارا بودن بالاترین کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‏های همیشگی افراد بوده است که این کار تحقیقی نیز با همین هدف یعنی سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی افرادی که به نوعی در فرایند آموزش سازمان‏های استان مازندران قرار دارند و همچنین مقایسه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام گردیده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که با پرسش­نامۀ مرکب سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی در بین نمونۀ 190 نفری از افراد جامعۀ آماری که شامل اساتید دانشگاه‏ها، فرهنگیان، دانشجویان و دانش‏آموزان استان مازندران اجرا شده است. تعدادى از اساتید و کارشناسان صاحب نظر، روایى این پرسش­نامه را تأیید کردند و پایایى آن را نیز روش آلفاى کرونباخ (91%=α) تأیید نمود. از آزمون‏های آماری کلوموگروف اسمیرنف، تی تک متغیره و لوین، برای درک یافته‏های تحقیق استفاده شده است. نرم افزار استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، SPSS نسخۀ 15 بوده است. یافته‏ها نشان داد که بین سطوح کیفیت زندگی (001/0>p و 13=t)، و شادی فردی (001/0>p و 27/12=t) در اقشار مختلف تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین کیفیت زندگی در ورزشکاران و غیرورزشکاران (253/0 sig= و31/1 F=) اختلاف معناداری وجود داشته ولی در متغیر شادی فردی (07/0 sig= و56/7 F=) این تفاوت معنادار نبوده و بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار در سطح شادی فردی تفاوتی نبوده است. این نتایج نشان می‏دهد که در اقشار آموزشی سطوح کیفیت زندگی با یکدیگر متفاوت بوده و به نوعی می‏توان گفت که حالات برآوردن کیفیت زندگی و شادی فردی در آن‏ها متغیر است. همچنین با توجه به تحقیقات پیشین، تأثیر ورزش در تمامی اقشار مشخص گردید که قابل توجیه است. این نتایج به برنامه‏ریزی بهتر مسئولان کمک کرده تا سطوح و فعالیت‏های این دو متغیر را در اقشار مختلف آموزشی در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها

-      اعظم، رباط؛ شتاب بوشهری، ناهید؛ شفیع‏نیا، پروانه؛ فرزاد، ملکی (1392). «بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به طبقه‏بندی جنسیتی ورزش‏ها»، نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش، تابستان 1392، شماره 1، 87-100.
-      پورطاهری، مهدی؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1390). «ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76 ، تابستان 1390، ص 31.
-      تأدیبی، وحید؛ بیات، زهرا (1391). «اثر هشت هفته تمرین هوازی و مداخله دارویی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، تابستان ١٣٩١، دوره ۱۴، شماره 2، پی در پی42، ص 12.
-      جعفری، علی (1387). رابطه ابعاد شخصیت و خلاقیت با شادکامی دربین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران، ص 128.
-      حیاتی، حمیدرضا (1387). تأثیر محیط فیزیکی مدرسه بر نشاط دانش‏آموزان دورۀ متوسطه شهرستان ساری، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ص 106.
-      درویش پورکاخکی، علی؛ سعیدی، ژیلا؛ عابد، دلاور؛ سعید الذاکرین، منصوره (1388). «ابزارهای اندازه گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی سالمندان»، پژوهش درپزشکی، مجله پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره 33 ، شماره 3، پاییز 1388 ، 162 - 173 .
-      سلطانی، رضا؛ کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج؛ کارشکی، حسین؛ رضایی، سجاد (1389). «بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان»، مجله علوم پزشکی دانشگاه گیلان، دوره نوزدهم، شماره 75، ص 25-35.
-      سوری، ابوذر؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ سوری، ربیع اله (1395). «رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه»، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شمارة 4، (16پیاپی)، بهار 1395 ، ص 84 -75.
-      رمضانی، علیرضا؛ نظریان مادوانی، عباس (1392). «ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان»، نشریه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)، صص 85-98.
-      صالحی، تهمینه؛ دهقان نیری، ناهید (1390). «ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران»، فصلنامه پایش، سال دهم شماره دوم بهار ١٣٩٠ صص 175- ١٨١.
-      فضل الهی، سیف اله؛ جهانگیر اصفهانی، نرگس؛ حق گویان، زلفا(1390). «سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی، دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران»، مجله روانشناسی و دین، شماره 4 (پیاپی 3)، ص 86.
-      عباسی، ناهید (1383). بررسی عوامل موثر بر نشاط و شادابی دانش آموزان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان‏های دخترانه شهر اصفهان درسال تحصیلی 1382، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان، ص 89.
-      عصاررودی، عبدالقادر؛ گل­افشانی، اصغر؛ اکابری، سید آرش (1390). «ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران»، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، - دوره سوم، شماره 4، صفحات 88.-79.
-      غلامی، علیرضا (1388). «عوامل مؤثر بر کیفیت کاری کارکنان در سازمان»، دو ماهنامه توسعه‏ی انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24، ص 22.
-      وفایی مقدم، علی (1391). بررسی عوامل بی رغبتی به ورزش در فرهنگیان استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران-بابلسر، ص 64.
 
 
-      Bobjevicm, k., & kovacevic, j.(2016). the effect of physical exercise on quality of life during pregnancy, open conference systems, p:30.
-      Brown, J. (2004). “Models of Quality of Life: A Taxonomy, Overview and Systematic Review of the Literature”, European Forum on Population Ageing Research,p:31.
-      Chaput , J P ., & Klingenberg, L., & Rosenkilde , M. Gilbert ,JA., & Tremblay ,A., & Sjdin , A.(2011). Physical Activity Plays an Important Role in Body Weight Regulation. J Obes. 2011; 2011: 360257,45.
-      Dalmida, S G., & Holstad, M M ., & Diiorio ,C., & Laderman ,G. (2011). “Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life Among African-American Women with HIV/AIDS”, Appl Res Qual Life; 2011 : 6 (2) : 139-157.
-      Drosdzol, A., & Skrzypulec, V., & Mazur, B. Pawliñska -Chmara, R.(2007). “Quality of life and marital sexual satisfaction in women with polycystic ovary syndrome”. Folia Histochemica Cytobiologica 2007;45: 93-7.
-      Easterline, H.R.(2013). “Explaining Happiness”, Proceding of the National Academy of Sciences,v 16, p 116.
-      Egede, L E ., & Ellis, C.(2010). “Diabetes and depression: global perspectives”. Diabetes Res Clin Pract. 2010 Mar;87(3):302-12.
-      Gary, RA., & Sueta , CA., & Dougherty, M. Rosenberg, B., & Cheek ,D ., & Preisser , J.(2012). Home-based exercise improves functional Graham C, The Economics of Happiness, The Brooking Institution, p231.
-      Lyubomirsky , S.(2013) . “Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change”, Review of General Psychology, v 9, .p 113.
-      Levasseur, M., & Desrosiers , J., & St-Cyr Tribble ,D. (2008). Do quality of life, participation and environment of older adults differaccording to level of activity? Health Qual Life Outcomes 2008; 29: 6-30.
-      Lucas, R . E ., &Diner. E., &. Suh. E .(2011). Discriminant Validity of Well – Beinge Measures”, Journal of Personality and Social Psychology, v 71, p 616-628.
-      Montier J. (2012). “Global Equity Strategy”, Journal of the Psychology of Happiness, v.9, p 121.
-      Poor, hj. (2016) The Relationship between Spiritual Well-being and Quality of Life in student, Health, Spirituality and Medical Ethics - Vol.3, No.2.
-      Raynsford, N. (2010). Building a Better Quality of Life, A Strategy for more Sustainable Construction,Department of the Environment, Transport and the Regions Eland House,pp:12.
-      Radzewitz, A., & Miche ,Ev., & Herrmann, G., & Nowak, M., & Montanszus, U., & Adam U.(2002). “Exercise and muscle strength training and their effect on quality of life in patients with chronic heart failure”. Eur J Heart Fail. 2002;4(5):627-34.
-      Strack, F., & Schwartz, N.(2013). “Evaluating One’s Life: a Judgement Model of Subjective Well – Being”,Subjective Well – Being: an Interdisciplinary Approach, p 27-47.