با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی دانشگاه یزد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-گرایش تولید دانشگاه یزد

چکیده

سهم بسزای سازمان‌های دولتی در اشتغال و بودجه کشور موجب شده است موضوع کارآفرینی و به­طور خاص‌تر کارآفرینی سازمانی مورد توجه مدیران این سازمان‌ها قرار گیرد. سازمان ورزش و جوانان به­عنوان یکی از سازمان‌های راهبردی کشور می‌تواند با پیاده‌سازی این مفهوم قدم شگرفی در دستیابی به اهداف و مأموریت وجودی خود داشته باشد. هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی به منظور دستیابی به کارآفرینی سازمانی بر اساس عوامل مؤثر بر این مفهوم می‌باشد که در این راستا از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف در کنار مدل‌یابی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 13 خبرۀ آشنا با موضوع تشکیل می‌دهند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد از میان 13 عامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، نه عامل بیش از 90 درصد اهمیت را از سوی خبرگان در دستیابی به کارآفرینی سازمانی دارا می‌باشند که بر اساس این عوامل "محیط عام و خاص" ضمن کسب بیشترین اهمیت در کنار "راهبرد" و "ویژگی کارکنان و مدیران" به عنوان زیربنای مدل نهایی تحقیق مشخص شدند. نتایج تحقیق می‌تواند به عنوان نقشۀ راه، مدیران سازمان را در دستیابی به کارآفرینی سازمانی راهنمایی کند.

کلیدواژه‌ها

-      احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ ناجی میدانی، علی‏اکبر؛ جندقی میبدی، فرشته (1389). «روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‏وری کل عوامل تولید در ایران». پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول، صص 31- 58.
-      الوانی, سید مهدی, دانایی‏فرد، حسن (1380). «مدیریت دولتی و اعتماد عمومی». فصلنامه دانش مدیریت، دوره 14، شماره 55، صص 5-28.
-      الوانی، سیدمهدی؛ کهن هوش نژاد، رضا؛ صفری، سعید؛ خدامرادی، سعید (1392). «شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی». فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 23، شماره 70، صص 24-1.
-      آذر، عادل؛ رجب‏زاده، علی ( 1389). تصمیم‏گیری کاربردی رویکرد MADM. تهران، انتشارات نگاه دانش.
-      آذر،عادل؛ بیات،کریم (1387). «طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری». مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 3-18.
-       پورقاز، عبدالوهاب؛ محمدی، امین (1390). «بررسی رابطۀ منابع قدرت مدیران با ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی کارکنان». پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 111-130.
 
-      حسین‏پور، داوود؛ زارعی‏وش، فاطمه (1389). «الگوی کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی اداره کل تعاون استان تهران)». فصلنامه تعاون، 21 (4)، صص 171-194.
-      حمیدی، ناصر؛ محمدی، نبی‏اله (1388). «کارآفرینی فردی و بنگاهی مطالعه‏ای در اداره کل تربیت‏بدنی استان زنجان». مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 21-34.
-      زنجیرچی، سیدمحمود (1390). فرآیند تحلیل سلسله‏مراتبی فازی، تهران، انتشارات صانعی شهمیرزادی.
-      سعیدی‏کیا، مهدی (1386). اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات کیا.
-      شیبانی‌فر، مازیار( 1391). 22 دقیقه در روز کار مفید کارمندان ایرانی/ در ژاپن مردم ازخستگی مزمن می‌میرند، خبرآنلاین، بهمن، http://www.khabaronline.ir/detail/276747
-      فرهادی محلی، علی (1387). کارآفرینی: مفاهیم، ضرورت و مهارت‏ها، شرکت موج نو ایرانیان.
-      قوچانی، فرخ؛ یزدانی زیارت، محمد (1391). «تأثیر ادراکات
-       محیطی بر کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی: مورد مطالعه سازمان مدیریت منابع آب ایران». فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‏های 27 و 28، صص 67-86.
-      کرباسیان، مهدی؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم؛ زنجیرچی، سید محمود (1390). «طراحی رویکرد تلفیقی از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) و TOPSIS-AHP فازی برای انتخاب و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان چابک». مجله علمی-پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، دوره دوم، پیاپی 2، شماره 1، صص 134-107.
-      محمدی، حمیدرضا؛ احمدی، عبدا...؛ امین‏شایان‏جهرمی، شاپور (1390). «بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی». فصلنامه علمی‏پژوهشی جامعه‏شناسی زنان، سال دوم، شماره اول، 99-119.
-      مقیمی، سید محمد (1383). «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران». فصلنامة فرهنگ مدیریت، 2(7)، صص 27-78.
 
 
-      Antoncic, B. (2007). “Intrapreneurship: A comparative structural aquation modeling study”. Industrial Management & Data Systems, 107(3), 309-325
-      Belousova, O., Gailly, B. and Basso, O. (2010), “A conceptual model of corporate entrepreneurial behavior (Interactive paper)”, Journal of Frontiers of Entrepreneurship Research, 30 (17), pp. 1- 14.
-      David UrbanoClaudia AlvarezAndreu Turró, (2013). “Organizational resources and intrapreneurial activities: an international study”, Management Decision, Vol. 51 Iss: 4, pp.854 – 870
-      Deryck J. van Rensburg , (2014). “Brand intrapreneurs and brand managers: in search of disruption”, Journal of Business Strategy, Vol. 35 Iss: 4, pp.29 – 36
-      Goniadis, Iraklis & Varsakelis, Nikos C. (2012), “Factors affecting patentees to star t-up new venture: evidence from Greece” , International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 18 No. 5,pp. 544-558.
-      Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990). “Corporate entrepreneurship”. Strategic Management Journal, Special Issue 11, 5–15.
-      Haase, H. & Lautenschlager, A. (2010). “The teach ability dilemma of entrepreneurship”. International Entrepreneurship and Management Journal, 6 (1).
-      Kearney, C., Hisrich, R. D., & Roche, F. (2007). “Facilitating public sector corporate entrepreneurship process: A conceptual model”. Journal of Enterprising Culture, 15(3). 275-299
-      Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). “A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship”.International ntrepreneurship and Management Journal, 4(3), 295-313.
-      Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). “Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia”. The Business Review Cambridge, 14(2), pp. 216-221.
-      Luca, M. R., & Cazan, A. M. (2011). “Involvement in entrepreneurial training and personality”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1251-1256.
-      Mikhailov, L., (2003). deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments, Fuzzy sets and systems 134, 365- 385.
-      Morrison, Alison(2006). “A contextualisation of entrepreneurship”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 12 No. 4,pp. 192-209
-      Phan, P. H., Wright, M., Ucbasaran, D., & Tan, W. L. (2009). “Corporate entrepreneurship: Current research and future directions”. Journal of Business Venturing, 24(3), 197-205.
-       Talib F. (2011). “The Barriers To Total Quality Management Implementation Using Interpretive Structural Modeling Approach”. Benchmarking: An International Journal; 18(4): 563-587.