با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ربزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف بررسی رابطه ی مولفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق 14 فدراسیون منتخب ورزشی که 112 نفر از مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ برابر با 81% محاسبه شد. متغیر x1 ورودی اول شامل مؤلفه منابع مالی فدراسیون، متغیر x2 ورودی دوم شامل منابع انسانی و ساختار سازمانی و x3 ورودی سوم که شامل مؤلفه های مدیریت، نوآوری و فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شدند. همچنین برخی از شاخص های مؤلفه مدیریت و منابع مالی، به ترتیب متغیر خروجی Y1 و Y2 در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد. همبستگی چندگانه متغیر X2 با متغیر Y1، 62/0 است و ضریب تعیین 38 درصد نشان دهنده مقدار قابل تبیین واریانس Y1 از روی مولفه X2 است. همچنین همبستگی چندگانه متغیر X2 با متغیر Y2، 92/0 است و ضریب تعیین 85 درصد نشان دهنده مقدار قابل تبیین واریانس Y2 از روی مولفه X2 است. نتایج نشان می دهد برای مولفه Y1، X2 پیش بینی کننده ی مهمتری است و از وزنb بالاتری برخوردار است و X2 ارتباط بیشتری با مولفه‌های Y1 و Y2 دارد. در مجموع رابطه مولفه مستقل پژوهش با متغیر وابسته معنی دار است (05/0> p). در نهایت می توان گفت که متغیر X2 بر روی بهبود عملکرد فدراسیون ها به لحاظ خروجی محور نقش بسزایی را ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

-      ابطحی نیا، عاطفه؛ میرکاظمی، سیده عذرا و کشتی دار محمد   (1392). «بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها با رویکرد ترکیبی BSC EFQM DEA». نشریه پژوهش در ورزش تربیتی، شماره 4، 27-52.
-      احمدی، پیمان (1395). «نقش شاخص‌های کلیدی در حیات سازمان ها». روزنامه فرصت امروز، شهریور.
-    دانشیان، بهروز؛ پیروز، بهزاد و حذار، بهنام ( 1390). ارزیابی عملکرد سیستم‌های فازی با استفاده از تحلیل پوششی
داده‌ها؛ کاربرد آن در ارزیابی گروه‌های آموزشی
. دانشگاه آزاد اسلامی فیروز کوه، سومین همایش تحلیل پوششی داده ها، صص 5-6.
-      حیدری نژاد، صدیقه ( 1383 ). تبیین و تعیین شاخص­های بهره­وری دانشکده‌ها و گروه­های آموزشی تربیت­بدنی دانشگاه­های دولتی، ارائة الگو بهبود عملکرد. رسالة دکتری رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
-      جبارزاده، یونس (1392). «شناسایی شاخص­های مؤثر در سنجش بهره­وری کارکنان، مطالعه موردی بازرسی کل ناجا». فصلنامه نظارت و بازرسی، سال هفتم، شماره 24.
-      روحانی، میثم ( 1391). بررسی شاخص­های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر باشگاه­های فوتبال ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان ص 54.
-      رمضانی نژاد، رحیم؛ صاحبکاران، محمد علی وآقایی خلیق، ایرج (1393). «تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران». مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 2، ص 11-24.
-      رحیمی، غفور (1385). «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان». مجله تدبیر، شماره 173
-       همایون، هادی؛ رضایی، اکبر؛ محمدی، علیرضا و همکاران     (1395). رتبه­بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی. مدیریت و علوم انسانی، همایش ملی. ص  4-5.
-       صابونچی، رضا و موسوی، سید محمد ( 1395). «تحلیل کارایی و اولویت بندی اداره‌های ورزش و جوانان استان لرستان با DEA». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 11، ص 87-95.
-      فتحی، فرید؛ معرفت، داریوش و طالبی، رضا ( 1394). «شناسایی و اولویت­بندی شاخص‌های انتخاب مدیران ورزشی به روش AHP». فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 6، ص ص 55- 49.
-      Escuer, M. Esabel, Cabrian, L. (2011). “Measurement of Efficiency of Football Teams in the Champion League”. Managerial and Decision Economics, 31, p p: 373- 386.
-      Jahanshahloo. G.R, F. Hossenzadeh Lotfi, R. Shahverdi, M. Adabitabar (2009). Ranking DMUs by Norm whit Fuzzy Data in DAE, Science Direct , Chaos, Solitons and Fractals 39,  2294- 2302.
-      Karakus ,seydi and et al. (2011). “Evaluation of the factors that affect performances of active football referees in Turkey”. African journal of business management, vol. 5 (20), pp. 8215-8223,16 september,.
-      Mehregan, M.R. (2014). “Efficiency and Productivity evaluation of Iran Insurance Stock Company's branches based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Index in the presence of Weight”. Journal of Modiriat-E-Farda, 13(4), 109-135.
-      Myers, N. D., & Jin,Y. (2013). Exploratory structural equation modeling and coaching competency. In P. Potrac, W. Gilbert, & J. Dennison (Eds.), Routledge handbook of sports coaching, 81- 95, London: Routledge.
-      Peng,. Y and L. Ming (2011). Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu, Proceedings of the 7th, International Conference on Innovation & management,814 - 818.
-      Peterson, D, Nix, C. L, (2010). “The Effect of the coaches use humor on female volleyball players evaluation of their coaches”. Journal Of Sport Behavior, PP: 14-20.
-      Valderrama T, García C, Rodríguez, V B, Revuelta, D.( 2013). “Balanced Scorecard and Efficiency: Design and Empirical Validation of a Strategic Map in the University by Means of DEA”. American Journal of Operations Research.; 3:30-52