با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استادیار رفتار حرکتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ. شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان آ. ش، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرهای استان، رؤسای هیأت‌های ورزشی، مسئولان و مدیران ورزشی باشگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمینه ورزش قهرمانی فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌دهند که حدود150 نفر می‌باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش گردآوری داده‌های این پژوهش به‌صورت آمیخته می‌باشد، ابتدا توسط مصاحبه عمیق و روش اشباع نظری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی استان آ. شرقی شناسایی شد. سپس پرسش­نامه­ای بر اساس یافته‌های مصاحبه آماده گردیده و در اختیار نمونه‌های پژوهش قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش­نامة محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب‌نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (88 درصد) تأیید شده است. در روش آماری و تجزیه تحلیل اطلاعات این پژوهش، از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون دوجمله‌ای برای تعیین وضعیت گویه‌ها استفاده شد و داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسة میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی‌ها از روش  SWOT استفاده شد و پس از تعیین استراتژی‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها به روش کارت امتیازی متوازن، برنامه عملیاتی ورزش قهرمانی استان تدوین گردید. نتایج تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها نشان داد که ادارة کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در منطقه WO قرار دارد و باید از راهبرد رشد و توسعه در مورد ورزش قهرمانی استفاده نماید. همچنین استراتژی‌های مطلوب به‌دست‌آمده اولویت‌بندی گردید و با استفاده از تکنیک کارت امتیازی BSC به‌صورت عملیاتی تدوین شد و در نهایت مدل استراتژیک به‌صورت عملیاتی و کاربردی با استفاده از روش SWOT و تکنیک کارت امتیازی متوازن جهت توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

-      آذرنیا، هدایت (1384). بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه تبریز به ورزش همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-      امیرتاش، علی­محمد (1384). «وضعیت موجود وشاخص­های استعدادیابی هندبال سالنی مردان از دیدگاه مربیان نخبه کشور». نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 6.
-      بدری آذرین، یعقوب (1385). بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور. رساله دکتری، دانشگاه تهران
-      تندنویس، فریدون و قاسمی، محمدهادی (1386). «مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان وصاحب نظران رشته ورزشی ژیمناستیک، در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور» نشریه المپیک، زمستان، دوره 5، شماره4، (پیاپی 40)، ا صص 17-29.
-      حمیدی، مهرزاد و چوبینه، سیروس (1380). نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
-      خسروی زاده، اسفندیار (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
-      دیوید هانگر، جی و ویلن، توماس ال (1384). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه:  اعرابی؛ سید محمد و ایزدی؛ داوود، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-      رضوی، محمد حسین (1384). «افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش». نشریه حرکت، شماره،23.
-      سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور (1382)، شرکت راد سامانه.
-      غفرانی، محسن (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان سیستان و بلوچستان. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
-      قره، محمدعلی و کلهر، رستم (1394). «تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلیSWOT»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4 (14): 127-117.
-      فرد آر، دیوید (1387). مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-      لطفی، ایرج (1391). بررسی وضعیت راهبردی ورزش همگانی استان کرمانشاه با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و AHP، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
-      معین فرد، محمدرضا (1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائه الگوی توسعه آن. پایان نامه دکتری، دانشگاه خوارزمی.
-      مهرآیین، محمدرضا (1387). نظریات جدید جامعه شناسی و ورزش. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-      نصیرزاده، عبد المهدی (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
-      دیوید هانگر، جی و ویلن، توماس ال (1389). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و دکتر حمیدرضا رضوانی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
 
-      Australian Sports Commission. (2013). Traditional indigenous games, suitable for school years K˚3. Ritrieved 2013 Dec; from: www. ausport. gov.au/isp
-      Buch, T. (2006). Resident perception of event impacts: Taupo and Ironman Newzealand. Master’s Thesis, AUT University.
-      Frolich, N,. Klit Kou, A,. (2006), Strategic Management in Higher Education: Operational Budgeting and Research Result, NIFU STEP- Studies in Innovation, Research and Education.
-      Ines, Ghorbal-Blal (2011). “The role of middle management in the execution of expansion strategies: The case of developers’ selection of hotel projects”, International Journal of Hospitality Management. 30 (2011), 272–282.
-      Ioana, M, Badulescu, A, Bac, O, Bac, D. (2008). “Qualitative and quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian young adults”. MPRA Paper, No 7641, on-line at http:// mpra.ub.uni-muenchen.de.
-      Kok Chi, Scott.(2007). “Olympic council of Malaysia”. strategic, Doc
-      Luo, Y,. Sun, J,. Lu Wang, S,. (2011). Comparative strategic management: An emergent field in
-      Matthews, Joseph R. (2005). Strategic planning and management for librarymanagers. Westport, Conn.: Libraries Unlimited.
-      Sotiriadou, K. (2012). The roles of high performance directors within national sport organizations. In K. Sotiriadou & V. De Bosscher (Eds.), Managing high performance sport (pp. 1-14). London: Routledge.