با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان ورزش شهرداری استان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به‏محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آماری (130n=) به روش نمونه­گیری کل شمار به‏عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسش­نامه محقق ساخته عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن استفاده شد. پایایی پرسش­نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 892/0 به­دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله t تک نمونه‏ای، تحلیل عاملی تأییدی، برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد و تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد، عوامل فردی و سازمانی (بازدارنده) و (پیش برنده) بر موفقیّت شغلی کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران تأثیر معنی‏داری دارد (05/0>p). نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تأثیر مهارت‏های ارتباطی بر موفقیّت شغلی (264/=β) و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تأثیر قابلیت و توانمندی فردی بر موفقیّت شغلی برابر با (100/0= β) می‏باشد که این ضریب از نظر آماری معنادار نیست. نتایج تحلیل مسیر در مدل نشان داد، بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تأثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیّت شغلی (298/0=β) و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تأثیر جامعه‏پذیری زنان بر موفقیّت شغلی برابر با (085/0=β) می‏باشد که این ضریب از نظر آماری معنادار نیست.
 

کلیدواژه‌ها

-      آروند، ژینوس و شفیع آبادی، عبداله (1385). «نقش خویشتن پنداری در موفقیت شغلی پزشکان». فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 16، شماره 3 (پی در پی 45) ؛ از صفحه 141 تا صفحه 145.
-      اسفیدانی، محمدرحیم (1381). «موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت». فصلنامه پژوهش زنان، شماره4، ص80.
-       اللهیاری، فاطمه؛ بیاتی، هادی؛ سجادی، سید نصراله؛ گودرزی، محمود و قهفرخی علیدوست، ابراهیم (1394). «نقش سقف شیشه ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال چهارم، شمارة 1، صفحه 69-79.
-      بیک­زاد، جعفر؛ عظیمی، فرزانه؛ بهرامی، باقر و رضایی، امید (1390). «بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی با نیاز به کسب موفقیّت کارکنان». مجله پرستاری و مامایی ارومیه. ص 3-9.
-      پیرمحمدی، فریده؛ ایمانی، محمدحسین و خوشخو محمودزاده، محمود (1391). موفقیّت شغلی زنان در گردشگری مطالعه موردی هتل‌های 4 و 5 ستاره تهران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده مدیریت و حسابداری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-       جمعه پور، محمود؛ سام آرام، عزت الله و حضرتی، عباس (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیّت شغلی و تحصیلی شهروندان منطقه 5 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علامه طباطبایی.
-      زاهدی، سیدمحمد و زکی زاده، سهیلا (1393). «تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیّت کار راهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قزوین». مدیریت توسعه و تحول، دوره 6، شماره 17، صفحه 63-73
-      زهرئی، سپیده (1387). بررسی تأثیر سلطه زبان مردانه (فرهنگ) بر ایجاد سقف شیشه ای در سازمان توسعه برق ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. صفحه 87-98.
-      شفیع آبادی، عبدالله (1382)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد.
-      فاطمی صدر، فیروزه (1380). موانع ارتقای زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه­های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-      قاسمی، مرتضی؛ قلاوندی، حسن و سیدعباس زاده، میرمحمد. (1393). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و موفقیّت شغلی کارکنان اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در سال 93-92. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
-      موسوی راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل و بیات پریوش. (1395). «اولویت بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال پنجم، شمارة 1. 111-119.
-      Andrea, E. A. Daniel, S. Judith, V. (2011). The construct of career success: measurement issues and an empirical example. ZAF. 43.195–206
-      Aurora, C, Noeleen, D. Susan, V. (2012). The perceived value of networking through an EMBA: a study of Taiwanese women. Career Development International. 7. 646-662.
-      Baruch, Y. (2004). Managing Careers: Theory and Practice. Glasgow, England: Pearson.
-       Catalyst, A. (2010). Change Workplaces. Changing Lives, Catalyst, New York, NY, available at: www. catalyst.org/publication/198/canadian-women-in-business. 30-42.
-      Choi, Y. (2015). Career Success Factors of Women in the Public Sector: An Empirical Analysis of the Korean Central Government. Asian Social Science.
-      Cooke, F. L. Xiao, Y. (2014). “Gender roles and organizational HR practices: The case of women’s careers in accountancy and consultancy firms in China”. Human Resource Management. 53(1). 23–44.
-      Cooke, F. (2009). The Changing Face of Women Managers in China’ in C. Rowley and V. Yukongdi (eds.), The Changing Face of Women Managers in Asia. London: Routledge.
-      Rowley, C. Yukongdi, V. (2009). (eds.), The Changing Face of Women Managers in Asia. London: Routledge.
-      Doubell Marianne and Struwig Miemie. (2014). Perceptions Of Factors Influencing The Career Success Of Professional And Business Women In South Africa. Sajems Ns. 5.531-543
-      Dries, N. Pepermans, R. Carlier, O. (2008). “Career success: construction a multidimentional model”. Journal of Vocational Behavior. 73. 254-267.
-      Friedman, S. D., & Greenhaus, J. H. (2000). Allies or enemies? How choices about work and family affect the quality of men’s and women’s lives. New York: Oxford University Press.
-      Guan, Y. Wenxia, Z. Lihui, Y. Peng J, Yixin Z. (2015). “Perceived organizational career management and career adaptability as predictors of success and turnover intention among Chinese employees”. Journal of Vocational Behavior. 88. 230–237
-      Hogan, R. Tomas, C. P. Robert, Kaiser B. (2013). Employability and Career Success: Bridging the Gap Between Theory and Reality Industrial and Organizational Psychology. 6. 3–16.
-      Ishak S. (2015). “Career Success Studies: An Examination of Indicators, Approach and Underlying Theories in Literature”. Science Journal of Business and Management. 3(6). 251-257
-      Kirchmeyer, C. (1998). “Determinants of managerial career success: Evidence and explanation of male and female difference”. Journal of  Management 4(6). 673–692.
-      Kong, H. Catherine, C. Haiyan, S. (2012). From hotel career management to employees’ career satisfaction: The mediating effect of career competency. Int J Hospitality Manag. 31(1).76-85.
-      Lawrence, B. (2011). Careers, social context and interdisciplinary thinking. Human Relations 1. 59–84.
-      Melamed, T. (1995). “Career success: The moderating effect of gender”. Journal of Vocational Behavior 47, 35–60.
-      Metz, I. Tharenou, P. (2001). Women’s career advancement: The relative contribution of human and social capital. Group and Organization Management 3, 312–342.
-      Ng, T. W. H, Eby, L. T. Sorensen, K. L. Feldman, D. C. (2005). “Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis”. Personnel Psychology 58(2). 367–408.
-      Orser, B. Leck, J. (2010). "Gender influences on career success outcomes". Gender in Management: An International Journal. Vol. 25 No. 5, 2010 pp. 386-407
-      Ragins BR and E Sundstrom. (1989). Gender and power in organizations. Psychological Bulletin 105, 51–88.
-      Rasdi, R. M. Maimunah, I. Jegak, U. Sidek, M. N. (2009). Towards developing a theoretical framework for measuring public sector managers’ career success. J Eur Ind Train. 33(3). 232-54.
-      Rasdi, R.M. Ismail, M. Garavan, T. N. (2011). “Predicting Malaysian Managers’ Objective and Subjective Career Success”. International Journal of Human Resource Management. 22. 3528-3549.
-      Rowley, C. h. Kang, H. R, Lim, H. J. (2016). “Female manager career success: the importance of individual and organizational factors in South Korea”. Asia Pacific Journal of Human Resources 54. 98–122
-      Tharenou, P. (1997). “Managerial career advancement. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.),” International review of industrial and organizational psychology (Vol 12, PP. 39-94).
-      Xiaoni R. Deborah, F. (2011). Women's experiences of work and family conflict in a Chinese airline. 325-341
-      Yap, M. Holmes, MR. Hannan, C. A. Cukier, W. (2010). The relationship between diversity training, organizational commitment and career satisfaction. J Eur Ind Train. 34(6).519-38.