با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

فعالیت‏‌های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه‏‌ها از جایگاه ویژه­ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسئولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و مسئولان رسانه‏‌های جمعی شامل 61 مسئول خبرگزاری، روزنامه ورزشی، شبکه‏‌های رادیویی و تلویزیونی است. در تحقیق حاضر از روش کل­شمار استفاده شد و جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه است. در بخش کمی، از پرسش­نامه محقق ساخته برای جمع­آوری داده‏‌ها استفاده شد. پرسش­نامه شامل چهار مؤلفه قهرمانی، همگانی، حرفه‏‌ای و تربیتی و در مجموع شامل 24 سؤال است. روایی صوری و محتوایی به این صورت تأیید شد که 20 نفر از گروه مسئولان رسانه و 20 نفر از مسئولان ورزش، پرسش­نامه را مشاهده و هر سؤال را به تفکیک تأیید کردند. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کیفی، راهکارهای افزایش پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ‏‌دهندگان شناسایی و اولویت­بندی شد. نتایج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در پوشش اخبار تربیتی و حرفه‏‌ای در رسانه‏‌ها کم است اما مسئولان رسانه و ورزش در خصوص پوشش اخبار ورزش قهرمانی و همگانی در رسانه‏‌ها تفاوت دیدگاه دارند. مسئولان ورزش نسبت به مسئولان رسانه پوشش اخبار در این دو بخش را کمتر می‏‌دانند.

کلیدواژه‌ها

-      آقاپور، مهدی و زارع پور، ساجده (1391). «فرا تحلیل مطالعات ورزش و رسانه: ارزیابی ده مقاله و پایان نامه». مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی. دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 13.
-      ابوالقاسمی، مهتاب؛ مسعودی مریم، مرجان و صدیقی، فاطمه (1388). گزارش تحلیل محتوای نشریات ورزشی. گروه تحلیل محتوای سازمان تربیت بدنی.
-      اتقیا، ناهید (1386).«نیازسنجی از اقشار مختلف زنان در زمینه ورزش‏‌های همگانی». پژوهش در علوم ورزشی، زمستان 5(17)، صص 17-15.
-      احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه چیان، هاشم و فرزان، فرزام (1388). «نقش ورزش حرفه ای در رشد و گسترش ورزش زنان مسلمان»، پژوهش در علوم ورزشی، شماره: 22.
-      امامی، مینا و ملائی، مینا (1392). «تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما)». مدیریت ارتباطات در رسانه‏‌های ورزشی. سال اول. شماره 3.
-      امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛ دلبری و راغب، فاطمه (1391). «رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‏‌های ارتباطی. سال نوزدهم، شماره 1، پیاپی 69.
-      تپه رشی، گیتی (1389). تحلیل محتوای نشریات علمی-پژوهشی تربیت بدنی با تأکید بر موضوع مدیریت ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.
-      زرکی، پرستو؛ یوسفی، سعید؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش (1391). « بررسی نقش روزنامه‏‌های پرتیراژ ورزشی در ترویج حقوق ورزشی». دانشگاه شمال، همایش بین المللی علوم ورزشی شمال.
-      سلمان، زهرا (1393). «ارتباط بین ورزش و سلامت روان بانوان فرهنگی شاغل». فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره سی و سوم. سال نهم. پاییز 1393.صص 113-128.
-      شاکرمی، زهرا (1392). مقایسه محتوای برنامه‏‌های ورزشی شبکه‏‌های تلویزیونی استان‏‌های منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور واحد ری
-      شکرانی، ابراهیم (1391). «بررسی وتحلیل محتوای برنامه‏‌های ورزشی تلویزیون». دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران. 5 و 6 دی ماه.
-      صدیقی، فاطمه (1388). تحلیل محتوای برنامة تلویزیونی نود در سال 87. پایان نامة کارشناسی ارشد، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
-      علیزاده، علی (1389). تحلیل محتوای پژوهش‏‌های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال 1369 تا 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج.
-      علیشاهی، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه و شتاب بوشهری، سیده ناهید (1392). «تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان». مدیریت ارتباطات در رسانه‏‌های ورزشی. تابستان، شماره 1.صص7-16.
-      قاسمی، حمید (1389). «تحلیل محتوای روزنامه‏‌های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه‏‌های ورزشی در نیم سال پایانی 1388»، فصلنامه علمی پژوهش جهش. سال دوم. شماره هشتم. زمستان 1389
-      قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شاکرمی، زهرا؛ حسینی، سید سعید (1392). «تحلیل محتوای برنامه‏‌های ورزشی سیمای استان­ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان». مدیریت ارتباطات در رسانه‏‌های ورزشی. سال اول. شماره2. صص 30-23.
-      قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). «نقش اعتماد به رسانه‏‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار». فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال دوم، شماره 5، صص89-75.
-      قلی­زاده، سمیه (1390). تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی در بهار 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.واحد تهران
-      کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و شیرویی، اعظم (1391). «رابطة مؤلفه‏‌های مدیریت اخبار و گزار ش‏‌های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی». مدیریت ورزشی، پاییز. شمارة 14. صص 29-5.
-      کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید و نعمتی انارکی، داود (1391). «تحلیل محتوای برنامه‏‌های ورزشی شبکه‏‌های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان». فصلنامه پژوهش‏‌های ارتباطی. سال نوزدهم. شماره1. صص 155-135.
-      مرادی، مهدی و همکاران ( 1388 ). «بررسی نقش رسانه‏‌های گروهی ورزشی کشور در توسعة رشته‏‌های ورزشی». مقالة نخستین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. شیراز، دی ماه.
-      مظاهری، مهناز ( 1388 ). "عکس و جایگاه آن در مطبوعات و نشریات داخلی". سایت انجمن متخصصان روابط عمومی،.http://www.prsa.ir/fa/page/articles/28.htm
-      منظمی، مریم؛ علم، شهرام و شتاب بوشهری، سیده ناهید (1390). «تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی. پاییز شماره 10، صص 168-151.
-      مهدویان مشهدی، مریم (1387). بررسی نقش رسانه‏‌های گروهی در ورزش بانوان. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.
-      مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی نژاد، مهر علی؛ احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد (1391). «مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران». فصلنامه پژوهش‏‌های ارتباطی. شماره 69. بهار. صص 54- 39.
-      ناظری­فرد، نادیه (1388). بررسی ورزش در رسانه‏‌های گروهی. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات
-      نجف­زاده، محمدرحیم؛ نجف­زاده، فرخ لقا؛ رستمی، مهدی و مرسلی، ژیلا (1391). «بررسی و شناسایی برخی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان آذربایجان غربی». فراسوی مدیریت. سال پنجم. شماره 20.بهار. صص 144-127.
-      هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید و مرادی، مهدی (1391). «بررسی عوامل مؤثر نقش‏‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه‏‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی». مدیریت ورزشی. شماره12. صص 145-127.
-      یوسفی، سعید؛ زرکی، پرستو؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش (1393). «تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‏‌ها و رشته‏‌های ورزشی بانوان». پژوهش‏‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)، 54-45.
,
-      Boyle, R., Haynes, R. (2009). “Power Play: Sport, the Media and Popular Culture”. Edinburgh University Press. Second edition
-      Buysse, J.A. & Wolter, S. (2013). “Gender representation in 2010 NCAA division I media guide: the battle for equity was only temporarily won”. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6, 1-21.
-      Davis, Kelly and Tuggle, C (2012). “A Gender Analysis of NBC’s coverage of the 2008 Summer Olympics”, Electronic News, 6, 2: 51-66.
-      Cendek, Cemil and Ozbek, Oguz (2010).           “Sports coverage in National Dailies”. Beden Egitimive Spor Bilimleri Dergisi. 4(1).
-      Cooky, C., Messner, M. A., & Musto, M. (2015). ‘‘It’s Dude Time!’’: A Quarter Century of Excluding Women’s Sports in Televised News and Highlight Shows. Communication & Sport. 1-27
-      Farzalipour, Salman, Aklan, Cengiz (2012).       “The Role of Mass Media in Women’s Sport”. European Journal of Sports and Exercise Science. 1(1): PP-C-B
-      Kian, E.M. and Clavio, G. (2011). “A comparison of online media and traditional newspaper coverage of the men’s and women’s open tennis tournaments”. Journal of Sports Media. 6(1).
-      Martin, A. & McDonald, M. G. (2012). Covering Women’s Sport? An Analysis of Sports Illustrated Covers from 1987-2009 and ESPN the Magazine Covers from 1998-2009. Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research, 1:81-97.
-       Messner,M.A. & Coakey,C. (2010). Gender In Televised Sport: News and Highlights Shows, 1989-2009. Center for feminist research, University of southern California.
-      Packer, C, Geh, D. J., Goulden, O.W., Jordan, A. M., Withers, G. K., Wagstaff, A. J. ,Bellwood, R. A., Binmore, C. L., Webster, C.L.(2015). “No lasting legacy: no change in reporting of women's sports in the British print media with the London 2012 Olympics and Paralympics”, Journal of Public Health,Volume 37, Issue 1, Pp. 50-56.
-      Pope, S., Kirka, D., (2011). “The role of physical education and other formative experiences of three generations of female football fans”. Sport, Education and Society.Volume 19, Issue 2. 223-240
-      Pressland, Amy (2012). ‘STILL STRUGGLING AFTER ALL THESE YEARS?’: THE REPRESENTATION OF SPORTSWOMEN IN MIDDLE-BROW BRITISH NEWSPAPERS 2008-2009, The University of York.
-      Toft, Ditte (2011). Newspapers Focus narrows - 17 on sports results. New sports Press Survey.
-       Women's Media center. (2014). The Status of Women in the U. S. Media 2014