با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

2 دانشجو دکتری علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران

چکیده

هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا در صحنه رقابت‌های المپیک تنها تعداد اندکی از کشور‌ها که در زمره قدرت‌های برتر اقتصادی هستند موفق بوده و در طی زمان از موقعیت انحصاری برخوردار بوده­اند. علاوه بر این سهم سایر کشورها در اخذ مدال و موفقیّت در پیکار‌های المپیک در طی زمان ارزیابی می‌شود. همان­گونه که ارزیابی میزان رقابت و قدرت انحصاری در بازار‌های اقتصادی از اهمیّت برخوردار است مطالعه و بررسی میزان رقابت و قدرت نسبی کشورها در پیکار‌های المپیک نیز از اهمیت برخوردار است. برای تحقق اهداف این مطالعه و پاسخ به سؤالات، از شاخص‌های تمرکز مثل CR، آنتروپی و شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان معیار ارزیابی اندازه رقابت و قدرت انحصاری اعمال شده در بازی‌های المپیک استفاده می‌شود. نتایج دلالت بر آن دارد که اندازۀ تمرکز در این بازی‌ها تقریباً بالاست اما در طی زمان میزان تمرکز کاهش یافته است. به عبارت روشن­تر تعداد اندکی کشور از قدرت مسلط برخوردارند اما در طی زمان قدرت انحصاری آنها روند نزولی داشته وقدرت رقابتی سایر کشورها در طی زمان افزایش یافته است. علاوه بر این یافته‌های این پژوهش دلالت برآن دارد بین شاخص توسعه انسانی و میزان موفقیّت کشور‌ها در بازی‌های المپیک رابطه مثبتی برقرار است.

کلیدواژه‌ها

-      خدادادکاشی، فرهاد (1393). اقتصاد صنعتی: نظریه و کاربرد، انتشارات سمت.
-      رضایی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل و شعبانی، عباس (1396). «تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، شماره 1(21 پیاپی)، تابستان، ص119-109
-      عسگریان، فریبا؛ فرجی دانا، احمد و گودرزی، احمد (1384). «بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های 1377 و 1380». حرکت، دوره 24، شماره 24، تابستان
-      نظری، رسول و قوامی، فاطمه (1396). «تأثیر اعتبار برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند: مطالعه موردی باشگاه سپاهان اصفهان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، شماره 21، تابستان، ص 63-73
-      Bernard, A. B. and Busse, M. R. (2004). “Who Wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals”, The Review of Economics and Statistics, 86(1), pp. 413-511.
-      Condon, E., Golden, B. L. and Wasil, A. E. (1999). "Predicting the success of nations at the Summer Olympics using neural networks", Computers and Operations Research, 26(13), pp. 1243-1265.
-      Gilroy, T. P. and Madden, P. J. (1997). “Labor relation in  Professional sports”. labor law journal, vol. 27, pp. 768-76
-      Johnson, D. K. and Ali, A. (2004). “A Tale of Two Seasons: Participation and Medal Counts at the Summer and Winter Olympic Games”. Social Science Quarterly, 85(4), pp. 974-99
-      Levine, N. (1974), “Why Do Countries Win Olympic Medals? Some Structural Correlates of Olympic Games Success:1972”. Sociology and and Social Research.58, pp.353–360.
-      Sandy, R. and Sloan, p. (2003). Why Do US College Hav sports Programs? In Jhon Fizel and Rodney F. (eds), Economics of Sports< Westport,CT: Green Woodpress
-      Sandy, R. (2004). The economics of sport: An international Perspective, Palgrave, Mcmilan