با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

دف از انجام این پژوهش، اعتباریابی پرسش­نامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در باشگاه­های ورزشی با رویکرد آمیخته بازاریابی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ مشتریان مرد باشگاه‏های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین (1500=N) تشکیل ‏دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 250 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی- خوشه‏ای انتخاب شدند. به­منظور گردآوری داده‏ها از پرسش­نامۀ عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم‏گیری مشتریان (رنجبریان، 1385) که دارای 4 مؤلفه ترویج، قیمت، مکان و محصول می‏باشد، استفاده شد. روش امتیازگذاری به­سؤالات بر مبنای مقیاس لیکرت 5 ارزشی بود. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه با کمک متخصصان تربیت‏بدنی تعیین شد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه‏گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه‏ها و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری SPSS نسخۀ 18 و LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد که پایایی پرسش­نامه عوامل بازاریابی مؤثر بر بازاریابی مشتریان 86/0 است. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسش­نامه از چهار عامل 1- ترویج، 2- قیمت، 3- مکان و 4- محصول اشباع شده است. این چهار عامل در مجموع قادر بودند 56/64 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. در خصوص روایی سازه تمامی سؤالات رابطه معنی‏داری با عامل خود داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص‏های نسبت X2 به df(02/3)، 075/0=RMSEA، 93/0=CFI، 90/0=NFI و 93/0=RFI برازندگی مدل را تأیید نمودند. در نهایت روایی درونی و بیرونی مدل «عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم­گیری مشتریان» مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

-      حسن‏زاده، مهرداد (1384). بازاریابی ورزشی، تهران، انتشارات پرسمان، چاپ اول.
-      رمضانی، رضا (1387). «پژوهش اقتصاد در سرمایه‏گذاری ورزش، مورد کاوی فوتبال»، گزارش پژوهشی، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
-      رنجبریان، بهرام؛ غلامی کرین، محمود (1385). «بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک ملی، مطالعه موردی شهر اصفهان»، دو ماهنامه علمی پژوهشی، دانشگاه شاهد، 13(20)، 49-60.
-      روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالمجید (1387). مدیریت بازاریابی. تهران، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
-      ساعتچیان، وحید (1390). شناسایی موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران باشگاه‏های لیگ حرفه‏ای فوتبال ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران.
-      کاتلر، فیلیپ (1382). استراتژی­های بازاریابی. ترجمه علی عیاری، نشر فردا، تهران.
-      معماری، ژاله؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛ مسکین، عالیه (1393). «بخش بندی بازار خدمات مجموعه‏هایی ورزشی بخشی خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان». نشریه پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(4)، 129-144.
-      معماری، ژاله (1386). مدل‏سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور، رساله دکتری، مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
-       هاپسون، باریه و همکاران (1381). مدیریت خدمت (فرهنگ مشتری مداری). ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی. کتابخانه ملی ایران.
-      Afthinos, yanni., Nicholas, D., theodorakis, pantelis N. (2005). “Customers expectations of service in Greek fitness centers”, managing service quality, 15 (3), 245- 258.
-      Burns, N., Grove. S. K. (1999).“Understanding Nursing Research”, 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company.
-      Chuan-Jao, Lin. (2008). “Service Quality of the Ocean Sports Clubs and Its Impact on Customer Satisfaction and Customer Loyalty”. An applied dissertation project submitted to the faculty of the United States Sports Academy in partial fulfillment of the requirementsfor the degree of Doctor of Sport Management. UNITED STATES SPORTS ACADEMY.
-      Greenwell,T.C. (2002). “Customer satisfaction and spectator sports facilities: the role of expectancy disconfirmation”. Paper presented at the 17th Annual conference of the North American society for sport management, Canmore, Canada.
-      Haoliu, C. (2010). “Relationship between the Perceived Leadership Practices of Managers and Customer Satisfaction in the Sports Centers of Taipei, Taiwan”. PhD dissertation, University of the Incarnate Word.
-      Hak Lee, J., et al. (2011). “The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy”. Sport Management Review. vol. 14, issue 1, 54-63
-      Khanhv.la., kandampully. (2004). “Market oriented learning and customer value enhancement through service recovery management”, journal of managing service quality, 14(5), 390-401.
-      Lin, H. (2010). “The study of exercise participation motivation, and the Relationship among service quality, customer satisfaction and customer loyalty at selected fitness health club in taipei city, Taiwan”. Dissertation the united state sports academy.
-      Pedragsa, V., Correia, A. 92009). “Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs”, international journal of sport management and marketing, 5(4), 450-464.
-      Sei-jun, lim. (2006). “The influence of service quality on customer satisfaction attitude in all loyalty and behavioral future intentions for participation of fitness centers in South Korea: a structural equation modeling approach”, unpublished dissertation, Daphne Alabama University.
-      Van Heerden, C. H. (2001). “Factors Affecting decision making in South African”, University of Pretoria.