با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه پیام نورتهران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش تدوین الگوی پیاده سازی استراتژی‌های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است که در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می‌گیرد. از مصاحبه های اکتشافی گروه های کانونی و روش مطالعات دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شد و از کدگذاری و مقوله بندی و استقرای منطقی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار (15) spss از آزمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط به استراتژی ها و تحلیل عاملی تاییدی جهت تعیین اهداف استراتژیک مربوط به هر استراتژی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فدراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و متخصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد 555 نفر بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به طور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 225 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. از دو پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه منظرها: 94/0و پرسشنامه اهداف راهبردی 92/0) به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد استراتژی های ورزش قهرمانی چهار منظر مالی ، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباطات می باشد.
واژه‌های کلیدی
منظر، نقشه راهبردی، ورزش قهرمانی، کارت امتیازی متوازن

کلیدواژه‌ها

 

-       Ali Coşkun, Selman Tetik.(2013). Strategy Focused Sports Clubs: An Implementation of the Balanced Scorecard for Soccer Teams. International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May, 2013, Sarajevo
-       Angel Barajas and Patrico Sachez Fernadez(2009) THE BALANCED SCORECARD OF PUBLIC INVESTMENT INSPORT PROPOSAL FOR CHANGE. ISSn 1825-6678.Vol. V,Fasc. 1,2009
-       Atkinson Helen (2006) Strategy implementation a role for the balanced scorecard.School of Service Management, University of Brighton, Easbourne, UK. WWW.emeraldinsight. com
-       Ayesha Farooq_, Zareen Hussain (2011)Balanced scorecard perspective on change and 17-performance: a study of selected Indian companies, International Strategic Management Conference, Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 754–768
-       Alvani, Mehdi and Seyed Naghavi, Mir Ali (2003) Balanced Scorecard Model / Model for Performance Measurement in the Public Sector, Quarterly Journal of Management Studies, No. 37 & 38; pp. 17-2]  Persian [
-        Bahare Soleymani Tapesari, Faride Ashraf Ganjouei, Ali Mohammad Safania(2014),  Balanced Score Card; a Tool for Sport Organizations’ Performance Appraisal, RESEARCH JOURNAL OF SPORT SCIENCES
-       Barison, John M. (2009), Strategic Planning in Public and Non-Profit Organizations, Translation by Mehdi Khademi Grashi and Bargani, Broadcasting Center, Organization and Programming Planning and Publishing Center, Ariana Industrial Research Group, First Edition]  Persian [
-       Blanchard Paul, Hersley Paul, Johnson (2004), Organizational Behavior Management, Qasem Kabiri Translation, Azad University Azad University, Eighth Edition]  Persian [
-       Beard Deborah.(2010). “Successful Applications of the Balanced scorecard in High education”. Journal of Education for business
-       Chantatub, W; (2004); computerized Balanced scorecard and KPIs; chulalong korn university pp: 1-83
-       Daneshmandi, Hamzeh (1395), Formation of Landscapes and Strategic Plan for the Development of Gymnastics of Iran with Balanced Scorecard Approach, Organizational Behavioral Organizational Management Studies in Sport, Vol. 2, No. 7, Autumn 1394, Pages: 115-1]  Persian[
-       Daniel D. Delaney. (2008). Accounting for Athletics: A balance Scorecard Approach, Honors Scholar Theses University of Connecticut – Stross, available at the website: 2015 http:// www. Englegolfmanagement.com/balancescorecard.html
-       Dong Suk Kim, (2010) 'Using the Balanced Scorecard for Strategic Operation of the Cataloging Department', Cataloging & Classification Quarterly, 48: 6, 572
-       Ebrahimi Saravalia, Mohammad Hassan, Mohseni Sharif Mohsen (2009), Balanced Scorecard System from Design to Implement, Publishing House, First Edition]  Persian [
-       15-Hanger .G. David, Villiam Thomas L., The Basics of Strategic Management, Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Doctor. Hamid Reza Rezvani, Publications Office of Cultural Studies, First Edition, 2010.
-       Heimdahl linda.(2010). “Implementing a balanced scorecard and strategy map to enhance”. Master art degree' in management , the college of ST scholastic ,Duluth,MN.S
-       Kaplan Robert, Norton David (2011), Strategic Map 'Translator Hossein Akbari and Associates' Publications, Third Edition]  Persian [
-       keshavarz, Loghman. Mirahmadi, Maryam 1395, Formulation of the Strategic Plan Implementation Model for the Physical Education Institution of Payame Noor University with Balanced Scorecard. Research in sports education. No. 12,. Spring and Summer 1396,. Pages 152-115]  Persian [
-       Keshavarz, Loghman et al. 1392, Explaining the Implementation Model of the National Olympic Committee Strategies by Balanced Assessment, Autumn and Winter 92, Applied Sport Physiology Research Journal, p. ]  Persian [
-       Nieplowicz Maria. (2015) The use of the balanced scorecard in the implementation of the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin".Quantitative Methods in Accounting and Finance, p: 95-103
-       Nejad Sejjadi, Seyyedehmad (2012), Designing a strategy map and strategy implementation model for the strategic plan of the Tehran Municipality Sports Organization using the BSC technique, Ph.D. ]  Persian [
-       Panagiotis DimitropoulosIoannis Kosmas, Ioannis Douvis, (2017), Implementing the balanced scorecard in a local government sport organization: Evidence from Greece", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 66 Issue: 3, pp.362-
-       Panagiotis Dimitropoulos .(2010). The Financial Performance of the Greek Football Clubs. XOPHΓIA – CHOREGIA, Sport Management International Journal, SMIJ – VOL. 6, Number 1, 2010
-       Rezaei Ghahraman, Mohammad Reza; Aghasidehosseini, Seyed Reza; "Twelve Steps to Developing and Implementing a Balanced Scorecard and Determining Performance Indicators"; Brana Publishing; 2011; ]  Persia [
-       Parhizgar, Mohammad Mehdi, "A study of performance evaluation of large projects with balanced scorecard approach (case of dam construction projects)", 6th International Management Conference]  Persian [
-       Paul R Newon ,(2007), Balanced Assessment - Step by Step Guide to Design and Implementation, Bakhtiari Translation, Parviz & Partners, Industrial Management Organization Publishing, First Edition
-       Thanos Kriemadis, Andreas Kotsovos,_Panayiotis Alexopoulos(2008).”Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department”   Sport Management International Journal.  SMIJ – VOL. 4, Number 2, 2008
-       R. Rajesh a, S. Pugazhendhi b, K. Ganesh c,n, YvesDucq d, S. C. LennyKoh(2012)Generic balanced scorecard framework for third party logistics service provider. www. elsevier. com/locate/destu
-       Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi.(2014). Implementing of Balanced Scorecard: Sample of Turkish Republic Ministry of Youth and Sport. Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 754