با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل عوامل اثرگذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود. جامعه‌ آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی به پرسش نامه بازبینی شده بوژمهرانی و رضوی (۱۳۹۳) با مقیاس پنج ارشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۸/۰ گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی فرهنگ محیط زیست در ورزش با استفاده از نرم افزارهای spss و‌lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل اثر گذار یعنی عوامل آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازی و راهکارهای ملی را به عنوان عوامل موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش را تایید کرد. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی برازش مناسب مدل را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

-       Andam , R. Asgari, M. Salimi, M. Investigating Barriers to promote traditional games from the perspective of the students. Applied Research of Sport Management Vol.4, No.2, 2015.
-       Andrusevych, A. (2002)"The Right to Public Participation in Environmental Decision-Makingin Ukraine: Challenges of Compliance”. UNEP seminar on human rights and the environment, p 8.
-       Anderson, S. (2006). Greening the Gridiron: Environmental Responsibility at the Super Bowl and Beyond.
-       Babiak, K., & Trendafilova, S. (2011). CSR and environmental responsibility: Motives and pressures to adopt sustainable management practices. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18(1), 11–24.
-       Boogmehrani, S. Razavi, M (2015). Solutions of promotion of environmental culture in sport, quarterly of strategic studies in sport and youth, n 21, pp2.
-       Collins, A., Jones, C., & Munday, M. (2009). Assessing the environmental impacts of mega sporting events: Two options?. Tourism Management, 30(6), 828-837.
-       Dolles, H., & Söderman, S. (2010). Addressing ecology and sustainability in mega- sporting events: The 2006 football World Cup in Germany. Journal of Management & Organization, 16(4), 587-600.
-       Davies. J. C. (1998). »Public Participation in Environmental Decision-Making and the Federal Advisory Committee Act Testimony before the U.S. House of Representatives Government Reform and Oversight Committee«. Center for Risk Management, Resources for the Future. 1616 P Street Washington, DC 2003, 6. Pp. 1-16.
-       Falt, E. (2006). Sport and the environment. Environmental Health Perspectives, 114(5), A268-A269.
-       Farahani, A. Shabani moghaddam, K (2016). Environmental managmnt in sport, Hatmi publication, pp 5, 19, 20, 89.
-       Kellison, T. B., & Kim, Y. K. (2014). Marketing pro-environmental venues in professional sport: Planting seeds of change among existing and prospective consumers. Journal of Sport Management, 28(1), 34-48.
-       Majidi, C. Kashef , B. Ahadi , Rasoolazar. The Factors Related to Beautification and joyfulness of university sport places on dormitory student's tendency toward physical activity. Applied Research of Sport Management Vol.4, No.3, 2016.
-       Official Report of the XXVIII Olympiad (2004) ORGANISING COMMITTEE FOR THE GAMES. 290-300 pp.
-       Jin, L., Zhang, J.J., Pitts, B.G., Connaughton, D., Swisher, M., Holland, S., & Spengler, J.O. (2015). Factors associated with an athletic donor's intention to donate to green stadium initiatives of a collegiate athletic program. International Journal of Event Management Research, 10(1), (TBC).
-       Mallen, C., Stevens, J., & Adams, L. J. (2011). A content analysis of environmental sustainability research in a sport-related journal sample. Journal of Sport Management, 25(3), 240-256.
-       McCullough, B. P. (2013). Identifying the influences on sport spectator recycling behaviours using the theory of planned behaviour. International Journal of Sport Management and Marketing, 14, 146-168.
-       Parnell, M. (2005)Public Participation in EnvironmentalDecision-Making, Barrister and Solicitor”. Environmental Defenders Office (SA)Inc. pp 1-15.
-       Padash, D (2011). Environmental influence of sport facilities on town environments, Journal of environment and development, year 2, Number3, p3.
-       Preuss, H. (2013). The contribution of the FIFA World Cup and the Olympic Games to green economy. Sustainability, 5(8), 3581-3600.
-       Shabani moghaddam. K. Yoosefi, B. Ahmadi, A (2015). Sport and environment, Jahad Publication, First dition, 80, 90, 165.
-       Shabani moghaddam, K. Hossinabadi, B. Ekhtiari, N (2017). Promoting environmental responsibility in sport evnts, 2nd international confrenc of applied researches in physical education and championship, Tehran, p2.