با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطة بندرعباس بود. جامعة آماری تحقیق همة معلمان دروس غیر از تربیت بدنی (62 نفر) و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطة شهر بندرعباس (20000 نفر) بودند. برای نمونة تحقیق، بر اساس جدول مورگان، 377 دانش‌آموز به طور تصادفی ساده و 62 معلم غیرتربیت بدنی به طور کل‌شمار انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامة 34 سؤالی محقق‌ساختة «بررسی نگرش معلمان و دانش‌آموزان به معلمان تربیت بدنی» استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید 15 متخصص رسید و پایایی آن در آزمونی مقدماتی با 30 آزمودنی و آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک‌گروهی و مستقل و رگرسیون خطی با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد نگرش معلمان سایر دروس و دانش‌آموزان به معلمان تربیت بدنی نامطلوب است. بین نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد. نگرش دانش‌آموزان قابلیت پیش‌بینی نگرش معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی را داراست. بین نوع نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها