با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی

زینب آنت؛ سید نصر الله سجادی؛ محمد خبیری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 11-24

چکیده
  ملی‌گرایی مصرف‌کننده نوعی اولویت قائل شدن برای محصولات داخلی بر مبنای احساسات ملی‌گرایانه و موضوع بسیاری از تحقیقات در سال‌های اخیر بوده است. در همین راستا، در تحقیق حاضر 278 نفر از میان 965 دانشجوی دورة کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه‌های منتخب شهر تهران و کرج با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ...  بیشتر

مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز

سید سیروان حسینی؛ سید محمد کاشف کاشف؛ میر حسن سید عامری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 25-34

چکیده
  با رشد و توسعة شهرها، اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه‌‌ریزی شهری به شدت افزایش یافته است و پیچیده می‌شود. شبکه‌های وسیع امکانات شهری، توزیع و تراکم جمعیت، کاربری زمین‌ها و بسیاری موارد نظیر این، چنان بر پیچیدگی این برنامه‌ریزی می‌افزایند که چاره‌ای جز استفاده از GIS برای گردآوری این اطلاعات و پردازش آن‌ها در ...  بیشتر

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 35-48

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان بود. جامعة آماری پژوهش تمامی سرمربیان و مربیان (72نفر) و بازیکنان ایرانی (277نفر) شاغل در دهمین دورة لیگ برتر فوتبال ایران (90-1389) بودند. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت 70 سرمربی و مربی، ...  بیشتر

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مقاله تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و سپس پرسشنامة محقق‌ساخته (رویکرد آمیخته) استفاده شد. با توجه به عناصر تشکیل‌دهندة بیانیة مأموریت، پرسشنامة محقق‌ساخته ایجاد و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی (توسط استادان) و پایایی (94/0=α)، ...  بیشتر

تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT

مهدی گودرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. برای گردآوری داده‌ها، اسناد و مدارک بررسی و متون پیشینه مطالعه شد و پرسشنامه‌های نظرسنجی و PEST SCAN (91/0=α) و تحلیل SWOT به کار رفت. در بخش نظرسنجی، 23 مدیرکل و کارشناس‌ارشد اسبق و کنونی ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام ...  بیشتر

مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس

لقمان کشاورز؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید محمد انصاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطة بندرعباس بود. جامعة آماری تحقیق همة معلمان دروس غیر از تربیت بدنی (62 نفر) و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطة شهر بندرعباس (20000 نفر) بودند. برای نمونة تحقیق، بر اساس جدول مورگان، 377 دانش‌آموز به طور تصادفی ساده و 62 معلم غیرتربیت بدنی به طور ...  بیشتر

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 85-98

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعة ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه و حدود 3859 نفر بود. به استناد جدول تعیین حجم نمونة مورگان، 380 نفر نمونة آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و تصادفی انجام شد. هر یک از دانشکده‌ها یک ...  بیشتر

مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 99-112

چکیده
  به موازات رشد سریع دیدگاه حرفه‌ای، رویکرد فعلی تشکیلات ورزش جهان به آموزش و ارتقای مربیان، رو به توسعه است. آنان از ارکان اصلی در آموزش، رهبری و هدایت تیم‌اند و نقش مهمی در پرورش ورزشکاران ایفا می‌کنند. هدف از انجام این تحقیق مطالعة نظام آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة الگوی پیشنهادی است. این تحقیق ...  بیشتر

پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار

کامران عبدی پور؛ شیرین رزدشتیان؛ عزت الله جمشیدی؛ جهان امیری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 113-120

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس نقش رهبری خدمتگزار است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور (300 نفر) بودند. نمونة آماری بر اساس جدول مورگان (200 نفر)، به صورت تصادفی- خوشه‌ای تعیین شده است. ...  بیشتر

نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست)

ابوالفضل فراهانی؛ الهام غلامپور؛ امین عادلخانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 121-138

چکیده
  دانشجویان اولین گروهی‌اند که می‌توانند در مورد آموزش‌ها و مهارت‌های خود اظهارنظر کنند. نظرهای این گروه در رابطه با سیاستگزاری دولت دربارة اشتغال اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا، هدف از این پژوهش بررسی مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان با تحلیل نظرهای دانشجویان کارشناسی‌ارشد ...  بیشتر

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 139-150

چکیده
  هوش هیجانی به مثابة سازه‌ای روان‌شناختی، در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی، مدیریت و اخیراً ورزش نقش مهمی پیدا کرده است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تأییدی ابزار هوش هیجانی در ورزش است. جامعة آماری پژوهش، شامل تمامی مربیان، ورزشکاران و داوران استان کرمانشاه بود که 166 نفر در نهایت به پرسشنامه‌های تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق ...  بیشتر

ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 151-162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی دانش مربیان ورزش از کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر اجرا میدانی است. جامعۀ آماری پژوهش تمامی مربیان ورزشی استان کرمان به تعداد 359 نفر بود. نمونة آماری برابر جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از ...  بیشتر